Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci november 2021 - Doliňska-Ficek a Ozimek proti Poľsku

rozsudok z 8. novembra 2021 k sťažnostiam č. 49868/19 a 57511/19 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte výkladu pojmu „nezávislý a nestranný súd ustanovený zákonom“ vo vzťahu ku Komore mimoriadneho prieskumu a verejných vecí Najvyššieho súdu Poľska

Sťažovatelia sú poľskí štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1979 a 1966 a žijú v meste Siemianowice Slaskie a v meste Lublin v Poľsku. Sťažovateľka Doliňska-Ficek je sudkyňou okresného súdu v meste Mystowice. Sťažovateľ Ozimek je sudcom krajského súdu v Lubline. Obaja sa uchádzali o funkciu sudcu mimo svojho súčasného pôsobiska koncom roka 2017 a začiatkom roka 2018, ale Národná súdna rada ("NCJ") ich na tieto funkcie neodporučila. Sťažovatelia podali odvolanie na Najvyšší súd v roku 2018.
Odvolania preskúmala novovytvorená Komora mimoriadneho prieskumu a verejných vecí Najvyššieho súdu Poľska, jedna z dvoch nových komôr vytvorených po zmenách v súdnictve a zložená výlučne zo sudcov vymenovaných v procese vytvorenia NCJ.
Obe odvolania boli zamietnuté v roku 2019.
Vo svojej sťažnosti sťažovatelia namietajú porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru. Tvrdia, že Komora mimoriadneho prieskumu a verejných vecí Najvyššieho súdu, ktorá posudzovala ich odvolania proti rozhodnutiam NCJ, nebola nezávislým a nestranným "súdom ustanoveným zákonom", pretože pozostávala zo sudcov, ktorých odporúčala NCJ.
Ďalej poukazovali na konanie pred Súdnym dvorom EÚ, ktoré skončilo právoplatným rozhodnutím z 19. novembra 2019. Následne poľský Najvyšší súd rozhodol, že sudcovia Najvyššieho súdu vymenovaní v konaní, do ktorého je zahrnutá aj NCJ, neboli súdom ustanoveným zákonom v súlade s vnútroštátnym právom.
Takisto namietali, že prezident Poľska vymenoval sudcov odporúčaných NCJ napriek tomu, že prebiehali konania o odvolaniach napádajúcich zákonnosť rozhodnutí NCJ, ktorých vykonateľnosť bola pozastavená až do skončenia súdneho preskúmania.
Vo veci intervenovali komisár Poľska pre ľudské práva a Medzinárodná komisia právnikov.
Rozhodnutie Súdu
Súd preskúmal vec z hľadiska kritérií stanovených v rozsudku Veľkej komory Súdu v prípade
Gudmundur Andri Ástrádsson proti Islandu
1)
a tiež v prípade
Reczkowicz proti Poľsku
.
2)
Súd konštatoval, že došlo k zjavnému porušeniu vnútroštátneho práva, ktoré ovplyvnilo základné pravidlá konania pre vymenovanie sudcov do Komory mimoriadneho prieskumu a verejných vecí Najvyššieho súdu Poľska. Dôvodom pre tento záver bolo, že NCJ, ako to ustanovuje zákon o NCJ z 8. decembra 2017, neposkytovala dostatočn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).