Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zloženie disciplinárneho senátu

Proti sťažovateľke 6. novembra 2020 podala ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "navrhovateľka") návrh na začatie disciplinárneho konania pre zavinenie prieťahov v špecifikovanom trestnom konaní nesústredeným a neefektívnym postupom zákonnej sudkyne v súvislosti s prekladom trestného spisu, čím sa mala dopustiť porušenia povinnosti podľa § 30 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sudcoch") a naplniť tak skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia sudcu podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona o sudcoch. Nesprávnym postupom sťažovateľky vznikli zbytočné náklady spojené s prekladom spisu vo výške 28 744,40 EUR.
Disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu napadnutým rozhodnutím rozhodol tak, že sťažovateľka je vinnou z disciplinárneho previnenia podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona o sudcoch a uložil jej podľa § 117 ods. 1 písm. b) zákona o sudcoch trest zníženia funkčného platu o 30 % na obdobie 3 mesiacov. Najvyšší správny súd vydal 27. júna 2022 opravné rozhodnutie, ktorým opravil zrejmú nesprávnosť v písaní v odôvodnení (bod 86, šiesta veta - trojročná objektívna lehota, namiesto nesprávne uvedenej päťročnej objektívnej lehoty; pozn.).
Proti napadnutému disciplinárnemu rozhodnutiu najvyššieho správneho súdu podala sťažovateľka túto ústavnú sťažnosť, v ktorej namieta, že proti nemu nie je prípustný opravný prostriedok, a to napriek tomu, že Dohovor vyžaduje, aby v prípade disciplinárneho konania rozhodoval nezávislý a nestranný súd alebo aby rozhodnutie profesionálneho disciplinárneho orgánu, ktorý tieto atribúty nespĺňa, podliehalo následnej súdnej kontrole za splnenia požiadavky nezávislosti a nestrannosti súdu.
Sťažovateľka vytýka disciplinárnemu senátu nedostatok nezávislosti a nestrannosti s odôvodnením, že ho okrem troch sudcov tvoria aj dvaja nesudcovia, ktorí vykonávajú iné právnické povolanie, a teda ich zdroj príjmu je mimo najvyššieho správneho súdu, čo nevyhnutne zahŕňa ich vecnú, hierarchickú a administratívnu závislosť od ich primárneho zamestnávateľa. Nesudcami vo veci sťažovateľky boli vysokoškolský pedagóg a advokát/vysokoškolský pedagóg. Na základe uvedeného sťažovateľka dospela k presvedčeniu, že im chýbajú záruky nezávislosti a nestrannosti, pretože sa naskytuje prinajmenšom podozrenie ohľadom odolnosti voči vonkajším tlakom a vplyvom. Poukázala na to, že verejné vysoké školy sú financované prevažne zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva, ide teda o chýbajúcu nezávislosť od výkonnej moci. Vo vzťahu k advokátovi sťažovateľka uviedla, že výška odmeny advokátov za poskytovanie právnych služieb je stanovená vyhláškou ministerstva spravodlivosti, preto advokáta nemožno považovať za nestrannú a nezávislú osobu, najmä pri zohľadnení faktu, že navrhovateľkou disciplinárneho konania bola ministerka spravodlivosti.
Z uvedených dôvodov je sťažovateľka presvedčená, že disciplinárny senát nespĺňal požiadavky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).