Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Inštitút dočasného útočiska pre utečencov z Ukrajiny

Článok reaguje na, v novodobej histórii Slovenska, nepoznanú situáciu s hromadným prílevom utečencov zo susedného štátu, z dôvodu vojnového konfliktu. Poukazuje na viaceré legislatívou doteraz neriešené vzťahy, ktoré majú následne svoju reflexiu v problémoch praktického života týchto utečencov.

This article is a reaction to the unknown situation in modern history of Slovakia in connection with a mass inflow of the refugees from the neighbouring country due to a military conflict. It points to several relations not solved up to now by legislature which have their reflexion in the problems of practical life of these refugees.

ULAHER, J.: Inštitút dočasného útočiska pre utečencov z Ukrajiny; Justičná revue, 75, 2023, č. 3, s. 366 – 371.

Kľúčové slová: odídenci, dočasné útočisko, tolerovaný pobyt, Ukrajina.

Key words: refugees, temporary protection, tolerated stay, Ukraine.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 180/2002 Z. z. o azyle, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

1 Úvod
Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré boli najviac zasiahnuté prílevom utečencov z Ukrajiny, z dôvodu vojenskej agresie Ruskej federácie. Na túto situáciu museli od začiatku reagovať viaceré subjekty - štát aj občianska spoločnosť.
Cieľom tohto článku nie je opísať jednotlivé legislatívne opatrenia v súvislosti s príchodom utečencov na naše územie. Chceme poukázať na niektoré nedostatky aktuálnej právnej úpravy, s ktorými sa pravidelne stretávame v našej praxi, v rámci práce s utečencami z Ukrajiny.
1)
 Táto téma si zatiaľ nenašla svoju reflexiu na stránkach právnickej literatúry, preto chceme aj týmto príspevkom rozprúdiť diskusiu o niektorých jej súvislostiach. Ide totiž o rozsiahlejšiu problematiku, než by sa mohlo zdať.
2 Odídenec, dočasné útočisko, pobyt
Odídencom
je v zmysle § 2 písm. j) zákona č. 180/2002 Z. z. o azyle (ďalej v texte aj ako "zákon o azyle") 
cudzinec, ktorému ministerstvo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") poskytlo dočasné útočisko
.
Inštitút 
dočasného útočiska 
je definovaný v § 29 zákona o azyle:
(1) Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu; cudzincom sa na účely poskytovania dočasného útočiska rozumie štátny príslušník tretej krajiny podľa osobitného predpisu.
(2) Vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska; vláda môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie
.
Inštitút dočasného útočiska bol do nášho právneho poriadku implementovaný smernicou Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (ďalej len "smernica 2001/55").
Podľa § 36 ods. 2 zákona o azyle 
odídenec sa považuje za cudzinca, ktorému sa udelil 
tolerovaný pobyt
.
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila poskytovanie dočasného útočiska:
1. uznesením č. 144/2022 zo dňa 28. februára 2022,
2. uznesením č. 185/2022 zo dňa 16. marca 2022 (ktorým bolo zároveň zrušené predošlé uznesenie č. 144/2022).
3 Podnikanie odídencov
Podľa článku 12 vety prvej smernice 2001/55 
členské štáty povolia osobám požívajúcim dočasnú ochranu, aby sa v období trvania dočasnej ochrany zamestnali alebo vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť, a to v súlade s pravidlami uplatniteľnými na danú profesiu a aby sa zapojili aj do takých činností ako vzdelávanie pre dospelých, odborné školenia a prax na pracovisku.
Hoci uvedená smernica počíta s obomi alternatívami a neukladá členskému štátu, aby si vybral len jednu možnosť (umožniť buď zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť), Slovenská republika sa vybrala cestou povolenia len zamestnania.
2)
 Možnosť výkonu samostatnej zárobkovej činnost
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).