Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. novembra do 10. decembra 2022 - Loste proti Francúzsku

rozsudok z 3. novembra 2022 k sťažnosti č. 59227/12 pre porušenie článku 3 (zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania), článku 9 (sloboda myslenia, svedomia a náboženstva) a článku 13 Dohovoru (právo na efektívny prostriedok nápravy) v kontexte kontroly pestúnskej starostlivosti o dieťa zo strany príslušných úradov

Sťažovateľka je francúzska štátna občianka, ktorá sa narodila v roku 1971. V roku 1976, vo veku 5 rokov bola sudcom pre deti a mládež umiestnená do domova sociálnej starostlivosti o deti (ASE). V rokoch 1976 až 1991 bola umiestnená do pestúnskej starostlivosti Y. B., asistentky v jasliach, a jej manžela M. B. Pestúni prijali záväzok, že pri starostlivosti o sťažovateľku podniknú "všetky nevyhnutné kroky, aby dosiahli ciele stanovené úradom starostlivosti o deti", budú rešpektovať politické, filozofické a náboženské názory sťažovateľky a jej biologickej rodiny a uľahčia oprávneným zamestnancom ASE dohľad nad dodržiavaním podmienok stanovených v dohode o pestúnskej starostlivosti.

Krátko po umiestnení do rodiny pestúnov v roku 1976 sa sťažovateľka, podľa jej vyjadrenia v rámci trestného konania, stala obeťou sexuálneho zneužívania. Navyše, hoci jej biologická rodina bola moslimská, sťažovateľka vyrastala vo viere praktizovanej jej pestúnskou rodinou ako členov Svedkov Jehovových a táto ju brávala na stretnutia cirkevného zboru Svedkov Jehovových a na ich kázne.
Dňa 9. septembra 1988, vo veku 17 rokov, bola účastníčkou vážnej dopravnej nehody. Počas hospitalizácie pestúni napísali nemocnici žiadosť, aby jej nepodávali žiadne krvné produkty. Napriek tomu bola pestúnska starostlivosť zachovaná až do nadobudnutia plnoletosti sťažovateľky.
V liste zo 16. novembra 1998 adresovanom príslušnému orgánu požiadala sťažovateľka o povolenie nahliadnuť do svojho spisu. Dňa 22. januára 1999 jej ASE oznámila, že môže do svojho spisu nahliadnuť, čo aj urobila 24. februára 1999.
V roku 1999 sťažovateľka podala sťažnosť prokurátorovi. Po rozhodnutí o nezačatí trestného stíhania podala ďalšiu sťažnosť spolu so žiadosťou o pribratie do konania ako poškodenej. Na základe tejto druhej sťažnosti bolo zistené, že sa stala obeťou sexuálneho zneužívania pestúnom M. B., avšak ďalšie konanie bolo zastavené z dôvodu premlčania.
V roku 2004 sťažovateľka podala prvú správnu žalobu proti štátu. Prvostupňový súd jej priznal náhradu škody vo výške 22 000 EUR, ale rozsudok zrušil Odvolací správny súd v Bordeaux. Odvolací súd zistil, žev relevantnom čase ASE konal v mene a v záujme départementu a že štát preto nemôže byť zodpovedný za nedbanlivosť, ku ktorej mohlo dôjsť.
V roku 2007 sťažovateľka podala ďalšiu správnu žalobu priamo proti départementu. Žaloba bola zamietnutá z dôvodu, že uplynula premlčacia lehota stanovená zákonom z 31. decembra 1968. Správne súdy stanovili začiatok plynutia premlčacej doby pre podanie žaloby na leto 1994. Zistili, že sťažovateľka, ktorá v tom čase mala už23 rokov, sa zdôverila členom Svedkov Jehovových, že so svojou pestúnskou rodinou prerušila akýkoľvek kontakt. Oslobodila sa teda spod kontroly sektárskeho prostredia a bola schopná posúdiť negatívne dôsledky namietaných pochybení départementu. Podľa vnútroštátnych súdov bol ako prvý deň plynutia lehoty pre podanie žaloby určený 1. január nasledujúceho roka, teda 1. január 1995. Premlčacia lehota uplynula 31. decembra 1998.
Sťažovateľka vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).