Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K niektorej aktuálnej trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami

V predkladanom príspevku sa venujeme ďalším aspektom trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami, konkrétne vo svetovom meradle, a naznačujeme možnosti jej odhaľovania, čím reagujeme na niektoré nesprávne úvahy o úplnej anonymite virtuálnych mien. Nadväzujeme tak na dva naše predchádzajúce príspevky publikované v  tomto periodiku tohto roku.Venujeme pozornosť najmä súvislostiam využívania virtuálnych mien s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu, obchodovaním na darknete (najmä s drogami), obchodovaním s ľuďmi, zneužívaním detí, cryptojackingom a vydieraním.

In the given article, we focus on other aspects of virtual currency crime, specifically on a global scale, and we suggest the possibilities of its detection, thereby we respond to some incorrect considerations about the complete anonymity of virtual currencies.We follow up on two of our previous articles published in this periodical this year.We pay attention to the links between the use of virtual currencies and money laundering, terrorist financing, darknet trafficking (especially drugs), human trafficking, child abuse, cryptojacking and extortion.

ŠANTA, J. – ŠANTA, I. – ŠIROKÝ, T.: K niektorej aktuálnej trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami; Justičná revue, 74, 2022, č. 4, s. 484 – 499.

Kľúčové slová: virtuálna mena, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, darknet, obchodovanie s ľuďmi, zneužívanie detí, cryptojacking, vydieranie.

Key words: virtual currency, money laundering, terrorist financing, darknet, human trafficking, child abuse, cryptojacking, extortion.

Právne predpisy/legislation: Trestný zákon – zákon č. 300/2005 Z. z. v platnom znení, Trestný poriadok – zákon č. 301/2005 Z. z. v platnom znení, zákon č. 297/2008 Z. z. v platnom znení o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ÚVOD
Za posledných viac ako dvadsať rokov sa svet ocitol v procese obrovskej globálnej technologickej transformácie, ktorá vo svojom širokom spektre dosahu nepochybne zasiahla takmer každú civilizovanú bytosť.
1)
V súčasnosti sa nachádzame v etape technologického pokroku, ktorá môže byť primárne charakterizovaná presúvaním mnohých aktivít do online priestoru, čím často zaniká potreba uskutočňovať dané aktivity vo fyzickom priestore. Spoločne s týmto trendom v množstve prípadov tiež mizne nevyhnutnosť ľudí pri prevádzkovaní aktivít a služieb, ktorých bezproblémové fungovanie v online priestore by sme si ešte pred pár rokmi nedokázali predstaviť. Napriek všeobecnému názoru možno konštatovať, že dôsledky svetovej pandémie neboli len kľúčovým faktorom vytvárajúcim nové trendy, ale poslúžili tiež ako katalyzátor zmien v spoločnosti, možných práve vzhľadom na nedávny technologický pokrok.
Tak ako to bolo aj v minulosti, tiež v súčasnosti sú technológie využívané ako dvojsečná zbraň s potenciálom mimoriadne zvýšiť, avšak aj zhoršiť kvalitu života určitých skupín obyvateľstva. Jednou zo zmieňovaných technológií sú práve virtuálne meny (ďalej aj "kryptomeny"), vytvorené s víziou produkovať alternatívny svetový finančný systém odolný voči extrémom hospodárskych cyklov, dostupný prakticky pre každého kto má prístup k internetu, bez potreby gigantického a niekedy neefektívneho bankového systému. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam, popísaným ďalej, sa kryptomeny stali jedným z obľúbených nástrojov zločincov, pomocou ktorého možno v niektorých špecifických prípadoch jednoduchšie páchať trestnú činnosť, čo je uľahčené aj pomalými iniciatívami regulátorov.
Cieľom toho článku je poukázať na niektoré hlavné svetové trendy využitia kryptomien pri páchaní trestnej činnosti vo vybraných oblastiach. Vzhľadom na zameranie naš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).