Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Inštitút dočasného útočiska pre utečencov z Ukrajiny

Článok reaguje na, v novodobej histórii Slovenska, nepoznanú situáciu s hromadným prílevom utečencov zo susedného štátu, z dôvodu vojnového konfliktu. Poukazuje na viaceré legislatívou doteraz neriešené vzťahy, ktoré majú následne svoju reflexiu v problémoch praktického života týchto utečencov.

This article is a reaction to the unknown situation in modern history of Slovakia in connection with a mass inflow of the refugees from the neighbouring country due to a military conflict. It points to several relations not solved up to now by legislature which have their reflexion in the problems of practical life of these refugees.

ULAHER, J.: Inštitút dočasného útočiska pre utečencov z Ukrajiny; Justičná revue, 75, 2023, č. 3, s. 366 – 371.

Kľúčové slová: odídenci, dočasné útočisko, tolerovaný pobyt, Ukrajina.

Key words: refugees, temporary protection, tolerated stay, Ukraine.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 180/2002 Z. z. o azyle, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

1 Úvod
Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré boli najviac zasiahnuté prílevom utečencov z Ukrajiny, z dôvodu vojenskej agresie Ruskej federácie. Na túto situáciu museli od začiatku reagovať viaceré subjekty - štát aj občianska spoločnosť.
Cieľom tohto článku nie je opísať jednotlivé legislatívne opatrenia v súvislosti s príchodom utečencov na naše územie. Chceme poukázať na niektoré nedostatky aktuálnej právnej úpravy, s ktorými sa pravidelne stretávame v našej praxi, v rámci práce s utečencami z Ukrajiny.
1)
 Táto téma si zatiaľ nenašla svoju reflexiu na stránkach právnickej literatúry, preto chceme aj týmto príspevkom rozprúdiť diskusiu o niektorých jej súvislostiach. Ide totiž o rozsiahlejšiu problematiku, než by sa mohlo zdať.
2 Odídenec, dočasné útočisko, pobyt
Odídencom
je v zmysle § 2 písm. j) zákona č. 180/2002 Z. z. o azyle (ďalej v texte aj ako "zákon o azyle") 
cudzinec, ktorému ministerstvo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") poskytlo dočasné útočisko
.
Inštitút 
dočasného útočiska 
je definovaný v § 29 zákona o azyle:
(1) Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu; cudzincom sa na účely poskytovania dočasného útočiska rozumie štátny príslušník tretej krajiny podľa osobitného predpisu.
(2) Vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska; vláda môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie
.
Inštitút dočasného útočiska bol do nášho právneho poriadku implementovaný smernicou Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (ďalej len "smernica 2001/55").
Podľa § 36 ods. 2 zákona o azyle 
odídenec sa považuje za cudzinca, ktorému sa udelil 
tolerovaný pobyt
.
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila poskytovanie dočasného útočiska:
1. uznesením č. 144/2022 zo dňa 28. februára 2022,
2. uznesením č. 185/2022 zo dňa 16. marca 2022 (ktorým bolo zároveň zrušené predošlé uznesenie č. 144/2022).
3 Podnikanie odídencov
Podľa článku 12 vety prvej smernice 2001/55 
členské štáty povolia osobám požívajúcim dočasnú ochranu, aby sa v období trvania dočasnej ochrany zamestnali alebo vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť, a to v súlade s pravidlami uplatniteľnými na danú profesiu a aby sa zapojili aj do takých činností ako vzdelávanie pre dospelých, odborné školenia a prax na pracovisku.
Hoci uvedená smernica počíta s obomi alternatívami a neukladá členskému štátu, aby si vybral len jednu možnosť (umožniť buď zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť), Slovenská republika sa vybrala cestou povolenia len zamestnania.
2)
 M
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).