Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Praktické úskalia dozoru prokurátora v prípravnom konaní

V predkladanom príspevku sa autorka načrtnutím praktických aplikačných problémov pokúša o objasnenie prokurátorského dozoru v praktickej rovine. Súčasne je jej cieľom naznačiť možné spôsoby ich riešenia.

MIŠINOVÁ, A.: Praktické úskalia dozoru prokurátora v prípravnom konaní; Justičná revue, 73, 2021, č. 6-7, s. 855 - 862.
In the presented artcle, the author tries to clarify the prosecutor's supervision in the practcal level by outlining practcal applcation problems. Atthe same time, its aim is to indicate possible ways of solving them.
Úvod
Fundamentálny účel trestného konania tkvie v náležitom zistení trestných činov, odhalení ich páchateľov, vrátane ich spravodlivého potrestania, a to za súčasného rešpektovania základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb.
1)
Uvedený proces sa realizuje v rámci dokazovania, ktoré začína v štádiu trestného konania nazývaného prípravné konanie.
V prípade prípravného konania možno hovoriť o druhom štádiu predsúdneho konania, ktoré nadväzuje na rezultáty, ku ktorým sa dospelo v postupe pred začatím trestného stíhania. V zmysle § 10 ods. 15 Trestného poriadku sa pod prípravným konaním rozumie časť trestného konania, ktorá nastupuje začatím trestného stíhania a trvá až do okamihu podania obžaloby, či návrhu na schválenie dohody o uznaníviny a prijatítrestu alebo do právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v rámci trestného konania.
2)
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že prípravné konanie je realizované v štyroch fázach:
1. začatie trestného stíhania a následné vznesenie obvinenia,
2. priebeh vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania,
3. skončenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania,
4. rozhodnutie vo veci a následná obžaloba.
Oprávnenia, ktorými disponuje prokurátor v postupe pred začatím trestného stíhania, ako aj v prípravnom konaní, sú vymedzené v Trestnom poriadku taxatívnym spôsobom, na základe čoho by sme mohli vyvodiť skutočnosť, v zmysle ktorej pôjde o jednoznačné, zreteľné a jasné postupy. Avšak na tomto mieste možno zvýrazniť, že dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti v postupe pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní je výnimočne zložitou činnosťou, v rámci ktorej možno naraziť na niekoľko aplikačných úskalí.
V predkladanom článku sme sa sústredili na vybrané praktické úskalia v intenciách dozoru prokurátora v rámci prípravného konania.
1 Postavenie a dozor prokurátora v prípravnom konaní
So zreteľom na ustanovenie § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre (ďalej aj ako "zákon o prokuratúre") platí, že pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozorom nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania v rozsahu podľa osobitného zákona a v prípravnom konaní.
3)
Uvedeným osobitným zákonom je zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej aj ako "Trestný poriadok" alebo "TP").
V zmysle § 230 ods. 1 Trestného poriadku možno uviesť, že dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor. Konkrétne oprávnenia prokurátora pri výkone tohto dozoru sú uvedené v ustanovení § 230 ods. 2 Trestného poriadku, ktorým sa venujeme v ďalšej časti predkladaného príspevku. V intenciách dozoru prokurátora považujeme za žiaduce zvýrazniť, že Trestný poriadok nevymedzuje, ktorý prokurátor je príslušný na vykonávanie dozoru v rámci prípravného konania, keďže príslušnosť prokurátora na výkon dozoru je predmetom úpravy § 46 zákona o prokuratúre. Vzhľadom na uvedené ustanovenie možno skonštatovať, že výkon prokurátorského dozoru je realizovaný zo strany "prvostupňových prokurátorov", ktorými sú prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry vo veciach, ktoré spadajú do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, a prokurátori okresných prokuratúr vo zvyšných veciach.
4)
Pre lepšiu ilustráciu si dovoľujeme doplniť, že miestna príslušnosť vychádza z miestnej príslušnosti súdov.
5)
V priebehu prípravného konania disponuje prokurátor špecificky významným postavením, keďže realizuje dozor nad jeho plynutím. Vykonáva kontrolu módu, akým je realizované skrátené vyšetrovanie alebo vyšetrovanie a dozoruje aj postup policajtov. Predovšetkým zo strany prokurátora dochádza k výkonu kontroly nad krokmi policajtov so zreteľom na súlad ich úkonov s Trestným poriadkom. V intenciách uvedeného dozoru je prokurátor oprávnený aplikovať oprávnenia, ktoré mu patria, a môže vydávať pokyny vyznačujúce sa záväzným charakterom či určovať lehoty, v ktorých sa majú realizovať určité úkony. Na tomto mieste zvýrazňujeme, že prokurátor výrazne kooperuje s policajtmi.
Do pozornosti uvádzame aj skutočnosť, v rámci ktorej prokurátorovi patrí i oprávnenie realizovať jednotlivé úkony či vydávať vlastné rozhodnut
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).