Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (2. časť) - Zjednodušené revízne postupy zmeny zmlúv upravené v čl. 48 Zmluvy o EÚ

Autor v sérii troch príspevkov prináša analytický pohľad na postupy revízie zmlúv, ktoré sú upravené v samotnej Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní EÚ. Aktuálnosť témy je daná predovšetkým tým, že problematika revízie zmlúv je dnes jednou z najviac diskutovaných tém v EÚ, a to z dôvodu nedávno ukončenej Konferencie o budúcnosti Európy, kde požiadavka na zmenu zmlúv neskrývane zaznela. Cieľompríspevkov je na jednej strane priblížiť jednotlivé revízne postupy, tieto kriticky zhodnotiť z hľadiska ich významu a na druhej strane je ambíciou zodpovedať, ktorý z právom upravených postupov je vhodný na realizáciu zmeny zmlúv v zmysle záverov Konferencie o budúcnosti Európy. Druhý zo série troch príspevkov venuje pozornosť zjednodušeným revíznym postupom upraveným čl. 48 ZEÚ, konkrétne jeho odsekmi 6 a 7.

In a series of three contributions, the author brings an analytical view of the procedures for revision of treaties, which are regulated in the Treaty on EÚ and the Treaty on the Functioning of the EU. The topicality of the topic is primarily due to the fact that the issue of treaty revision is currently one of the most discussed topics in the EU, due to the recently concluded Conference on the Future of Europe, where the request to change the treaties was openly voiced. The goal of the contributions is, on the one hand, to bring closer the individual revision procedures, to critically evaluate them in terms of their importance, and on the other hand, the ambition is to answer which of the legally regulated procedures is suitable for the implementation of treaty changes in accordance with the conclusions of the Conference on the Future of Europe. The second of series of three contributions pays attention to the simplified revision procedures modified by Art. 48 of the TEU, specifically its paragraphs 6 and 7.

LYSINA, P.: Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (2. časť) – Zjednodušené revízne postupy zmeny zmlúv upravené v čl. 48 Zmluvy o EÚ; Justičná revue, 74, 2022, č. 11, s. 1237 – 1251.

Kľúčové slová: generálne premosťovacie doložky, zjednodušený revízny postup, právo EÚ.

Key words: general bridging clauses, simplified revision procedure, EU law.

Právne predpisy/legislation: Zmluva o EÚ, Zmluva o fungovaní EÚ.

5 Úvod do druhej časti
Na poslednom plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy
1)
bola prijatá Správa o konečnom výsledku konferencie,
2)
v ktorej je formulovaných celkovo 49 návrhov na reformy EÚ, pričom tieto návrhy obsahujú viac než 320 odporúčaní zoskupených do deviatich hlavných tém Konferencie o budúcnosti Európy. Správa bola predložená inštitúciám EÚ v Európskom parlamente (ďalej len "EP") v Štrasburgu 9. mája.
Konferenciou o budúcnosti Európy sformulované návrhy a odporúčania zasahujú do rôznych oblastí života spoločnosti a EÚ. Objavujú sa tu aj návrhy a odporúčania, pri ktorých je legitímnou otázka revízie zmlúv (spoločné pomenovanie pre Zmluvu o EÚ - ďalej len ako "ZEÚ", a Zmluvu o fungovaní EÚ - ďalej len ako "ZFEÚ"). V tejto súvislosti Rada EÚ prostredníctvom svojho právneho servisu identifikovala 18 návrhov, ktoré zmenu zmlúv nepochybne vyžadujú.
3)
A práve tieto návrhy či požiadavka Konferencie o budúcnosti Európy boli impulzom k výskumu, ktorý vyústil do napísania série troch príspevkov sumarizujúcich výsledky analýzy zmlúv s osobitným dôrazom na tam upravené revízne postupy.
Druhý zo série troch príspevkov má za cieľ analyticky zhodnotiť zjednodušené revízne postupy upravené čl. 48 ZEÚ a zodpovedať pri tom otázku, či zjednodušené revízne postupy upravené čl. 48 ZEÚ bude možné uplatniť na všetky oblasti, v ktorých Konferencia o budúcnosti Európy identifikovala potrebu revízie zmlúv. K analýze pristúpi aj prvok komparácie skúmaných zjednodušených revíznych postupov s riadnym revíznym postupom.
6 Zjednodušené revízne postupy
Okrem riadneho revízneho postupu upravuje primárne právo v čl. 48 ZEÚ aj ďalšie spôsoby zmeny zmlúv. Tieto možno spoločne označiť ako zjednodušené revízne postupy. V nadväznosti na to možno rozlišovať riadny revízny postup a ďalšie postupy, ktorých priebeh je v porovnaní s riadnym revíznym postupom jednoduchší a preto ich možno označiť ako zjednodušené revízne postupy. S týmto prístupom sa možno stretnúť v dielach rôznych autorov, ktorí rozlišujú jeden riadny revízny postup a dva zjednodušené revízne postupy.
4)
Naopak, rozlišovanie medzi jedným riadnym revíznym postupom a jedným zjednodušeným revíznym postupom je vlastné ďalšej skupine autorov.
5)
Zástancovia druhého prístupu, okrem riadneho a zjednodušeného revízneho postupu, ďalej rozlišujú aj tretí spôsob revízie zmlúv, ktorý predstavujú premosťovacie doložky
(tzv. passerelle)
. Napriek tomu, že aj tento prístup k členeniu revíznych postupov má svoju logiku, prikloníme sa k prvej skupine autorov a v tomto príspevku budeme uplatňovať členenie na riadny revízny postup a viacero zjednodušených revíznych postupov. Dôvodom je skutočnosť, že v pomere k riadnemu revíznemu postupu sú všetky ostatné revízne postupy zjednodušenými. Členenie teda postavíme na kritériu priebehu revízneho postupu, pričom východiskom bude riadny revízny postup. Následne, ostatné, právom EÚ predvídané postupy, ktorých priebeh je jednoduchší než priebeh riadneho revízneho postupu, označíme spoločným prívlastkom "zjednodušené". Prvým takýmto zjednodušeným revíznym postupom, ktorému budeme venovať pozornosť, je postup predvídaný a upravený čl. 48 ods. 6 ZEÚ.
6.1 Zjednodušený revízny postup podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ
6.1.1 Právo iniciovania zjednodušeného revízneho postupu podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ
Aj pri postupe podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ právo priznáva právomoc iniciovať revíziu hneď viacerým subjektom. Podľa predmetného ustanovenia
"vláda každého členského štátu, EP alebo Európska komisia
(ďalej len "EK")
môžu predložiť Európskej rade
(ďalej len "ER")
podnety..."
. Už na prvý pohľad je zjavné, že ide o rovnaké tri subjekty, ktorým patrí aj právomoc iniciovať riadny revízny postup.
Rozdielny je však subjekt, ktorému sú podnety na revíziu podávané. Kým v prípade riadneho revízneho postup sú podnety na revíziu podávané Rade EÚ, ktorá ich ďalej postúpi ER a oznámi národným parlamentom, pri zjednodušenom revíznom postupe podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ sa podnety na revíziu predkladajú priamo ER. Okrem absencie roly Rady EÚ tu nachádzame aj ďalší rozdiel v porovnaní s riadnym revíznym postupom, ktorým je neexistencia povinnosti oznámiť podnety na revíziu národným parlamentom.
Celkovo však možno skonštatovať, že pokiaľ ide o právomoc iniciovať zjednodušený revízny postup podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ, táto patrí rovnakým subjektom, ako v prípade riadneho revízneho postupu.
6.1.2 Právomoci inštitúcií v zjednodušenom revíznom postupe podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ
Európska rada
ER patria zásadné právomoci, a to v celom priebehu zjednodušeného revízneho postupu. Prvá z radu právomocí jej patrí hneď v úvode postupu, keďže je to práve ER, ktorej sa podávajú podnety na revíziu. Tu hneď nachádzame aj prvý rozdiel v porovnaní s riadnym revíznym postupom, keďže ER je priamym adresátom podnetov na revíziu (bez "sprostredkovania" Radou EÚ).
Ďalšia, azda najvýznamnejšia právomoc ER sa spája priamo s rozhodnutím o navrhovaných zmenách zmlúv. Na rozdiel od riadneho revízneho postupu sa v zjednodušenom revíznom postupe nepočíta s konventom ani s medzivládnou konferenciou a ich úlohy plne preberá ER. Ako poukážeme neskôr, toto súvisí s rozsahom zmien, ktoré môžu byť realizované cestou zjednodušeného revízneho postupu podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ. Naďalej (ako pri riadnom revíznom postupe) však zostáva zachovaná povinnosť ER poradiť sa o podnetoch na revíziu s EP a EK a v prípade inštitucionálnych zmien v menovej oblasti aj s Európskou centrálnou bankou. Platí, že poradiť sa ER musí, odporúčania inštitúcií však nie je povinná zohľadniť.
Berúc do úvah uvedené, možno skonštatovať, že v porovnaní s riadnym revíznym postupom je v zjednodušenom revíznom postupe podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ postavenie ER silnejšie, keďže ER v procese vykonáva viacero úloh, resp. disponuje právomocami, ktoré v riadnom revíznom postupe patria Rade EÚ, medzivládnej konferencii či konventu.
Rada EÚ
V zjednodušenom revíznom postupe podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ nemá Rada EÚ žiadne právomoci.
Európsky parlament
EP patrí v prvom rade právomoc predložiť podnety na spustenie zjednodušeného revízneho postupu podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ.
Okrem toho platí, že ER sa o podnetoch na revíziu (pred tým než o nich rozhodne) musí poradiť s EP (ako aj s EK, prípadne aj Európskou centrálnou bankou). Povinnosťou je konzultovať s EP, nie však vziať do úvahy výsledok konzultácií.
Z uvedeného je zrejmé, že právomoci EP v zjednodušenom revíznom postupe podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ sú porovnateľné s tými, ktorými disponuje v riadnom revíznom postupe. Rozdiely, ktoré existujú, sú dané len v dôsledku odlišného priebehu oboch revíznych postupov (napr. logicky absentujúca právomoc EP udeliť súhlas s nezvolaním konventu, keďže konvent nie je súčasťou zjednodušeného revízneho postupu).
Európska komisia
V prvom rade, EK má právomoc iniciovať zjednodušený revízny postup podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ. Okrem toho, ER rada je povinná poradiť sa (nie zohľadniť výsledky porady) s EK pred prijatím rozhodnutia o navrhovaných zmenách zmlúv. EK tak patrí právomoc vyjadriť sa k navrhovaným zmenám zmlúv.
Pri porovnaní právomocí EK v riadnom a zjednodušenom revíznom postupe (podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ) je zrejmé, že právomoci sú porovnateľné, s tým, že rozdiely sú dané len odlišným priebehom oboch revíznych postupov.
Európska centrálna banka
Právomoc Európskej centrálnej banky v zjednodušenom revíznom postupe podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ v podstate zodpovedá právomoci, ktorá je jej priznaná v riadnom revíznom postupe. V oboch prípadoch je ER pred prijatím rozhodnutia o navrhovaných zmenách, pokiaľ sa tieto týkajú inštitucionálnych zmien v menovej oblasti, povinná poradiť sa s Európskou centrálnou bankou. Aj tu platí, že ER nie je povinná výsledky konzultácií zohľadniť.
6.1.3 Predmet možných zmien zmlúv v rámci zjednodušeného revízneho postupu podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ
Odpoveď na otázku, aký je predmet či rozsah zmien zmlúv, nám dáva priamo čl. 48 ods. 6 ZEÚ, keď ustanovuje:
"Vláda každého členského štátu, EP alebo EK môžu predložiť ER podnety na revíziu všetkých alebo niektorých ustanovení tretej časti ZFEÚ týkajúcej sa vnútorných politík a činností EÚ"
. Z citovaného je zrejmé, že využitie zjednodušeného revízneho postupu podľa čl. 48 ods. 6 ZEÚ je limitova
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).