Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. januára do 3. februára 2022 - Advance Pharma sp. z o.o proti Poľsku

rozsudok z 3. februára 2022 k sťažnosti č. 1469/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte systémovej nefunkčnosti v konaní o vymenovanie sudcov v Poľsku

Sťažovateľom je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Varšave, ktorá distribuuje výživové doplnky pre mužov, na zvýšenie sexuálnej výkonnosti. Predaj doplnkov bol jediným zdrojom príjmu spoločnosti, ktorý v roku 2010 predstavoval 20 miliónov poľských zlotých (asi 4,8 milióna EUR).
V roku 2010 bol produkt stiahnutý z trhu po kontrole Národného farmaceutického inštitútu, pri ktorej sa v niektorých vzorkách produktu našli aktívne molekuly nepovolených výživových doplnkov, ktoré neboli uvedené na etikete.
Sťažovateľ pozastavil svoju činnosť a odvolal sa proti rozhodnutiu hlavného farmaceutického inšpektora stiahnuť produkt z trhu. V priebehu odvolacieho konania správne súdy zrušili toto rozhodnutie, pretože inšpektor nepreukázal, či produkt bol výživovým doplnkom alebo liečivom a pretože rozhodnutie bolo prijaté v rozpore s vnútroštátnym právom.
Sťažovateľ, ktorý medzičasom zlikvidoval svoje zásoby produktu, podal v roku 2014 proti štátu žalobu na náhradu škody. Vnútroštátne súdy zistili, že sťažovateľ zlikvidoval zásoby výživového doplnku z vlastnej iniciatívy. Inšpektor len nariadil stiahnutie výrobku z trhu. Okrem toho, sťažovateľ nepreukázal, že nemohol produkt znovu uviesť na trh po tom, čo vyhovel príslušným nariadeniam. Sťažovateľ teda nepreukázal príčinnú súvislosť medzi škodou, ktorej náhrady sa domáhal, a konaním inšpektora.
Keď na dvoch stupňoch súdov sťažovateľ neuspel, podal kasačnú sťažnosť na najvyšší súd. Senát troch sudcov občianskeho kolégia najvyššieho súdu, ktorý sťažnosť preskúmal a zamietol, pozostával výlučne zo sudcov vymenovaných novou Súdnou radou v konaní, vytvorenou v roku 2018.
Vo svojej sťažnosti sťažovateľ namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru. Tvrdí, že senát občianskeho kolégia najvyššieho súdu, ktorý prejednal jeho sťažnosť, nebol "súdom zriadeným zákonom", pretože pozostával zo sudcov, ktorých odporúčala Súdna rada, orgán, ktorý neposkytoval záruky nezávislosti a nestrannosti. Namieta, že celé konanie o vymenovaní
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).