Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ivo Šanta, MBA

Instant Trading EU

Počet článkov autora: 7


Kapitálový podvod

V článku sa autori zameriavajú na analýzu kapitálového podvodu, ktorému je v slovenskej literatúre venovaný minimálny priestor, aj keď škody ním spôsobené sa pohybujú až v miliónoch eur. Ako kazuistika boli vybrané prípady s medzinárodným dosahom,...

K najaktuálnejšej počítačovej a inej kriminalite súvisiacej s virtuálnymi menami

Autori nadväzujú na ich štyri skoršie príspevky na tému virtuálne meny, publikované v Justičnej revue v roku 2022 v číslach 2, 3, 4 a 10 a na ďalšiu publikačnú činnosť k tejto téme. Zaoberajú sa najnovšími trendmi a spôsobmi páchania počítačovej a...

Manipulácia s trhom – niektoré medzinárodné a trestnoprávne aspekty

V predmetnom príspevku sa autori zameriavajú na tému manipulácie s trhom, ktorej je v právnickej literatúre venovaná menšia pozornosť. Ide pritom o problematiku, ktorá v sebe spája mnohé aspekty.Autori sa preto zameriavajú len na niektoré z nich, ...

Procesnoprávne aspekty trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami

V predkladanom príspevku sa autori sústreďujú na procesnú stránku virtuálnych mien. Pozornosť venujú právnej úprave zaistenia virtuálnej meny podľa § 96d Trestného poriadku. V nadväznosti na toto ustanovenie následne poukazujú na ďalšie súvisiace ...

K niektorej aktuálnej trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami

V predkladanom príspevku sa venujeme ďalším aspektom trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami, konkrétne vo svetovom meradle, a naznačujeme možnosti jej odhaľovania, čím reagujeme na niektoré nesprávne úvahy o úplnej anonymite virtuálnych m...

Riziká investovania do virtuálnych mien z ekonomického a trestnoprávneho hľadiska

Autori sa zameriavajú na niektoré aktuálne trendy investovania do virtuálnych mien s dôrazom na niektoré riziká. Týmito rizikami sú riziká ekonomické, ako aj trestnoprávne. V tejto súvislosti autori poukazujú na niektoré konkrétne prípady už evido...

K niektorým legislatívnym a ekonomickým aspektom virtuálnych mien v legislatíve Európskej únie a Slovenskej republiky

V predkladanom príspevku sa jeho autori venujú pre slovenskú legislatívu i ekonomiku novému fenoménu, ktorým sú virtuálne meny. Pozornosť venujú základným pojmom, ktoré musia byť zohľadnené v legislatívnom procese a ktoré doposiaľ  z tejto oblasti...