Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v niektorých trestných a iných zákonoch členských štátov EÚ

V predmetnom príspevku jeho autor nadväzuje na predchádzajúce dva príspevky publikované v spoluautorstve v Justičnej revue č. 10/2018 a č. 6-7/2019. Obsahom textu tohto článku je uvádzaná právna úprava Francúzska, Španielska, Portugalska, Cypru, Belgicka a Luxemburska. Autor tak uzatvára predmetnú komparatistiku danej problematiky so zameraním na to, ktorý z porovnávaných štátov má špeciálnu právnu úpravu ochrany a sankcionovania poškodenia finančných záujmov EÚ a ktorá právna úprava je, naopak, všeobecná. Odhliadnuc od uvedených rozdielností možno konštatovať, že v Európskej únii prevažuje naznačená všeobecná právna úprava, a teda nie je nevyhnutnosťou chrániť finančné záujmy EÚ špeciálnymi trestnoprávnymi ustanoveniami tak, ako je to napr. v prípade Slovenskej republiky alebo Českej republiky.

In the submitted article, its author follows up on the previous two co-authored articles published in the Judicial Review No. 10/2018 and in Judicial Review No. 6-7/2019.The content of this article refers to the legal regulation of France, Spain, Portugal, Cyprus, Belgium and Luxembourg.The author thus concludes the comparative analysis of the given issue, focusing on which of the compared states has a special legal regulation for the protection and sanctioning of damage to the financial interests of the EU, and which legal regulation is, on the contrary, general. Apart from the mentioned differences, it can be concluded that the general legal regulation prevails in the European Union, and therefore it is not necessary to protect the financial interests of the EU with special criminal law provisions, as is the case, for example, of the Slovak Republic or the Czech Republic.

ŠANTA, J.: Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v niektorých trestných a iných zákonoch členských štátov EÚ; Justičná revue, 75, 2023, č. 1, s. 18 – 34.

Kľúčové slová: finančné záujmy Európskej únie, rozpočet, dotácie, podvod, Trestný zákon.

Keywords: financial interests of the European Union, budget, subsidies, fraud, Criminal Code.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon, zákon č. 91/2016 Z. z. v platnom znení o trestnej zodpovednosti právnických osôb, zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok.

Úvod
Špecifikom trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (ďalej aj "Únia") podľa § 261 až § 263 Trestného zákona je jeho objekt, ktorý na rozdiel od iných skutkových podstát, vrátane hospodárskych trestných činov, neochraňuje niektorý zo záujmov Slovenskej republiky, ale, ako to vyplýva z názvu, záujem Európskej únie, konkrétnejšie záujem finančný. Tak Slovenská republika, ako aj iné členské štáty i samotná Európska únia sú, podľa čl. 325 Lisabonskej zmluvy, povinné predchádzať podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom opatrení, ktoré prijmú v súlade s týmto článkom, čo má pôsobiť odradzujúco a tak aby to poskytlo v členských štátoch, inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú ochranu. Členské štáty majú tiež prijímať rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zabránenie podvodom poškodzujúcim ich vlastné finančné záujmy.
1)
K číselnému vyjadreniu hodnoty finančných záujmov Európskej únie, ktoré sú takto špecificky chránené, možno uviesť aj niekoľko nasledujúcich základných údajov.
Rozpočet Európskej únie na rok 2022 predstavuje čiastku 167,8 mld. eur. K tejto sume je potrebné pripočítať 143,5 mld. eur vo forme grantov v rámci Nástroja EÚ pre budúce generácie (NGEU). Takáto finančná podpora má zmierniť ekonomické dôsledky pandémie a podporiť zelenú a digitálnu transformáciu Európy v súlade s prioritami viacročného finančného rámca. Ten na budúcich sedem rokov predstavuje v rámci uvedeného obdobia čiastku 1,074 bilióna eur.
Z uvedenej čiastky rozpočtu EÚ na rok 2022 je napr. suma 53 mld. eur určená na spoločnú poľnohospodársku politiku a 972 mil. eur na Európsky fond námorného a rybného hospodárstva a na posilnenie odolnosti agropotravinárskeho a rybárskeho sektora. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka by mal získať 5,7 mld. eur z NGEU. Sumu 13,1 mld. eur komisia vyčlenila na výskum a vývoj, 5,5 mld. eur na európske strategické investície, z toho 1,2 mld. na program InvestEU pre kľúčové priority (výskum a inovácie, zelená a digitálna transformácia, zdravotníctvo a strategické technológie), 2,8 mld. na Nástroj na prepojenie Európy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry a 1,2 mld. eur na program Digitálna Európa. Suma 4,7 mld. eur je určená pre ľudí, sociálnu súdržnosť a hodnoty, z toho 250 mil. eur na podporu spravodlivosti, práv a hodnôt.
Suma 1,9 mld. eur je určená na činnosti v oblasti životného prostredia a klímy, z toho 708 mil. na program LIFE na podporu zmierňovania a prispôsobovania sa zmenám klímy a 1,2 mld. eur na Fond spravodlivej transformácie. Komisia ďalej vyčlenila 1,9 mld. eur na ochranu hraníc EÚ, na výdavky spojené s migráciou je vymedzená suma 1,3 mld. eur, z toho 1,1 mld. na podporu migrantov a žiadateľov o azyl. Suma 1,2 mld. eur by mala smerovať na riešenie výziev v oblasti obrany a spoločných bezpečnostných problémov a 600 mil. eur na bezpečnosť, z toho 227 mil. eur na Fond vnútornej bezpečnosti, ktorý bude slúžiť na boj proti terorizmu, radikalizácii, organizovanému zločinu a počítačovej kriminalite. Nakoniec suma 905 mil. eur sa týka zabezpečenia fungovania jednotného trhu EÚ, z toho 584 mil. eur je určených na program pre jednotný trh a takmer 200 mil. eur na prácu v oblasti boja proti podvodom, daniam a clám.
2)
Už zo samotných týchto základných údajov týkajúcich sa ročných miliardových finančných záujmov Európskej únie, vo viacročnom finančnom, teda sedemročnom rámci, vyjadrenom až v biliónovej hodnote, a z naznačenej právnej úpravy EÚ je zrejmé, že tieto finančné záujmy musia byť veľmi dôsledne chránené aj na úrovni jednotlivých členských štátov.
Predmetná povinnosť ochrany finančných záujmov EÚ je konkrétnejšie špecifikovaná v Smernici EP a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva, najmä v transpozičnom článku 17, podľa ktorého boli (a sú) členské štáty do 6. júla 2019 povinné prijať a uverejniť zákony a iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.
Práve s cieľom skúmania uvedenej legislatívy a takéhoto zosúladenia právnych noriem členských štátov EÚ v danej oblasti je spracovávaný tento článok. Bezprostredne nadväzuje na príspevok publikovaný v spoluautorstve v Justičnej revue č. 10/2018 s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone Slovenskej republiky a porovnanie so zákonmi niektorých iných štátov EÚ, obsahom ktorého bola predmetná česká, poľská, maďarská, talianska, rakúska a nemecká legislatíva (prvých 6 štátov), ako aj č. 6-7/2019 s názvom Ochrana finančných záujmov Európskej únie v trestných zákonoch členských štátov EÚ, s porovnávaním bulharskej, dánskej, estónskej, fínskej, gréckej, holandskej, chorvátskej, litovskej, lotyšskej, maltskej, rumunskej a slovinskej právnej úpravy (ďalších 12 štátov).
Obsahom textu tohto článku je právna úprava Španielska, Portugalska, Cypru, Belgicka, Luxemburska a Francúzska; (spolu to v nadväznosti bude 24 štátov).
Vyvodzovanie trestnej zodpovednosti za poškodzovanie finančných záujmov EÚ podľa Trestného zákona Španielskeho kráľovstva
Španielsky Trestný zákon - Código Penal, ako jeden z mála, obsahuje špeciálne ustanovenia ochraňujúce finančné záujmy Európskej únie.
Konkrétne podľa jeho čl. 306, zakotvujúcom podvod proti rozpočtu Európskej únie, je trestne zodpovedným ten, kto konaním alebo opomenutím konania spreneverí finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z iných rozpočtov spravovaných Európskou úniou, a tov rozsahu prevyšujúcom päťdesiattisíc eur, pričom sa (okrem zákonom stanovených prípadov) vyhýba zaplateniu súm, ktoré treba zložiť, alebo použije získané peňažné prostriedky na iné než určené účely, alebo získal peňažné prostriedky na základe uvádzania nepravdivých skutočností o plnení podmienok potrebných na ich získanie alebo na základe zatajenia skutočností, ktoré by bránili ich získaniu. Za to sa potresce odňatím slobody na jeden rok až päť rokov, peňažným trestom vo výške šesťnásobku už uvedenej sumy a stratou možnosti získania dotácie alebo verejnej pomoci a práva na daňové alebo sociálne výhody alebo stimuly počas obdobia od troch do šiestich rokov.
Následne v čl. 308 ods. 1, upravujúcom subvenčný podvod, nachádzame takúto právnu úpravu: kto získa dotácie alebo pomoc od orgánov verejnej moci vrátane Európskej únie vo výške alebo v hodnote vyššej ako stotisíceurtým, že uvádza nepravdivé údaje o splnení podmienok, ktoré sú potrebné na ich poskytnutie, alebo zatajuje skutočnosti, ktoré by bránili ich poskytnutiu, potresce sa trestom odňatia slobody na jeden až päť rokov, peňažným trestom až do šesťnásobku poskytnutej dotácie alebo pomoci, pokiaľ poskytnutá dotácia alebo pomoc nebude refundovaná podľa ods. 6 tohto článku.
Podľa odseku 2 tohto ustanovenia - rovnako sa potrestá osoba vykonávajúca činnosť, ktorá je úplne alebo čiastočne hradená z prostriedkov orgánov verejnej moci, vrátane Európskej únie, pokiaľ ich použije na iné účely, než na ktoré bola dotácia alebo pomoc poskytnutá, a urobí tak v rozsahu vyššom ako stotisíc eur, ak poskytnutá dotácia alebo pomoc nebude refundovaná podľa ods. 6 tohto článku.
Odseky 3 až 7 tohto ustanovenia, okrem uvedených trestov, zakotvujú aj ďalšie, a to stratu práva poberať štátne dotácie a pomoc, stratu práva požívať daňové výhody alebo výhody a stimuly sociálneho zabezpečenia po dobu troch až šiestich rokov, a tiež ďalšie modifikácie a podmienky ukladania týchto trestov zakotvujú aj ustanovenia o treste odňatia slobody a peňažného trestu, ba aj definíciu refundácie a dôsledky z nej plynúce.
Podľa uvádzaného ods. 6 tohto ustanovenia - refundáciou sa rozumie právny stav, ak príjemca vráti neoprávnene prijaté alebo uplatnené dotácie alebo pomoc vrátane úroku z omeškania od momentu, kedy bola dotácia alebo pomoc poskytnutá a skôr ako mu bude oznámené začatie inšpekcie a kontrolných úkonov alebo - ak k takýmto úkonom nedošlo skôr, ako prokurátor alebo zástupca regionálnej alebo miestnej správy podajú na neho obžalobu alebo žalobu, alebo skôr, ako prokurátor alebo vyšetrujúci sudca vykonajú úkony, na základe ktorých by mohol získať formálnu vedomosť o začatí konania. Refundácia bráni tomu, aby bol ten istý páchateľ stíhaný za nepravdivo poskytnutú dokumentáciu, výlučne vo vzťahu k dlhu, na ktorý sa vzťahuje uskutočnená refundácia, a ktorého sa páchateľ dopustil pred vykonaním refundácie.
Nakoniec v zmysle ods. 7 môžu súdy osobe zodpovednej za tento trestný čin uložiť trest nižší o jeden alebo dva stupne za predpokladu, že do dvoch mesiacov od doručenia súdneho oznámenia o výsledku vyšetrovania vykoná uvádzanú refundáciu a potvrdí túto skutočnosť na súde. Rovnako to platí aj pre osoby, ktoré sa podieľali na trestnom čine ako účastníci za predpokladu, že aktívne spolupracujú pri získavaní rozhodujúcich dôkazov na zistenie a usvedčenie ďalších páchateľov, na úplné objasnenie okolností spáchania trestného činu alebo pri zisťovaní majetku osoby povinnej k vykonaniu refundácie alebo osoby zodpovednej za tento trestný čin.
3)
Z uvedených ustanovení, okrem špeciálnej právnej úpravy ochrany finančných záujmov EÚ, obdobne ako v SR, vyplýva aj to, že španielsky Trestný zákon na jednej strane zakotvuje mierny trest odňatia slobody (len do výšky 5 rokov), na druhej strane umožňuje väčší výber alternatívnych trestov (do výšky 6 rokov). Zakotvuje tiež ustanovenie porovnateľné s účinnou ľútosťou zakotvenou v § 85 písm. a) Trestného zákona SR; ukazuje sa, že španielska a slovenská právna úprava sú relatívne podobné.
Vyvodzovanie trestnej zodpovednosti podľa cyperskej legislatívy
Cyperský trestný zákonník popri všeobecnom ustanovení zakotvujúcom podvodné konanie v čl. 297 a nasl., upravuje trestné činy osobitného podvodného konania, zabezpečujúc ochranu finančných záujmov EÚ v špeciálnom zákone č. 69(I)/2020, pričom koncipuje tri kategórie takéhoto konania v zmysle čl. 4 uvádzanej smernice č. 2017/1371, ktorú v zásade kopíruje.
Konkrétne ide o tieto kategórie:
1) podvod súvisiaci s výdavkami, ktoré nesúvisia s verejným obstarávaním, ktorého sa páchateľ dopustí úmyselným konaním alebo opomenutím konania, ktoré sa týka (i) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).