Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zodpovednosť politikov za prejavy iných vo verejnom online priestore

V článku sa autorka zaoberá nedávnym rozsudkom veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva, v ktorom tento medzinárodný súdny orgán nastavil niektoré zásady prípustného vyvodzovania zodpovednosti za nenávistné prejavy tretích osôb vo verejnom online priestore a načrtáva súvislosti tohto rozsudku s predchádzajúcou judikatúrou tohto súdu, týkajúcou sa slobody prejavu, chránenej článkom 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

In the article, the author deals with the recent judgment of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights, in which this international judicial body set some principles for the allowed inference of liability for hate speeches of third parties in the public online space, and outlines the connections of this judgment with the previous case-law of this court, concerning the freedom of speech, protected by Article 10 of the European Convention on Human Rights.

BÁLINTOVÁ, M.: Zodpovednosť politikov za prejavy iných vo verejnomonline priestore; Justičná revue, 75, 2023, č. 10, s. 1183 – 1190.

Kľúčové slová: sloboda prejavu, nenávistný prejav, verejný online priestor, zodpovednosť.

Key words: freedom of speech, hate speech, public online space, responsibility.

Právne predpisy/legislation: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Protokolov na tento Dohovor nadväzujúcich), Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.), zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Prežívame dobu internetu. Verejná diskusia sa preniesla aj do online priestoru, v ktorom sa šírenie informácií, prejavov a názorov zameriava na široké publikum. Online priestor tak prináša možnosť šíriť, okrem iného, aj politické myšlienky a posolstvá širokým masám okamžite, prakticky bez hraníc a takmer bez kontrolných mechanizmov. Šírenie politických myšlienok a posolstiev prostredníctvom online politických príspevkov je pritom často finančne podporované a jeho vplyv na široké masy zosilňujú mnohé algoritmy, hojne využívané a používané na sociálnych sieťach.
S rozmachom využívania internetu a osobitne sociálnych sietí na šírenie rôznych myšlienok a prejavov začalo prirodzene dochádzať aj k zásahom do uplatňovania slobody prejavu na internete zo strany orgánov a pred Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len "Súd") sa dostali prvé prípady, v ktorých sťažnosti smerovali proti takýmto zásahom. Súd už napokon vyhlásil aj zásadné rozsudky v tejto oblasti, v ktorých definoval princípy posudzovania slobody prejavu a zásahov do nej na internete.
1)
Aktuálne už tieto otázky nie sú v rozhodovacej činnosti Súdu úplne nové. Nedávno sa však pred veľkú komoru Súdu (ďalej aj "Veľká komora") dostal prípad, v ktorom jednou z kľúčových otázok, a zároveň novo riešenou otázkou, bola otázka zodpovednosti majiteľa účtu na sociálnej sieti za prejavy tretích osôb. Ide o prípad
Sanchez v. Francúzsko (č. 45581/15, rozsudok Veľkej komory z 15. mája 2023)
.
Súd v tomto prípade rozhodoval o sťažnosti na porušenie práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor"), v dôsledku odsúdenia politika vnútroštátnymi súdmi v trestnom konaní za podnecovanie k nenávisti alebo násiliu voči skupine obyvateľstva alebo jednotlivcovi na základe ich príslušnosti k určitému náboženstvu, a to tým, že promptne neodstránil nenávistné príspevky iných osôb uverejnené na "stene" jeho účtu na Facebooku, voľne dostupnom verejnosti.
V pozadí prípadu boli komentáre pod príspevkom na facebookovom účte politika Juliena Sancheza. Pán Julien Sanchez je starostom mesta Beaucaire a predsedá skupine politickej strany Rassemblement National [do r. 2018 Front National (FN) - Národný front] v Regionálnej rade Okcitánie (oblasť v južnom Francúzsku). V čase rozhodujúcich udalostí bol poslancom miestneho zastupiteľstva a kandidátom strany Národný front pre volebný obvod Nîmes v parlamentných voľbách. F. P., v tom čase poslanec Európskeho parlamentu a prvý námestník starostu mesta Nîmes, bol jedným z jeho politických oponentov.
Dňa 24. októbra 2011 sťažovateľ uverejnil na svojom verejne prístupnom účte na Facebooku, ktorý si osobne spravoval, príspevok o F.P.: "
Zatiaľ čo FN
2)
spustil svoju novú národnú webovú stránku podľa plánu, zamyslite sa nad UMP
3)
v Nîmes a poslancom Európskeho parlamentu F.P., ktorého stránka, ktorá mala byť spustená dnes, ukazuje na domovskej stránke zlovestnú trojitú nulu...
". Pod príspevkom sa zjavilo asi pätnásť komentárov. Medzi nimi aj komentár S.B., ktorý napísal: "
Tento skvelý muž premenil Nîmes na Alžír, neexistuje ulica bez predajne kebabu a mešity; drogoví díleri a prostitútky zvrchovane kraľujú, tak nie je prekvapením, že si vybral Brusel, hlavné mesto nového svetového poriadku šáríe .... Vďaka UMPS
4)
, aspoň nám šetríte na letenkách a hoteloch... Milujem túto bezplatnú verziu Club Med. Ďakujem Franck a bozkávam Leilu ... Konečne blog, ktorý zmení náš život...
". Ďalší používateľ, L.R., pridal ďalšie tri komentáre, ktoré zneli: "
shisha bary všade v centre mesta a zahalené ženy ...to je Nîmes, takzvané rímske mesto ... UMP a PS sú spojenci moslimov.
", "
obchod s drogami riadený moslimami na ulici Lombarďanov, ktorý prebieha už roky...s pouličnými kamerami..., ďalší obchod s drogami všetkým na očiach na triede generála Leclerca, kde spodina predáva svoje drogy celý deň bez toho, aby polícia zasiahla a pred vysokými a strednými školami, neprestajné hádzanie kameňov do áut patriacich "bielym" na ceste z Arles na semafore...Nîmes hlavné mesto neistoty v Languedoc Roussillon.
"; "
prd zvolený pre ekonomický rozvoj lol ekonomický rozvoj hallal bulvár gambetta a ulica Republiky (islamskej)
".
V nasledujúci deň sa L.T., partnerka F.P., dozvedela o spomínaných komentároch. Po tom, ako sa cítila priamo a osobne dotknutá tým, čo považovala za "rasistické" vyjadrenia, išla rovno do kaderníckeho salóna prevádzkovaného S. B.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).