Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Ovcharenko a Kolos proti Ukrajine

rozsudok z 12. januára 2023 k sťažnostiam č. 27276/15 a č. 33692/15 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte uvoľnenia z funkcie sudcu z dôvodu jeho účasti na vydaní rozsudku, ktorým malo dôjsť k retroaktívnej zmene ústavy, čo viedlo k uzurpovaniu moci v štáte vtedajším prezidentom

Sťažovatelia sú dvaja ukrajinskí štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1957 a 1953. V roku 2006 boli vymenovaní do funkcie sudcov Ústavného súdu Ukrajiny.
Prípad sa týka ich odvolania z funkcie sudcu tohto súdu za to, že sa spolupodieľali na vydaní rozsudku ústavného súdu, ktorý vnútroštátne orgány interpretovali ako protiprávny akt obnovujúci predchádzajúcu verziu ústavy, čo viedlo k uzurpácii moci vtedajším prezidentom Ukrajiny.
Sťažovatelia vo svojej sťažnosti namietajú porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 Dohovoru, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle článku 8 Dohovoru a ustanovenia článku 18 Dohovoru o obmedzení výkonu práv. Tvrdia, že ich odvolanie z funkcie bolo bezdôvodné a že k rozhodnutiu o odvolaní viedli iné (vyššie) motívy.
Rozhodnutie Súdu
K namietanému porušeniu článku 8 Dohovoru
Prepustenie sťažovateľov pre "porušenie prísahy" ovplyvnilo v značnej miere ich súkromný život z hľadiska negatívnych finančných dôsledkov a dôsledkov na ich dobré meno, vyplývajúcich z prepustenia "pre porušenie prísahy". Takéto opatrenie predstavuje zásah do práva sťažovateľov na rešpektovanie ich súkromného života (pozri
Oleksandr Volkov proti Ukrajine
1)
,
odseky 165 - 167).
Zásah do práva na rešpektovanie súkromného života bude porušením článku 8 Dohovoru, pokiaľ nie je odôvodnený v súlade s druhým odsekom tohto článku ako "v súlade so zákonom", sledujúci jeden alebo viac legitímnych cieľov uvedených v tomto ustanovení, a ak je "nevyhnutný v demokratickej spoločnosti" pre dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov.
Výraz "v súlade so zákonom" použitý v článku 8 ods. 2 Dohovoruv zásade odkazuje na vnútroštátne právo a ustanovuje záväzok dodržať hmotnoprávne a procesné predpisy (pozri
Akopyan proti Ukrajine
2)
,
odsek 109). Ak bolo preukázané, že zásah nebol v súlade so zákonom, porušenie článku 8je vyslovené bez ďalšieho skúmania, či zásah sledoval "legitímny cieľ" alebo bol "nevyhnutný v demokratickej spoločnosti" (pozri napríklad
Ciorap proti Moldavsku
3)
, odsek 104;
Khalikova proti Azerbajdžanu
4)
, odsek 128;
Chukayev proti Rusku
5)
, odsek 137;
Porowski proti Poľsku
6)
, odsek 171).
Výraz "v súlade so zákonom" odkazuje na kvalitu zákona, musí byť prístupný dotknutej osobe, ktorá, navyše, musí predvídať jeho dôsledky pre seba, a musí byť zlučiteľný so zásadami právneho štátu. Vnútroštátne právo teda musí byť dostatočne predvídateľné, aby jednotlivcom poskytlo primerané informácie o okolnostiach a podmienkach, za ktorých sú štátne orgány oprávnené prijať opatrenia ovplyvňujúce práva týchto osôb podľa Dohovoru (pozri
Fernández Martínez proti Španielsku
7)
, odsek 117). Zákon musí ponúkať určitý stupeň právnej ochrany pred svojvoľným zásahom štátnych orgánov. Existencia špecifických procesných záruk je v tomto kontexte podstatná. To, čo sa vyžaduje ako záruka, bude závisieť prinajmenšom v určitej miere od povahy a rozsahu sporného zásahu (citovaný rozsudok
Volkov,
odsek 170).
V prejednávanom prípade rozhodnutie prepustiť sťažovateľov sa zakladalo výlučne na článku 126 ústavy, podľa ktorého v prípade "porušenia prísahy" sudca bude uvoľnený z funkcie orgánom, ktorý ho zvolil aleb
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).