Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Etické aspekty očkovania, povinné vs. dobrovoľné očkovanie

Príspevok je venovaný otázkam bioetických súvislostí vakcinácie, teda aké sú úvahy, ktoré vedú k dobrovoľnosti a ktoré právne a etické východiská ústia do možnosti zavedenia povinného očkovania. Problematika je skúmaná z hľadiska očkovania detí, ale aj v kontexte očkovacích látok dostupných proti Covid-19, a to aj na pozadí dostupnosti (z hľadiska výrobnej, finančnej, časovej, efektívnej) rôznych metód liečby a prevencie. Týka sa taktiež kauzálnych bioetických súvislostí, poradia očkovania a celkovej očkovacej stratégie.


The paper is devoted to the issues of the bioethical context of vaccination, i.e., what are the considerations that lead to voluntariness and which legal and ethical starting points lead to the possibility of introducing compulsory vaccination. The issue focuses on the terms of vaccination of children but is also examined in the context of vaccines available against Covid-19, (in terms of production, finance, time, efficiency) of various methods of treatment and prevention. It also covers causal bioethics, vaccination order and overall vaccination strategy.

ERDÔSOVÁ, A.: Etické aspekty očkovania, povinné vs. dobrovoľné očkovanie; Justičná revue, 73, 2021, č. 10, s. 1105 - 1126.
Prirodzeno-právne chápanie podstaty človeka ohlasuje v ostatnom období stále nové výzvy prehodnocovania hraníc slobody jednotlivca. Sloboda ako prejav individuálneho práva prerastá očakávané hranice, v geopolitických a historických vektoroch sa neustále mení a vyvíja. Nadväzujúc na F. Melzera má však idea práva legitimizovať prekonanie normativistickej hranice medzi Sollen und Sein (
musieť a mať
voči
byť
), čím táto spoločenská vôľa aj legitímne podmieni obsah platného práva
1)
. To je zrejme východisko aj pri rozhodovaní o aplikačných súvislostiach pri stanovení povinného alebo dobrovoľného (odporúčaného) očkovania, v osobitnom kontexte, ak ide o očkovanie proti novému koronavírusu SARS-CoV-2.
2)
Je zaujímavé sledovať už dnes, ako pokračujú odborné diskusie, ktoré sa postupne dostávajú z teritórie vedeckej účinnosti očkovacej látky do sféry právnej regulácie.
1 Všeobecne o politike vakcinácie
Vo väčšine krajín sveta boli v posledných rokoch vytvorené národné imunizačné programy, ktoré sú koordinované Svetovou zdravotníckou organizáciou a jej poradným orgánom SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) s veľmi presne nastaveným vakcinačným kalendárom reflektujúcim stupeň ochrany a možnej expozície dieťaťa nákazou. SAGE sa však vo svojej činnosti venuje, okrem očkovaniu detí, aj celkovej imunizácii a preventívnej ochrane pred ochoreniami chránenými vakcináciou.
3)
V USA väčšina povinných vakcinácií je nariadená vládou, pričom spravidla legislatíva štátov upravuje vakcinačné programy na základe Poradnej komisie pre praktickú imunizáciu [pozn. voľný preklad; pôvodný názov je
The Advisory Committee in Immunization Practises (ACIP)
, ktorá odporúča vakcíny pre pediatrickú starostlivosť, ako aj vakcíny pre dospelú populáciu].
4)
Zaujímavosťou je, že navzdory hnutiam proti očkovaniu, British Medical Journal uverejnil v roku 2007 výsledky hlasovania pre najväčšie medicínske objavy za posledných 150 rokov a jednoznačne sa medzi piatimi výdobytkami vedy nachádzalo očkovanie v tesnej línii s antibiotikami, anestéziou, hygienou a objavom štruktúry DNA.
5)
Podstatou vakcinácie je teda vyvolanie prirodzenej reakcie človeka na ochorenie stimuláciou imunitného systému, takže v prípade, že bude vystavený špecifickým patogénom v budúcnosti, imunitný systém si ich "zapamätá" a bude schopný buď účinne ochorenie eradikovať alebo zabrániť jeho rozvinutiu.
Nebolo by však vedecky seriózne tvrdiť, že vakcíny podávané deťom alebo dospelým sú stopercentne bezpečné a s absenciou rizika vedľajších účinkov; podobne to nemožno tvrdiť o žiadnom farmaceutiku, ktoré sa na trh dostane. Súčasne však platí, že vakcíny, ktoré sú u nás dostupné, pred ich registráciou a uvedením na trh, pokiaľ sú zachované všetky zákonom predpísané postupy, podliehali veľmi prísnemu, niekoľko rokov trvajúcemu testovaniu a pravidelnej kontrole, a podliehajú im aj po tom, čo sú už používané v praxi.
6)
Proces presadenia nových vakcín na trh býva zakaždým zložitý.
7)
Napriek neustálym pokusom hľadať alternatívy k podávaniu očkovacích látok, neboli doteraz vyvinuté efektívne náhrady a nie sú nimi v plnom rozsahu často uvádzané homeopatické substitúty, antibiotiká, chemoterapeutiká, ani antivirotiká, či princípy zdravého životného štýlu, a podobne to platí aj v prípade nového vírusu SARS-CoV-2 (ďalej aj "nový vírus"). Čoraz častejšie sa hovorí aj o tom, že kolektívnu imunitu sa sčasti podarí dosiahnuť aj premorením obyvateľstva, čo však so sebou nesie nebezpečenstvo vysokej mortality a nárazovej záťaže zdravotného systému, ktorú nemusí zvládnuť, a už doterajšie skúsenosti naznačujú, že bol v mnohých krajinách pod enormným tlakom hospitalizovaných pacientov aj skutočne paralyzovaný celý systém zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, snahy o premorenie ako metóda potlačenia pandémie sa časom ukázali ako nie práve účinný nástroj, nehovoriac pritom o absolútnej absencii etického normatívneho základu, ak štát nedostatočne plní svoje pozitívne povinnosti smerujúce k ochrane zdravia jeho obyvateľov.
8)
Okrem toho, ani prekonanie Covid-19 nie je úplne bez ďalších zdravotných konzekvencií a niekedy môžu byť vážnejšie, ako samotný priebeh ochorenia.
9)
Ak očkovanie postavíme na premise, že nebráni stopercentne prenosu, ale zmierňuje priebeh ochorenia a takmer zabraňuje smrtnosti, potom sa javí eticky prijateľné uvažovať tak, aby sme očkovali v zraniteľných skupinách, okrem zdravotných výnimiek, všetkých podľa veku a vážnosti diagnóz. Ak by sa dokázalo, že vakcinácia dokáže postupne úplne zamedziť prenos ochorenia v populácii, potom možno pripustiť, že očkovacie línie môžu byť posunuté a zohľadňovať viac aktívne obyvateľstvo, a to z dôvodu, žev konečnom dôsledku sa tým nepriamo ochráni aj zraniteľná populácia, pričom najviac prenosu je u aktívnej populácie v rámci jej mobility. Pritom však, podľa nás, dôležitú úlohu zohráva aj dostatok a dostupnosť vakcín v jednotlivých štátoch. Podľa doterajších výskumov z krajín, kde je vysoké percento preočkovanosti, výsledky dokazujú, že vakcinácia je aj účinným nástrojom pred ďalším šírením a pri dostatku vakcín možno uvažovať nad systémom súbežného očkovania všetkých kategórií, kde sa stavia na časových aspektoch stratégie - čo najviac ľudív čo najkratšom čase.
10)
Problematické to však je v okamihu, keď sa starší a chorí ako najzraniteľnejšie skupiny pre nedostatok vakcín odsúvajú na neskoršie termíny, čím dochádza k zvyšovaniu tzv. odvrátiteľných úmrtí, ťažkých priebehov a s tým spojeným preťažovaním nemocníc a kapacít zdravotného systému. Práve pri tejto situácii dochádza k porušeniu základných etických princípov očkovania, ktoré by mala zohľadňovať každá národná očkovacia stratégia, podobne ako to bolo napríklad vo Veľkej Británii.
11)
2 Výhrada svetská a náboženská, odmietanie očkovania
Výhrady, ktoré sa uplatňujú proti očkovaniu, môžu mať dvojaký základ, jednak pôsobia ako tzv.
dictamen rationis
(diktát rozumu), ktoré vychádzajú z morálnej, alebo, inak povedané,
svetskej výhrady
(robiť dobro, nekonať zlo etc.) alebo
náboženskej výhrady
, ktorá má oporu v kultových alebo náboženských predpisoch. Zatiaľ čo morálna výhrada sa odvoláva na spravodlivosť, náboženská výhrada zahŕňa kategóriu slobody.
12)
V oblasti ochrany základných práv je výhrada formulovaná zväčša ako výhrada svedomia, ktorá prešla vývojom od "povinnosti"až k "právu". Výhrada svedomím má svoje historické korene v Norimberskom procese a následné po páde komunizmu, pričom spoločným prvkom je snaha ospravedlniť svoje konanie právnou povinnosťou vychádzajúcou z plnenia úloh, príkazov, či z dodržiavania zákona.
13)
Výhrada svedomia, či už náboženská alebo svetská, môže byť postavená na súkromnej a spoločenskej úrovni. Liberálna spoločnosť potom zväčša nielen toleruje a nezasahuje, ale aj pozitívne chráni tieto osobné prejavy, pokiaľ však neporušujú práva iných alebo platný právny poriadok. Na vnútroštátnej úrovni je to vlastne možnosť vymedzenia sa proti vnútroštátnemu právnemu poriadku
14)
, čo sa realizuje v rôznych podobách - odmietnutie vojenskej služby, interrupcií, eutanázie, lovenia zvierat, účasti na náboženskej výučbe, v odmietnutí očkovania alebo nosenia náboženských symbolov (brady, turbanu, hidžábu a pod.).
Pre zaujímavosť možno spomenúť, že v apríli 2021 Senát štátu Connecticut uvalil zákaz na uplatňovanie náboženských výhrad proti očkovaniu detí v školách. Síce to spustilo rad protestov, zo strany odporcov očkovania, ale aj ich advokátov, no súčasne viacerí bioetici, ktorí sa tešia všeobecnému odbornému uznaniu, i. a. A. Caplan a iní pritom nabádali Senát, aby nepodľahol týmto tlakom a vytrval v úsilí boja proti silnému antivaxerskému hnutiu.
15)
Ako A. Caplan zároveň zdôraznil, z hľadiska povinnej vakcinácie narážame na zásadný problém kolektívnej imunity, totiž ak sa nedosiahne potrebné percento preočkovanosti, stane sa pohroma, pretože vírus sa môže ďalej nekontrolovane šíriť a mutovať. Takže odporúča, aby viaceré štáty, medzi nimi aj Massachusetts, nasledovali príklad Kalifornie a New Yorku a, pokiaľ možno, zbavili sa nadobro argumentu náboženskej výhrady ako dôvodu pre odmietnutie vakcinácie. Pretože síce je to ústavné právo, ale aj ochrana zdravia ako verejného záujmu je ústavným právom, takže náboženstvo musí v týchto prípadoch ustúpiť.
16)
Podobne to artikuluje aj D. Černý, český bioetik, keď pripomína, že náboženstvo je pre mnoho ľudí dôležitou súčasťou života, dáva mu hodnotovú dimenziu, môže prispievať k tomu, že sa na svete žije lepšie. Náboženské dôvody, keďže sú náboženské, nemajú však vo verejnej sfére žiadnu zvláštnu autoritu či privilégium a treba ich posudzovať podľa modernej vedy a rozumu.
17)
Dopĺňame túto úvahu tým, že
a minori ad maius
nielen na náboženstvo, ale o to viac na spoločenské otázky, ktoré majú vedecký základ (i. a. ochrana zdravia prostredníctvom očkovania), má byť nazerané výhradne cez rozumové skúmanie, nemožno teda vychádzať z náboženstva (napríklad presvedčenia o škodlivosti alebo neúčinnosti očkovacej látky, alebo viery, že sa nenakazím, že ma Boh ochráni a pod.). V odborných otázkach očkovania totiž viera a náboženstvo prestávajú byť súkromnou záležitosťou a začínajú zasahovať do sféry komunitnej. Je potom zrejmý rozdiel, či niekto odmietne krvnú transfúziu, pretože to jeho cirkev zakazuje a ohrozí seba na živote alebo zdraví, či - ak niekto odmieta očkovania, ohrozí nielen seba, ale aj celú spoločnosť (môže sa nakaziť, nákazu šíriť, vystaviť nebezpečenstvu nákazy tých, ktorí sa z objektívnych dôvodov napríklad nemôžu očkovať a pod.).
3 "Stratég ia očkovania" pri SARS-CoV-2 s chýbajúcou stratégiou
Ďalším problémom je, že ak vôbec uvažujeme o povinnej vakcinácii, musíme zabezpečiť, aby bola bezplatná. Ak aj neuvažujeme o povinnosti dať sa očkovať, ale chceme ju len odporúčať a prípadne stanoviť ju ako podmienku pre výkon niektorých iných práv, musíme zabezpečiť, aby bola dostupná pre všetkých. Ak nemôžeme zabezpečiť túto dostupnosť, potom by sme nemali ani uvaliť sankcie na tých, ktorí sa očkovaniu ešte nepodrobili, pretože bude asi ťažké rozlíšiť, či objektívne nemohli alebo nechceli. A konečne, avšak nie definitívne, ak vnímame vakcináciu globálne, potom bude zrejme najväčší etický problém spočívať v tom, že ešte stále ostávajú krajiny, kde je vakcín dramatický nedostatok a kde je vysoké riziko, že sa pohyb ľudí práve z týchto ohnísk bude aj v budúcnosti ukazovať ako problematický pre zvyšok sveta, pretože už teraz sú a perspektívne sa aj stanú zdrojom nových mutácií. Súčasným typickým príkladom je i. a. India.
18)
Aksa svet nespojí v tomto spoločnom úsilí a nebude vnímať tento problém ako humanitárny, potom je celkovo zbytočné hovoriť o etických východiskách vakcinácie v ostatnej časti sveta.
Pritom celkový počet prípadov ochorenia, odvrátiteľných očkovaním počas epidémie, sa dá odborne odhadnúť ako kombinácia účinnosti očkovacej látky, percenta zaočkovaných v populácii, hodnotou R0 a percentom populácie vystavenej ochoreniu COVID-19. R0 možno použiť na výpočet toho, koľko ľudí je potrebné zaočkovať, aby sme dosiahli požadovaný efekt na populačnej úrovni. Ak R0 = 2,5, potom percento zaočkovaných musí byť min. 60% a následne korigované ešte o účinnosť vakcín. Keď pokrytie klesne na 50%, nepodarí sa nám eliminovať nárast nových prípadov (tzv. peak), aj keď by účinnosť vakcíny bola 100%. Vakcína sama osebe nemusí zabezpečiť, aby sa všetko okamžite vrátilo do normálu (t.j. aby sa zastavilo napríklad sociálne dištancovanie), pokiaľ nie je účinnosť vakcíny aj zaočkovanosti pomerne vysoká. Na Slovensku by malo byť zaočkovaných cca 3 300 000 obyvateľstva. Toto číslo vychádza z národnej očkovacej stratégie, ktorá sa však opakovane menila, v súčasnosti aktuálna verzia je dostupná na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
19)
Ak sa pozrieme na úvahy, ktoré dominovali očkovacím stratégiám vo svete, boli predovšetkým dané odporúčania, aby boli priorizovaní zdravotnícki pracovníci, pretože musia zachraňovať životy. Potom sa úvaha koncentrovala okolo ľudí vo veku 65 a vyššie, predovšetkým kvôli zvýšenému riziku úmrtia na Covid-19, so zvláštnym dôrazom na ľudí nad 75 rokov, u ktorýchje toto riziko ešte vyššie. Ďalším relevantným faktom bolo, že by v tejto stratégii mali byť zohľadnené tzv. znevýhodnené skupiny rasových a etnických minorít. Podľa etických odporúčaní Amerických centier pre kontrolu a prevenciu ochorení (US Centers for Disease Control and Prevention) a ich Poradného výboru pre imunizáciu (Advisory Committee on Imunisation Practices), aksa hovorí o pracovníkoch v prvej línii, majú sa na mysli skutočne kľúčoví zamestnanci, ako napríklad záchranári, učitelia, predavačky v potravinách a k tomu ľudia nad 75 rokov veku, ktorí musia dostať rovnako prednosť.
20)
K ich uprednostneniu slúži príklad so záchrannou vestou, podobný vynútenému pristátiu lietadla, kde dávate prednostne kyslíkovú masku tým, ktorí môžu pomôcť ostatným, takže zachraňujete najskôr "pomocníkov" a potom ostatných, čiže najskôr dostane kyslík matka, aby ho mohla dať vzápätí dieťaťu. Takto je to s tzv. prvou líniou. Je potrebné zohľadniť predovšetkým nenahraditeľnosť týchto profesií a možnosť nákazy, ako aj potrebu zníženia úmrtnosti. A s týmto parametrom je tu potom kladený aj dôraz na prehodnotenie rasových alebo etnických menšín, u ktorých sa môže riziko niektorých ochorení vzhľadom na ich pôvod odlišovať. Príkladom je rakovina prostaty, ktorá je z hľadiska výskytu častejšia u afro-američanov v skoršom veku než u zvyšku populácie. To by znamenalo, že ak vezmeme do úvahy etnicitu a rasu ako percentuálny štatistický ukazovateľ výskytu určitých ochorení, ktorých riziká sú spojené s častejšou alebo skoršou smrtnosťou, potom je odporúčané z etického hľadiska zahrnúť aj tieto úvahy do určenia veku rizikovosti vzhľadom k očkovacej kategórii zdravotných indikácií. Kritériá pritom nevychádzajú z akejsi formy pozitívnej diskriminácie, ale skôr zodpovedajú cieľom zníženia úmrtnosti pri ochorení na Covid-19.
21)
Je totiž empiricky preukázané, že vek úmrtia na Covid-19 je v priemere 81 rokov, ale u latino-američanov sa táto hranica znižuje v priemere na67 rokov a u černochov na zhruba 72 rokov. Mnohí z nich sa nedožijú ani 75 rokov. Ako hovorí popredný bioetik P. Singer, mnoho ľudí hovorí len o záchrane životov, ale je rozdiel, či umriete ako päťdesiatnik alebo ako 90-ročný.
22)
Ďalšou požiadavkou, ktorá sa viaže na ideu kritickej infraštruktúry, je školstvo, pričom počas druhej vlny sa veľmi často opakovali požiadavky na optimalizáciu, teda aj pri znižovaní úmrtnosti a chorobnosti súčasné zachovanie funkčnosti systému, inými slovami, otvorené školy. Treba zdôrazniť, že sú krajiny, kde sa počas takmer celého trvania pandemickej situácie podarilo udržať fungovanie školského systému, aj keď s určitými obmedzeniami a prísnymi epidemiologickými opatreniami. Je to teda skôr otázka priorít, ako spoločnosť vníma vzdelanie a či ho hodnotovo radí medzi tie inštitucionálne systémy, ktoré sa "prvé otvárajú a posledné zatvárajú".
23)
Sme presvedčení, že treba zobrať do úvahy nie "len"vzdelanie detí a ich prípravu na produktívnu fázu života, ale aj zabezpečenie možnosti pre ich rodičov, aby sa mohli vrátiť do práce tam, kde nemožno využívať iné alternatívy práce, ako napríklad home office.
Podľa odporúčaní Európskej komisie, vzhľadom na zvyšujúcu sa dostupnosť očkovacích látok, národné stratégie v oblasti vakcín treba náležite prispôsobovať. Napríklad, na začiatku sa pravdepodobne zamerajú na zníženie miery úmrtnosti a záťaže pri poskytovaní základných služieb. V neskoršej fáze zavádzania očkovania sa stratégie môžu preorientovať na zmiernenie širších spoločenských a hospodárskych obmedzení.
Malo by sa uvažovať o týchto skupinách (nezoradené):
-
zdravotníci
-
osoby nad 60 rokov
-
osoby, ktorých zdravotný stav môže byť zvlášť ohrozený
-
kritický personál mimo sektoru zdravotníctva
-
ľudia, ktorí nemôžu obmedziť kontakty s inými
-
zraniteľné socioekonomické skupiny a iné skupiny so zvýšeným rizikom.
24)
Odborníci v oblasti zdravotnej politiky odporúčali, aby opatrenia povinnej vakcinácie zavádzali miestne orgány štátnej moci, prípadne samosprávy alebo zamestnávatelia. Empirické výskumy totiž potvrdzujú, že takto riadený model môže pôsobiť v mnohých prípadoch ako oveľa efektívnejší, než pri dominujúcom centralistickom prístupe. Okrem toho, model by mohol pôsobiť podobne, ako je to v prípade detí predškolských zariadení, príslušníkov ozbrojených síl alebo pracovníkov zdravotníckych zariadení, pri ktorých sú povinné očkovania vyžadované ako podmienka vstupu či ďalšej činnosti.
25)
Možno očakávať, že to bude relevantné
a priori
u skupiny zamestnancov, ktorí sú označovaní ako tzv. "essential workers", alebo zamestnanci v prvej línii. Medzi nich radíme najmä zdravotníkov, osoby pracujúce v domovoch sociálnych služieb, či starajúcich sa o rizikové skupiny seniorov, ale aj zamestnancov služieb v širšom význame. Domnievame sa, že určite bude relevantné hovoriť o takpovediac podmienene povinnej vakcinácii aj v prípade leteckej alebo inej cezhraničnej prepravy. Predpokladom je, že aj tu sa bude vyžadovať buď negatívny platný test na Covid-19 alebo certifikát o absolvovanom očkovaní. Odhadujeme, že tu dôjde k preferencii očkovania u osôb, ktoré sa častejšie prepravujú z rôznych dôvodov, ak to zdravotné indikácie umožnia, pretože to bude pre nich praktickejšie a aj ekonomickejšie.
Iným problémom je, že pri očkovaniach proti Covid-19 na základe určitých poradových skupín vznikali v mnohých systémoch prebytky očkovacích látok, pretože nebolo možné zaočkovať príslušníkov danej skupiny a vakcíny z očkovacieho dňa prevýšili a bolo ich potrebné zlikvidovať ako biologický odpad. V opačnom prípade, s argumentom, aby sa očkovacími látkami neplytvalo, sa potom začali objavovať snahy vytvárať vlastné zoznamy osôb, ktoré prichádzali na očkovacie miesta, keďv daný deň už nebolo koho z priorizovanej skupiny očkovať. Nebola to len situácia, ktorá sa objavila v slovenskej očkovacej politike, ale k takýmto "predbiehaniam" a neoprávneným výhodám dochádzalo aj v iných krajinách plošne, ako aj pri individuálnych zlyhaniach.
26)
Na rad sa teda dostali v prvých týždňoch očkovania ľudia mladí, zdraví, vitálni, s nízkym alebo úplne nepatrným rizikom úmrtia a ťažkého priebehu ochorenia. V Izraeli bol systém nastavený tak, že pri zvyškových vakcínach bolo možné podávanie aj osobám mimo poradovníka, na vlastnú žiadosť. Filozofia tohto prístupu vychádzala však z dvoch odlišných predpokladov, v prvom rade Izrael disponoval dostatkom vakcín, takže bolo otázkou niekoľkých týždňov, aby dosiahol požadovanú preočkovanosť populácie, a v druhom rade efektivita riadenia systému avo vysokom percente aj vôľa dať sa zaočkovať nevytvárali situáciu, aby očkovanie mladších ročníkov zvyškovými vakcínami odsunulo skutočne rizikových na vedľajšiu koľaj, teda z hľadiska časového aj funkčného. U nás systém, ako taký, bol nastavený v mnohých ohľadoch technicky chybovo, jednak pokiaľ išlo o možnosť prihlásenia, s neustálou zmenou nariadení, ktoré reflektovali meniace sa očkovacie stratégie. Takže celý systém napokon dlho zlyhával na tom, že stratégia chýbala a keď už bola nejaká vytvorená, táto bola v rozpore s určitými ustálenými epidemiologickými, ako aj etickými východiskami.
27)
Ako príklad môže poslúžiť skutočnosť, že druhá najčastejšie umierajúca skupina, tvorená seniormi vo veku 65 až 74 rokov sa prepadla v očkovacom harmonograme z pôvodnej IV. fázy do VII. fázy. Táto skupina bola pritom nahradená menej rizikovou skupinou učiteľov, pričom dané rozhodnutie mala legitimizovať snaha dostať deti čo najskôr späť do škôl. Následne deti ostali ešte viac než dva mesiace doma, pričom sa nepodarilo zabezpečiť porovnateľne účinný nástroj - kloktacie testy. Tými sa začalo testovať až o niekoľko mesiacov neskôr a neboli určené seniorom.
28)
Problém vystihol P. Sýkora, keď celú očkovaciu stratégiu do apríla 2021 zhrnul slovami: "Keď sa pozriete na frekvenciu umierania podľa veku, zistíte, žev prípade covidu19 skoro 90 percent úmrtí tvoria ľudia nad 60 rokov. Aj mladší sa infikujú, ale s oveľa menšou pravdepodobnosťou im hrozí ťažký priebeh a úmrtie. Otázka preto znie, ako postaviť očkovaciu stratégiu. Koho chcete chrániť? Chcete chrániť ľudské životy alebo vám ide o to, aby sa ľudia neinfikovali? Slovenská očkovacia stratégia aj vyhlášky ukazujú, že minimalizovať počet úmrtí na Slovensku nebol cieľ."
29)
Pritom bolo úplne nežiadúce, aby sa najmä starší ľudia nemohli prihlásiť na očkovanie, hoci chceli; bránila im vtom technická prekážka (nemali internet, nemali mobilný telefón, neovládali postup). Táto forma nedostupnosti očkovania bola vlastne obrazom nedostatku akejkoľvek jasnej vízie - ako a koho očkovať prioritne.
Ako sme uviedli, zraniteľná skupina sa líši od typu infekčného ochorenia, často sa spomína napríklad španielska chrípka, ktorá priniesla viac obetí medzi mladšou populáciou, než vekovo staršou. Na druhej strane, ako dôkaz úspešnosti a efektívnosti očkovania poslúži jednoduchý vzorec, ktorý v súčasnosti sledujeme, vírus sa totiž začal presúvať z hľadiska dôsledkov nákazy, vážnosti priebehu ochorenia a častejšej smrtnosti na nižšie ročníky. Súvisí to nesporne s tým, že sa vírus, v trochu personifikovanej predstave, snaží "prežiť" a je zrejmé, že očkovaním a pribúdajúcim percentom preočkovanosti sú stále väčšmi chránení starší a chronicky chorí.
30)
4 Bioetika na ceste od jednotlivca k spoločnosti ako celku, recipročný altruizmus
Ako spomína P. Sýkora, hoci jedným z hlavným princípov bioetiky je sloboda rozhodovania sa o vlastnom tele a zdraví, dokonca až o svojej smrti, pandémia bioetiku prinútila preniesť pozornosť z individuálnych práv pacienta smerom k riešeniu infekčných chorôb z hľadiska spoločnosti. V čase svojho vzniku, v 60. a 70. rokoch minulého storočia bioetika riešila skôr etické otázky biomedicínskeho výskumu
31)
a vôbec sa nevenovala etickým aspektom očkovania, pretože infekčné choroby sa podarilo vtedy vďaka vakcinácii a antibiotikám s úspechom potlačiť až eradikovať.
32)
V súčasnej pandémii akoby sa znovu prebudilo akési
memento mori
33)
, ten spiaci zápas o ľudský život a zdravie, čo nastoľuje mnohé etické dilemy - ako zabezpečiť ochranu týchto hodnôt a či vôbec môžeme jednotlivca obmedziť na jeho právach, nielen apelovať na jeho morálku a zodpovednosť, ale priam mu prikazovať, čo mávo vzťahu k druhým robiť? A kde je po rokoch akcentovania individualizmu vlastne ten kompas etického správania jednotlivca?
Ak vychádzame z faktických dôkazov, že očkovanie je cestou k všeobecnému dobru, ktorým je kolektívna imunita, tak nesporne aj zdravie je týmto dobrom. Očkovanie by teda malo byť povinné vtedy, ak nie je porovnateľný spôsob ako imunitu zabezpečiť. Veľmi častým argumentom, ktorí však kladú odporcovia očkovania, je odmietanie komunity, je to vlastne téza postavená na čistom individualizme, ktorý hovorí, že nechcem byť súčasťou tohto celku, nechcem konať "stádovito", nechcem sa podriadiť všeobecnej norme.
34)
Protiargument by však mal vychádzať z toho, že túto voľbu vlastne člen spoločnosti už neuskutočňuje, pretože už je súčasťou spoločenstva a dokonca očakáva od tejto spoločnosti aj isté výhody. Tie môžu spočívať v tom, že napríklad: ak sa nakazím a budem potrebovať ísť do nemocnice, príde po mňa rýchla zdravotná pomoc, budem náležite liečený, budem sa môcť podieľať na statkoch, ktoré sú zdieľanými hodnotami spoločnosti.
Ad absurdum
by tento argument bezhraničnou slobodnou voľbou mal vyústiť spravodlivo do toho, že jednotlivec bude žiť úplne mimo civilizácie a jej pravidiel. Takže inými slovami, dať sa očkovať nie je len vecou prevencie záchrany vlastného života a zdravia, ale stojí súčasne aj na akejsi službe komunite, spoločnosti, v ktorej žijem a ktorej hodnoty zdieľam.
Kolektívna imunita sa však raz nejako vybudovala a to, že sa podarilo eradikovať niektoré smrteľné infekčné ochorenia, nebolo len vecou objavov vakcín, stálo to mnohé obete, nielen na ľudských životoch, ale aj obete v podobe rizík, ktoré každé očkovanie prestavuje. A nie je to inak ani v súčasnosti. Aristotelovské princípy distribúcie spravodlivosti by teda logicky mali vychádzať z toho, že podobnú mieru rizika a obete prinesie do spoločnosti každý, ibaže byto nebolo možné od neho požadovať, lebo tá miera je disproporčná hodnote, ktorú v sebe nesie (trvalé alebo dočasné kontraindikácie očkovania). Jednoducho povedané, ak chce niekto profitovať z kolektívnej imunity, musí sa pričiniť o jej vybudovanie. Proti tejto téze sa často stavia argument postavený na odmietaní profitov zo zdravotného systému. Sú totiž v spoločnosti aj takí ľudia, ktorí sa nazdávajú, že im zdravotnýsystém neposkytuje dostatočné benefity, nestará sa o nich náležite, a preto ho aj inštitucionálne odmietajú, vedno s odmietaním očkovania, klasickej medicíny založenej na dôkazoch, eventuálne aj zdravotnej starostlivosti ako takej, prípadne sú to často ľudia, ktorí žijú asociálne, bez domova a pod. Nazdávame sa však, že aj títo ľudia, bez ohľadu na vôľu chcieť alebo nechcieť byť súčasťou tohto systému, v konečnom dôsledku profitujú na systéme.
Argumentum ad absurdum
, ak byto tak nebolo, mali by voliť smrť alebo život na opustenom ostrove. Akje zdravšia spoločnosť, stúpa šanca, že sa aj ľudia "mimo systému" pravdepodobne nenakazia. Ak treba základnú alebo urgentnú zdravotnú starostlivosť, bude poskytnutá každému bez rozdielu. Atakje spravodlivé očakávať a prípadne aj vynucovať tento druh solidarity.
Ďalším, často pertraktovaným argumentom proti očkovaniu, je akcentovanie slobody. Je skutočne pravdivá téza, že slobodná liberálna spoločnosť sa viac-menej zbavila určitého autoritárskeho mocenského diktátu, takže ten priestor je skôr zúžený na to, že štát vynucuje len výnimočne a väčšinou si plní svoju úlohu nezasahovať a viac-menej napĺňať pozitívne povinnosti, ktoré sa s jeho funkciami spájajú. V súčasnej pandémii, ale aj vo vzťahu k očkovaniu všeobecne vidíme čoraz viac príklon k tomu, že štát od jeho obyvateľov vynucuje to, čo zodpovedá bioetickému východisku, že ide vlastne o teóriu kontraktualizmu, toje matematická teória, kde sa hľadá vlastne konsenzus. V skratke, pre nikoho nie je situácia ideálna, ale tzv. víťaznou stratégiou je akýsi kompromis medzi očakávaniami, nedôverou voči iným a teóriou záujmu.
35)
Ak aj druhý urobí to, čo vy, ba všetci postupne urobia to isté, každý síce ustúpil čiastočne od svojich egoistických záujmov, ale neprišiel o prospech, ktorý z tejto kooperácie vzišiel.
Obmedzil síce čiastočne svoju slobodu, ale malo to pre neho individuálne výhody. Ak vieme, že aj očkovanie je najlacnejšia a najefektívnejšia forma zachraňovania životov, je to možnosť, ktorá každému prinesie profit, riziká oproti benefitom sú absolútne zanedbateľné, pričom štát by tu mal zvážiť aj to, že nepozná porovnateľne lepší spôsob. Ak teda v liberálnej spoločnosti existuje proporcionálne menej zasahujúci prostriedok, treba ho využiť. Ním môže byťv budúcnosti napríklad rýchla a účinná liečba za predpokladu, že sa pacient dokáže vyliečiť bez väčších následkov. Ak táto eventualita neexistuje, ostáva jedinou možnosťou očkovanie.
Schéma myslenia vychádzajúceho z extrémneho individualizmu, ktorému chýba komunitárny rozmer, by sa dala ilustrovať na príklade globálneho otepľovania.
"Bez ohľadu na to, či jednotlivec (národ) prispel k vytvoreniu dobra, dobro je tu, zadarmo pre každého. Všetci môžeme zbierať plody udržateľného životného prostredia. Naše individuálne (aj národné) príspevky k ničeniu dobra prostredníctvom emisií skleníkových plynov nám navyše nijako zvlášť výrazne nepoškodzujú. Trpíme iba tým, čo robíme všetci spolu. Individuálne si myslíme, že je v poriadku, že ostatní prispievajú k riešeniu, ale bez ohľadu na to, čo robia, máme prospech z toho, že sa sami zdržíme ničenia prostredia."
36)
Z hľadiska tejto zdieľanej zodpovednosti a kontraktualizmu P. Sýkora uvádza ako príklad zákon o ochrane nefajčiarov z r. 2004. Čo majú obe východiská porovnávania spoločné, je to, že ak sa nezaočkujem proti vírusu, môžem sa s úspechom ochoreniu vyhýbať, dokonca aj dlhší čas, a obdobne je to aj s fajčiarom, ktorý nemusí dostať rakovinu, môže sa dožiť aj 90 rokov, ale predpoklad, že neumrie na rakovinu v skoršom veku, stúpa dĺžkou a intenzitou fajčenia. A znovu podobne ako pri vakcinácii, toto všetko má individuálny rozmer, lebo fajčenie ohrozuje aj pasívnych fajčiarov, teda tých, ktorí nefajčia, ale nachádzajú sav blízkosti fajčiara, tak ako neočkovaní (niektorí preto, že ešte nestihli, iní pre kontraindikáciu, ďalší ojedinele preto, že imunitu nemajú), aksa pohybujú v blízkosti neočkovaného, sú rovnako ako pasívni fajčiari vystavení riziku. Orgány verejného zdravotníctva za nedodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarovmôžu ukladať pokutu až do výšky 15-tisíc eur.
37)
Vyvstáva preto otázka, či nemožno nájsť primerané sankcie a spôsob, ako prinútiť niekoho dať sa očkovať.
Trajektória úvah o odporcoch očkovania býva často smerovaná v bioetických argumentáciách k prirovnaniu, že ide o tzv. čiernych pasažierov v doprave. Tiež sa spoliehajú, že nepríde revízor, tiež profitujú na preprave ako takej, no ak by to robili všetci, nebolo by možné financovať túto službu.
Nosenie rúšok, toje princíp spolupráce, ja chránim teba, takže eticky očakávam, že ty budeš chrániť mňa. Očkovanie je tiež založené na reciprocite, to nie je len prijateľný egoizmus chrániť seba, svoj život, svoje zdravie, ale aj životy iných, a teda aj tých, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu dať zaočkovať.
38)
Chránim teda seba, ale aj iných a recipročne môžem očakávať, že aj ja budem v rovnakej miere chránený. Je to akýsi altruizmus, ktorý má aj egoistický benefit a zrejme pôsobí ako zrozumiteľný systém prispievania do niečoho, čo je spoločné pre celú komunitu a na čom nielen slobodne chcem, ale v zásade participujem aj keď nechcem, teda mimo svojej vôle.
5 Povinné očkovanie - nonsense v liberálnej spoločnosti?
Ako uvádza I. Black, z univerzity v Yorku, so špecializáciou na právo v zdravotníctve, akýkoľvek orgán verejnej moci, či už to bude štát alebo inštitúcie s delegovanou právomocou, ktoré budú vyžadovať očkovanie, budú musieť mať na pamäti ochranu ľudských práv a slobôd. Povinné očkovanie zasahuje do práva na súkromný život, chránený článkom 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, takže príslušné orgány budú musieť preukázať, že zásah je oprávnený, sleduje legitímny cieľ a je zároveň proporcionálny.
39)
Povinná vakcinácia bola prvýkrát zavedená v Spojenom kráľovstve prostredníctvom Zákona o vakcinácii z r. 1853, ktorý požadoval, aby boli všetky deti očkované proti ovčím kiahňam a lekári o tom vydávali potvrdenia. Rodičia, ktorí odmietli očkovanie, mohli byť pokutovaní sumou L 1. Povinná vakcinácia, predovšetkým školské imunizačné programy, ktoré boli zavádzané v20. storočí, zohrali dôležitú úlohu pri kontrole výskytu preventabilných ochorení. Inak to nie je ani dnes, pričom väčšinou ide o očkovacie plány s nastavením povinného očkovania proti záškrtu, osýpkam, rubeole a obrne. Viaceré štáty majú aj očkovania proti Hepatitíde typu B a meningokokovým ochoreniam s povinnosťou očkovania aj pre študentov stredných a vysokých škôl. Navyše, v štáte Virginia a Columbia požadujú od študentiek, aby podstúpili očkovanie proti HPV (ľudský papillomavirus), a niektoré štáty majú povinné očkovanie proti chrípke, viazané na zdravotníckych pracovníkov. V r. 2009, po vypuknutí pandémie chrípky A (H1N1, pozn.: kombinácia prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu chrípky) boli postupne prijaté nariadenia, aby sa proti nej dal povinne zaočkovať každý pracovník zdravotného alebo sociálneho zariadenia, či hospicu, pričom štát New York prijal opatrenie, že akto títo pracovníci raz ročne neurobia (výnimkou boli len kontraindikácie), nemôžu nastúpiť do zamestnania. Podobné opatrenie sa vzťahuje na viaceré ozbrojené zložky, dokonca v niektorých prípadoch došlo aj k vylúčeniu z armády ako dôsledok odmietnutia zaočkovať sa proti antraxu.
40)
V mnohých právnych subjektoch Spojených štátov amerických nemôžu deti navštevovať predškolské zariadenia, pokiaľ nie sú zaočkované. V Austrálii platí, podľa detskej imunizačnej stratégie, že očkovanie je podmienkou prijatia dieťaťa do predškolského zariadenia (tzv. "no jab, no play") a poberania sociálnych dávok (tzv. "no jab, no pay"), zavedené v r. 2016.
41)
Treba však pripustiť, že ani táto stratégia neúčinkuje dosť dobre na tých, ktorí očkovanie popierajú.
42)
Výskumy pritom hovoria, že oveľa viac "odmietačov" očkovania je medzi bohatšími rodičmi, ako medzi sociálno-ekonomicky znevýhodnenými, a taktiež táto úvaha smeruje k preferencii sankcií v daňovej oblasti, kde môže mať odmietnutie prístupu k daňovým výhodám oveľa väčší efekt na ochotu dať zaočkovať svoje deti.
43)
Aksa pozrieme na národné imunizačné programy v rámci EÚ, Islandu a Nórska, zhruba 16 krajín nemá povinné očkovanie, asi 13 má minimálne jedno povinné očkovanie, vakcinácia proti obrne je nastavená ako povinná pre deti a dospelých vasi 11-tich krajinách, záškrt a tetanus povinne v 10-tich krajinách a očkovanie proti hepatitíde typu B v 9-tich štátoch. Pritom pre 8 z 15-tich vakcín je zmiešaná stratégia, teda odporúčaná aj povinná vakcinácia.
44)
Nie všade je systém naklonený povinnej vakcinácii, i. a. v USA, kde je silná decentralizácia moci a sú prítomné aj isté anti-vakcinačné sentimenty minulosti, je len málo pravdepodobné, že by k nemu niekedy došlo.
45)
Na druhej strane, tzv. "direct threat standard"je model, podľa ktorého pri bezprostrednom riziku ohrozenia života seba a iných bude asi všeobecne prijaté, že úvahy o povinnom očkovaní tu majú svoje opodstatnenie a krajiny môžu byť skôr naklonené k zavádzaniu týchto opatrení.
46)
Ak táto premisa stojí na pomeriavaní rizík a benefitov, potom zrejme rodičia odmietajúci očkovanie budú profitovať zo systému kolektívnej imunity. V celom rade detských infekčných ochorení sa ju podarilo v minulom storočí už vybudovať a pravdepodobne na nej aj dnes prehráva argument beneficiencie (teda riziká vs. welfare), riziká očkovania nemožno pritom, samozrejme, úplne odstrániť.. Čiže navonok povinné očkovanie pôsobí ako zbytočné riziko.
47)
Možno sa teda opýtať: aká je tu beneficiencia, ak máme raz kolektívnu imunitu, aký bude význam povinného očkovania? Pokiaľ ide o návrhy na zrušenie alebo zníženie rozsahu povinnej vakcinácie, je potrebné uviesť, že napriek zlepšeniu životných podmienok v sprievode vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti detí u nás predstavujú spomínané tendencie hrozbu návratu ochorení, ktoré sa vďaka imunizácii podarilo celkom alebo vo veľkom rozsahu potlačiť. Naopak, pokusy zrušiť povinné očkovanie viedli v minulosti k opätovnému výskytu ochorení, napríklad diftérie v bývalom Sovietskom zväze alebo osýpok vo Veľkej Británii.
48)
Samozrejme, v rade etických povinností má očkovanie pozitívny charakter, nie je teda orientované na zdržanie sa niečoho, napríklad nefajčiť na verejných priestranstvách, ale vykonať čosi, ako napríklad pomoc blížnemu, darovanie krvi a pod. Záväzok povinnosti v sebe nesie nielen túto aktívnu zložku - ísť do vakcinačného centra alebo k lekárovi, ale aj istý stupeň rizika, vedľajších účinkov, eventuálne vo výnimočných prípadoch aj s určitými trvalejšími dôsledkami, v podstatnej miere zasahujúcimi individuálnu stránku, ktorou je zdravie človeka. V tomto prípade je okrem komunitnej solidarity potrebné argumentovať prevahou benefitov nad rizikami, a to aj v individuálnom prípade.
Ak nebude vôľa k takémuto etickému konaniu, potom štát, ktorý má povinnosť zabezpečiť vytvorenie kolektívnej imunity, sa nebude môcť, zrejme, spoliehať na jej dosiahnutie bez ďalšieho zásahu, teda len tak, že očkovanie umožní všetkým.
Opatrenia k povinnému očkovaniu, ktorými sa to dosahuje, môžu byť rôzne, aj nepriame, napr. že príslušná inštitúcia bude mať oprávnenie neprijať dieťa do predškolského zariadenia, alebo prostredníctvom sankcií nebude umožnený prístup k určitej zdravotnej starostlivosti alebo možnosť cestovať, či zúčastniť sa spoločenských alebo kultúrnych akcií.
Ak nebudú ani tieto nepriame prostriedky dostatočne efektívne, potom je vhodné uvažovať proporcionálne o zavedení povinnosti očkovania.
Čo ak niekto povie, že miera benefitu je vlastne subjektívna? Isteže to tak je, ale naše implicitné očakávania od spoločnosti stoja minimálne na očakávaniach, že sa nenakazíme a keď sa nakazíme, budeme liečení a liečbu nám uhradia zo systému verejného zdravotného poistenia (aspoň v určitom rozsahu). Samozrejme, aj tu platia výnimky, kde sa jednotlivec vlastne vopred vzdá akýchkoľvek očakávaní a vlastne z rôznych motivácií sa buď chce nakaziť alebo je s tým uzrozumený, ale
de facto
sú to skôr ojedinelé extrémne prípady, ktoré majú blízko k samovražde. Nemáme tu však na mysli istú "manifestačnú" odvahu, kde slovne niečo explicitne vyjadrujem, preukazujem odvahu podstúpiť ochorenie dobrovoľne, ale ak by malo horší priebeh, budem očakávať, že zdravotníci urobia všetko pre záchranu môjho života a zdravia.
Okrem toho, ak hovoríme o etických otázkach, jednou z takých, ktoré súvisia s výskumom očkovacích látok, je aj testovanie vakcín a účasť na ňom. Vznikla otázka, či je etické, aby klinické testovanie pod tlakom času a okolností, keď sa hľadá rýchle riešenie v podobe nových vakcín alebo liekov proti pandémii, bolo uskutočňované na zdravých jedincoch, totiž dobrovoľníkoch, ktorí sa infikujú pri testovaní týmto vírusom (tzv. human challenge trials). Ide vlastne o formu bio- medicínskeho výskumu, ktorého základnou podmienkou, aby sa mohol uskutočniť, je plný informovaný súhlas účastníka výskumu (u nás k tomu pozri detailnejšie zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení a Dohovor o ľudských právach a biomedícíne). Vychádza sa pri tom z toho, že riziká pre takýchto účastníkov sú v takýchto prípadoch minimálne, ale benefit vedeckého poznania, ktoré smeruje k vývoju vakcíny alebo medikamentu, je neporovnateľne vyšší.
Aj keď sa podarí dosiahnuť systém kolektívnej imunity v spoločnosti, lokálne sa môže z času na čas stávať, že poklesne a vzniknú nové malé ohniská nákazy. Aj preto je vhodné uvážiť, či by nemalo byť očkovanie proti Covidu-19 zavedené ako povinné. Práve táto kombinácia kolektívnej imunity a povinného očkovania je celkovo cestou, ako bude vírus takmer úplne potlačený.
49)
Argument kolektívnou imunitou však čiastočne oslabuje tzv. Delta variant nového vírusu. Niektorí odborníci prestali používať v tejto súvislosti argumentovanie kolektívnou imunitou ako konečným cieľom, a skôr sa presunuli k myšlienke, že Covid-19 bude pretrvávať ako nevyhnutná, ale zvládnuteľná hrozba.
V tomto scenári sa bude nový vírus vyskytovať v lokálnych ohniskách, ale v oveľa menšom rozsahu. A hoci je podľa Newmana nepravdepodobné, že by sa vírus mohol úplne eliminovať, zvýšenie očkovania v maximálnej možnej miere zabezpečí, aby boli infekcie mierne a hospitalizácie a úmrtia minimálne, čo v konečnom dôsledku povedie k návratu k "normálnemu" životu pred pandémiou.
50)
Ako ďalší argument poslúži, že volanie po možnosti odmietnuť očkovanie ako výraz slobody je vlastne istým spôsobom ilúzia, pretože cena za takúto slobodu je vlastne vzdanie sa iných práv a slobôd - slobody pohybu, pobytu, práva na prácu či na vzdelanie, slobody zhromažďovania, až po čiastočné vzdanie sa práva na zdravotnú starostlivosť vtedy
51)
, ak bude zdravotnícky systém preťažený, takže aj práva na zdravie všeobecne a mnohých ďalších. A to všetko pri najvyššej cene, ktorú spoločnosť zaplatí stratou na ľudských životoch.
Ťažko možno skúmať nuansy etickej prijateľnosti očkovania, ak postupne nezodpovieme na podstatné otázky o základoch a význame vakcinácie, podstate pandémie ako takej, i nákladoch a prínosoch oboch alternatív.
52)
Dôležité bude v budúcnosti aj to, či vznikne potreba periodického preočkovania, ako často, v akej dostupnosti a celkovej logistike, prípadne či táto očkovacia látka vytvorí dostatočnú ochranu aj pred inými rinovírusmi, ako aj to, aké budú vedľajšie účinky, v koľkých prípadoch sa vyskytnú a aké budú iné ako zdravotné benefity očkovania. Je možné, že sa časom motivácia dať sa očkovať z pôvodnej snahy ochrániť svoj život a zdravie zmení na pragmatickú nevyhnutnosť podieľať sa bez obmedzení na "normálnom" živote, môcť cestovať, navštevovať verejné podujatia športového alebo kultúrneho charakteru a pod. A je možné, že sa nájdu menej invazívne prostriedky, než je očkovanie, vhodná liečba, ktorá bude všeobecne dostupná a potom sa celá etická ťažoba týchto úvah posunie na odlišné teritórium.
6 Ako "potrestať" odmietnutie očkovania
Podľa opatrenia Hadassah Medical Center (medicínskeho centra v Jeruzaleme) - zamestnanci, ktorí boli povinní sa zaočkovať, ak vakcináciu nepodstúpili, mali zakázaný vstup do práce. Pokiaľ išlo o tých, ktorí mali mať podľa zákona výnimku z povinného očkovania, museli oto požiadať na osobitnom formulári, pričom práve spomínané medicínske centrum sa stalo v Izraeli prvou inštitúciou, ktorá zaviedla do praxe tzv. zelené pasy. Ide o koncept, ktorého podstatou je celý rad obmedzení, ktoré sa nevzťahujú len na osoby preukazujúce sa dokladom o zaočkovaní.
53)
Taliansko je pritom prvou krajinou v Európe, ktorá zaviedla povinné očkovanie pre pracovníkov zdravotníckej starostlivosti. Srbsko tiež uvažuje o zavedení podobnej politiky. V Írsku, v rámci dohľadu nad zdravotnými službami, Úrad pre informácie o zdraví a kvalite, hoci povinné očkovanie zdravotníckych pracovníkov sa javí ako intuitívne prvé dobré riešenie, odporúča vyvinúť politiku, ktorá sa bude riadiť "progresívnymi" zásahmi s cieľom povzbudiť a motivovať zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa odmietnu očkovať.
54)
Idea tzv. zeleného pasu je celkom pochopiteľným a eticky prijateľným riešením, ak uvažujeme v zmysle bonusov za dobrovoľnosť očkovania, pričom systém takto nastavuje vlastne proporcionálne vynútenie založené na predpoklade, že ak chceš cestovať a mať slobodu, dáš sa zaočkovať. Na druhej strane, problematické bude asi zavedenie zelených pasov v rámci EÚ, ba možno aj iných častí sveta, v čase, kedy je ešte stále pretrvávajúci nedostatok vakcín. Východiskový predpoklad, že sa môžeme dať zaočkovať, je potom nesplniteľný, a tak tým, ktorí saz rôznych príčin k očkovaniu nedostanú a nebude to vychádzať z ich slobodného rozhodnutia, nemožno upierať právo na slobodu pohybu, pobytu, ale ani celý rad ďalších práv, ktoré sa s existenciou tzv. zelených pasov spájajú (napríklad účasť na koncertoch, športových hromadných podujatiach a i.). Ak sa však problematika posunie v čase na úroveň možnosti slobodného rozhodnutia, či sa dať alebo nedať zaočkovať, potom nevidíme prekážku, aby boli odmietnuté očkovania "sankcionované" tak, že tieto osoby nebudú mať taký diel slobody ako tí, čo budú tzv. zeleným pasom disponovať.
Ako hovorí V. Ravitsky, medzinárodne uznávaná expertka na oblasť bioetiky, je to vlastne pomeriavanie rovnosti, slobody a potreby ochrany verejného zdravia. Obe roviny majú pritom svoj význam. Zrejme nik potom nebude pochybovať, že je optimálne, aby sa zelený pas, teda preukaz o absolvovanom očkovaní, vyžadoval napríklad od zdravotníckych pracovníkov, a podobne to možno bude vyznievať aj pri predávajúcich v obchode, lebo je v hre úzky kontakt a potreba ochrany zdravia ich, ako aj zákazníkov. Ako však bioetička upozorňuje, bude zelený pas skutočne ospravedlniteľnou požiadavkou na vstup do akéhokoľvek zamestnania s následkami výpovede? A bude to rovnako spravodlivé vyžadovať, ak pôjde niekto nakúpiť povedzme do potravín?
55)
Možno žalovať zamestnávateľa, ak by sa u zamestnanca prejavili zriedkavé vedľajšie účinky?
56)
Alebo by mal byť použitý argument s prevahou všeobecnej beneficiencie nad rizikami pre zaočkovaného a zodpovednosť za následky očkovania bude niesť štát, ako je to v iných prípadoch? Nie je pritom zanedbateľný ani argument, že aj testovanie ako podmienka vstupu na pracovisko môže byť zásahom do fyzickej integrity proti vôli zamestnanca, a v podobnom kontexte možno vnímať aj povinné očkovanie, pričom rovnaký cieľ oboch je nesporný.
57)
Otázne ostávajú riziká, ktoré sú pravdaže pri očkovaní prítomné, zatiaľ čo testovanie, ako také, nepredstavuje takmer žiadne. Pokiaľ štát nastaví systém, v ktorom budú bonusy a malusy nielen v oblasti systému zdravotného poistenia, a napríklad podmieni účasť na akciách verejného charakteru preukázaním očkovacieho preukazu, nebude sa dopúšťať diskriminácie. Ako hovorí i. a. Dorit Rubenstein Reiss, profesorka zdravotníckeho práva a práva týkajúceho sa vakcinácie na Univerzite v Kalifornii, je to podobné, ako keď majiteľ reštaurácie alebo inej prevádzky zakáže vstup zákazníkovi, ktorý prichádza bez trička alebo bez topánok a má na to množstvo rôznych dôvodov.
58)
Pritom treba podotknúť, že ak by boli prijaté takéto opatrenia vo vzťahu k očkovaniu, je prípustné nedávať na rovnakú úroveň aj negatívny test ako podmienku vstupu do daných priestorov. Na toto odlíšenie aktuálne nabádala aj Angela Merkelová, podľa ktorej pre testovaných nemôže platiť to isté, čo pre kompletne zaočkovaných (oboma dávkami vakcín). Argumentovala správne tým, že bezpečnosť pred nákazou, ktorú ponúka očkovanie, je omnoho väčšia, než je to pri testovaní.
59)
Možno očakávať, že režim nielen pri leteckej preprave bude požadovať preukázanie sa očkovacím preukazom, pasom, alebo certifikátom, podľa toho, či pôjde o nejaký európsky štandard, alebo inú prípustnú formu dokladu.
60)
Protilátky ako imunitná odpoveď zväčša nemajú dlhú trvácnosť, pretože raz, keď urobia svoju prácu, telo ich viac nepotrebuje, ale to neznamená, že imunita, či už získaná prekonaním ochorenia alebo vďaka vakcinácii, bude automaticky trvať len krátky čas, pretože pamäťové bunky môžu vírus rozpoznať a poraziť infekciu aj z dlhodobejšieho hľadiska, ale všetko je to ešte len predmetom výskumu. Imunitný systém je zložitý mechanizmus a nie je to všetko len o protilátkach, preto cieľom je, abyv prípade, že si organizmus nezapamätá alebo bude vírus pamätať len krátko, mohla nastúpiť vakcinácia, ktorá vydrží dlhodobo, ale ako dlho, to ukáže čas.
61)
Pritom treba mať na pamäti, že očkovacie preukazy, alebo tzv. zelené pasy budú predstavovať istý nový druh dokladu o imunite, čo v ďalších fázach pandémie, ak prídu v takej či onakej forme, bude pomerne zložité, pretože stav imunity sa bude rôzniť.
62)
Možno predpokladať, že bude iný po prekonaní ochorenia, potom podľa času od jeho prekonania, iný po očkovaní a iný stav bezinfekčnosti bude predstavovať PCR alebo antigénový test. Napokon, aj imunita po očkovaní sa v niektorých individuálnych prípadoch nemusí vytvoriť. Dá sa predpokladať aj to, že sa všetky tieto kategórie vlastne dostanú do spoločnej, a bez rozlíšenia ako osoby, ktoré nepredstavujú v danom čase riziko pre ostatných. Súčasne možno očakávať, že práve tí, ktorí podstúpili očkovanie, budú mať menšiu vôľu podrobiť sa v budúcnosti možným reštriktívnym opatreniam súvisiacim s pandémiou, napríklad obmedzením slobody pohybu či povinnosťou testovať sa. Je logické očakávať, že výskumy potvrdia, že práve očkovaní jednotlivci budú predstavovať pre zvyšok spoločnosti minimálne riziko a celkom prirodzene im preto bude patriť zrejme väčší podiel individuálnej slobody.
Záver
V súvislosti so súčasnou pandémiou ochorenia Covid-19 badať častý príklon k náboženským dôvodom, ako zástupnému argumentu pri odmietaní očkovania. Nielen nedávne rozhodnutie v prípade
Vavřička a ostatní v. Česká republika
63)
, ale aj viaceré bioetické úvahy, ako sme uviedli, smerujú k vylúčeniu týchto dôvodov ako relevantných pri úvahách o povinnej vakcinácii.
Okrem toho, náboženské dôvody vo vzťahu k medicíne založenej na dôkazoch (science based medicine; pozn.) nemajú žiadnu relevanciu, sú nepodložené a iracionálne. Vychádzajú z celkom odlišných východísk ako veda, je absolútne nelogické ich vôbec porovnávať.
Ak vychádzame z faktických dôkazov, že očkovanie je cestou k všeobecnému dobru, ktorým je kolektívna imunita, tak nesporne aj zdravie je týmto dobrom. Ako argument v prospech povinného očkovania slúži potom aj fakt, že v súčasnosti nie je porovnateľný spôsob s takými benefitmi, aby sme dokázali imunitu zabezpečiť inak.
Bibliografia chronologicky podľa textu:
-
Melzer, F.:
Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace.
Prvé vydanie. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-149-9, s.34
-
Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization [online], status as of 2013-08-21, [cit. 18/04/2021], available: http://www.who.int/immunization/sage/en/
-
Kramer, J.:
Covid 19 vaccines could become mandatory. Here's how it might work.
Publ. 08/19/2020, [cit. 18/04/2021].In: National Geographic com., Science, available online: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/08/how-coronavirus-covid-vaccine-mandate-would-actually-work-cvd/
-
Sanitation Beats Antibiotics, Vaccines on Greatest Medical Advances List. [Online], published 22/01/2007, [cit. 18/04/2021], available: http://www.foxnews.com/story/2007/01/22/sanitation-beats-antibiotics-vaccines-on-greatest-medical-advances-list/#ixzz2ecTvKykS
-
Galagher, J.:
UK rejects meningitis B vaccine.
[Online], published 24/07/2013, [cit. 18/04/2021], available: http://www.bbc.co.uk/news/health-23422973
-
Autor neznámy:
Zdravotní následky dlouhého průběhu COVID-19 (long covid) a prediktivní faktory jeho rizika.
ProLékaře.cz, publ.26/11/2020, [cit. 18/04/2021], dostupné online: https://www.prolekare.cz/covid-19/zdravotni-nasledky-dlouheho-prubehu-covid-19-long-covid-a-prediktivni-faktory-jeho-rizika-125076
-
Ellyatt, H.:
Israel's Covid vaccine rollout is the fastest in the world - here are some lessons for the rest of us.
Publ. 08/01/2021, [cit. 07/10/2021], dostupné: https://www.cnbc.com/2021/01/07/israels-covid-vaccine-rollout-is-the-fastest-in-the-world.html
-
Policy paper, UK COVID-19 vaccines delivery plan, updated 13/01/2021, [cit. 18/04/2021], dostupné online: https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan
-
Puppinck, G.:
Brief Presentation on Conscientious Objection
. European Centre for Law and Justice, European Centre for Law and Justice, publ.18/11/2016, [cit. 18/04/2021], available online: https://eclj.org/conscientious-objection/echr/bref-expos-sur-lobjection-de-conscience
-
Unknown: Medical Ethicist Weighs In On Connecticut Vote To End Religious Exemptions For Vaccines. Wbur site, publ. 28/04/2021, [cit. 02/05/2021], available online: https://www.wbur.org/hereandnow/2021/04/28/connecticut-religious-exemptions
-
Caplan, A.:
Anti- Vaccination Movement is Threatening Our Herd Ummunity
Publ. 04/12/2019, [cit. 02/05/2021], available online: https://www.wgbh.org/news/national-news/2019/12/04/art-caplan-anti-vaccination-movement-is-threatening-our-herd-immunity
-
Černý, D.:
Očkování by mělo být ve společnosti povinné. Bez výjimek.
In: Zdravotícke právo a bioetika, publ. 05/10/2019, [cit. 02/05/2021], dostupné online: https://zdravotnickepravo.info/ockovani-by-melo-byt-ve-spolecnosti-povinne-bez-vyjimek/
-
Krupa, L.:
Indiu sužuje nebezpečná dvojitá mutácia koronavírusu: Mal by sa svet začať báť?
ereport.sk, uverejnené 17/04/2021, [cit. 07/10/2021], dostupné online: https://ereport.sk/indiu-suzuje-nebezpecna-dvojita-mutacia-koronavirusu-mal-by-sa-svet-zacat-bat/
-
Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, [cit. 01/05/2021], dostupné online: file:///C:/Users/Andrea%20Erdosova/Downloads/Strategia-ockovania-COVID-19.pdf
-
Singer, P.:
The ethics of prioritizing Covid 19 Vaccination
. Project Syndicate, the World's opinion page, publ. 19/01/2021, [cit. 01/05/2021], available online: https://www.project-syndicate.org/commentary/ethics-of-covid19-vaccin-priorities-by-peter-singer-2021-01?barrier=accesspaylog
-
Unknown:
Who should get the Covid.19 vaccine next, a debate
. New York Times, publ. 24/12/2020, [cit. 01/05/2021], available online: https://www.nytimes.com/2020/12/24/magazine/who-should-get-the-covid-vaccine-next .html
-
Európska komisia:
Stratégia EÚ v oblasti vakcín.
[Cit. 18/04/2021], available online: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_sk
-
Kramer, J.:
Covid 19 vaccines could become mandatory. Here's how it might work.
Publ. 08/19/2020, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/08/how-coronavirus-covid-vaccine-mandate-would-actually-work-cvd/
-
Taylor, L.:
COVID-19 vaccines: Who's jumping the line - and how to stop it.
Publ. 08/04/2021, [cit. 07/10/201], online: https://news.trust.org/item/20210128181600-paerm/
-
Sýkora, P.:
Seniori musia dostať prednosť
sme.sk., publ. 19/02/2021, [cit. 18/04/2021], online: https://komentare.sme.sk/c/22600650/seniori-musia-dostat-prednost.html
-
Horák, O.:
Táto krajina nie je pre starých. Minimalizovať počet úmrtí na Slovensku nebol cieľ, vraví bioetik Sýkora o očkovacej stratégii
. dennikn.sk., publ. 26/04/2021, [cit. 18/04/2021], online: https://dennikn.sk/2359545/tato-krajina-nie-je-pre-starych-minimalizovat-pocet-umrti-na-slovensku-nebol-ciel-vravi-bioetik-sykora-o-ockovacej-strategii/
-
Schperling, Schmuel: (2021).
Why it is very important to take the covid-19 vaccine.
-
Garayová, L.:
Bioethics and law in the postmodern society
In: Wissenschaftszeitschrift des Studienzentrums
-
Hohe Warte: conference proceedings. ISSN 2074-854X. Sonderausgabe (Dez.2014), s. 37 -45.
-
Sýkora, P:
Môže byť povinné očkovanie proti koronavírusu etické?
sme.sk, publ. 12/01/2021, [cit. 18/04/2021], online: https://komentare.sme.sk/c/22570021/moze-by-povinne-ockovanie-proti-koronavirusu-eticke.html
-
Masaryk, R. - Bašnáková J. (eds):
Rozhodovanie a usudzovanie VI. Jednotlivec a ostatní. Rozhodovanie v sociálnych kontextoch
. Olomouc: Univerzita Palckého v Olomouci. 2016, 240 s. ISBN 978-80-244-5033-9
-
Černý, D.:
Etika očkování.
Uverejnené 02/03/2021, [cit. 07/10/2021], dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=kpuefuA1Ah4
-
Who Cares? -The COVID19 Pandemic, Global Heating and the Future of Humanity1. Torbjörn Tännsjö Stockholm University; torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se, published: 25/04/2021, Journal of Controversial Ideas, [cit. 18/04/2021], available online: https://journalofcontroversialideas.org/article/1/1/134
-
Sýkora, P.:
Dať sa zaočkovať je o prekonaní vlastného egoizmu.
In: Bioetika, Neuro magazine, máj 2021, ako pdf verzia: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2797/
-
Wise, J.:
Covid-19: Is the UK heading towards mandatory vaccination of healthcare workers?
Publ. 21/04/2021, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1056
-
Cole, J. P -Swendiman, K. S.:
Mandatory Vaccinations: Precedent and Current Laws
.Congressional Research Service, publ. 21/05/2014, [cit. 18/04/2021], available online: https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21414.pdf
-
Finnegan, G.:
Manadatory vaccination, does it work in Europe
? Publ. 27/11/2017, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.vaccinestoday.eu/stories/mandatory-vaccination-work-europe/comment-page-1/
-
Davey, M.:
Australia's no jab, no pay rule has little effect on anti-vaxxer parents- study.
04/102020, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/05/australias-no-jab-no-pay-rule-has-little-effect-on-anti-vaxxer-parents-study
-
Haverkate M, D'Ancona F, Giambi C, Johansen K, Lopalco PL, Cozza V, Appelgren E, on behalf of the VENICE project gatekeepers and contact points.
Mandatory and recommended vaccination in the EU, Iceland and Norway: results of the VENICE 2010 survey on the ways of implementing national vaccination programmes.
Euro Surveill. 2012; 17(22):pii=20183, available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=201830
-
Unknown:
Covid-19 vaccine won't be mandatory in US, says Fauci
. Medical press, 19/08/2020, [cit. 18/04/2021], available online: https://medicalxpress.com/news/2020-08-covid-vaccine-wont-mandatory-fauci.html
-
Danie, B. - Paul, J. et al.:
Mandatory covid-19 vaccination: Is it Legal and Is It Right for Your Workplace?
Publ. 04/09/2020 [cit. 18/04/2021], available online: https://ogletree.com/insights/mandatory-covid-19-vaccination-is-it-legal-and-is-it-right-for-your-workplace/
-
Černý, D.:
Očkování by mělo být ve společnosti povinné. Bez výjimek.
In: Zdravotnícke právo a bioetika. Publ. 05/10/2019, [cit. 18/04/2021], available online: https://zdravotnickepravo.info/ockovani-by-melo-byt-ve-spolecnosti-povinne-bez-vyjimek/
-
Paradowska-Stankiewicz et. al.:
Ongoing outbreak of rubella among young male adults in Poland: increased risk of congenital rubella infections.
[Online], [cit. 10/09/2013, available:] http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20485
-
Savulescu J.:
Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk?
Journal of Medical Ethics 2021; 47, 78 -85.
-
Citroner, G.:
HowDelta Variant Has Affected Our Ability to Reach Herd Immunity.
Healthline online, publ.14/09/2021, [cit. 07/10/2021], dostupné: Share on Pinterest https://www.healthline.com/health-news/how-delta-variant-has-affected-our-ability-to-reach-herd-immunity#How-pandemic-could-end-without-herd-immunity
-
Garayová, L.:
Európska cezhraničná spolupráca v oblasti zdravia: teória a prax.
In: Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2018, ISBN 978-80-89453-57-3, s.27 -36
-
Weinreb, G.:
Should Israelis refusing the vaccination be punished?
publ. 10/01/2021, [cit. 18/04/2021], available online: globes https://en.globes.co.il/en/article-should-israelis-refusing-covid-vaccine-be-punishe d-1001356559
-
Covid-19: Is the UK heading towards mandatory vaccination of healthcare workers?
BMJ 2021;373:n1056, publ. 21/04/2021, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1056
-
Parson, R. - Hoffman, C.:
Mandatory Covid-19 Vaccines: Coming to a Workplace Near You?
National Law Review, publ. 20/09/2020, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.foley.com/en/insights/publications/2020/08/mandatory-covid-19-vaccines-coming-workplace
-
Reiss, D. R.:
Can Employers Mandate a Vaccine Under Emergency Use Authorization?
Bill of Health, publ. 24/02/2021, [cit. 18/04/2021], available online: https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2021/02/24/employer-mandate-covid-vaccine-eua/
-
Kramer, J.:
Covid-19 vaccines could become mandatory. Here's how it might work.
In: National geographic, publ. 19/08/2020, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-coronavirus-covid-vaccine-mandate-would-actually-work-cvd
-
Kelland, K.:
What Do Wanning Covid-19 Antibodies Tell Us About Ummunity and Vaccines.
Medscape, publ. 30/10/2020 [cit. 18/04/2021], available online: www.medscape.com
-
De Miguel Beriain I, Rueda J.:
Immunity passports, fundamental rights and public health hazards: Journal of Medical Ethics
2020;46:660-661, [cit. 18/04/2021], available online: https://jme.bmj.com/content/46/10/660
-
Polednova v. Česká republika, č. sťažnosti 2615/10, rozhodnutie z 21. júna 2011
-
Vavřička v. Česká republika, sťažnosť č. 47621/13 a päť ďalších sťažností: Novotná v. Česká republika (č. 3867/14); Hornych v. Česká republika (č. 73094/14); Brožík v. Česká republika (č. 19306/15); Dubský v. Česká republika (č. 19298/15); Roleček v. Česká republika (č. 43883/15). Rozhodnutie z 8. apríla 2021
1) MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace; prvé vydanie, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 34, ISBN 978-80-7400-149-9.
2) "Severe acute respiratory syndrome coronavirus" v celom názve.
3) Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization [online], status as of 2013-08-21, [cit. 18/04/2021], available: http://www.who.int/immunization/sage/en/
4) KRAMER, J.: Covid 19 vaccines could become mandatory. Here's how it might work; publ.08/19/2020, [cit. 18/04/2021], in: National Geographic com., Science, available online: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/08/how-coronavirus-covid-vaccine-mandate-would-actually-w ork-cvd/
5) I.a.: Sanitation Beats Antibiotics, Vaccines on Greatest Medical Advances List, [online], published 22/01/2007, [cit. 18/04/2021], available: http://www.foxnews.com/story/2007/01/22/sanitation-beats-antibiotics-vaccines-on-greatest-medical-advances-list/#ixzz2ecTvKykS
6) V USA prebieha testovanie na nezávislom registračnom Úrade pre kontrolu liekov a potravín (Food and Drug Administration, FDA), na európskom kontinente ide o Európsku liekovú agentúru (European Medicines Agency, EMA). V Českej republike a na Slovensku je to v príslušnej jazykovej verzii rovnomenný Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
7) K tomu porovnaj prípad odmietania novej vakcíny napriek preukázaným preventívnym účinkom voči meningitíde typu B. Galagher, J.: UK rejects meningitis B vaccine; [online], published 24/07/2013, [cit. 18/04/2021], available: http://www.bbc.co.uk/news/health-23422973
8) Pozn.: Otázka zodpovednosti politikov je pritom tiež jednou samostatnou témou a určite sa dočkáme ešte mnohých súdnych dohier, možno aj z hľadiska individuálnej trestno-právnej či medzinárodno-právnej zodpovednosti.
9) Neznámy: Zdravotní následky dlouhého průběhu COVID-19 (long covid) a prediktivní faktory jeho rizika; proLékaře.cz, publ.26/11/2020, [cit. 18/04/2021], dostupné online: https://www.prolekare.cz/covid-19/zdravotni-nasledky-dlouheho-prubehu-covid-19-long-covid-a-prediktivni-faktory-jeho-rizika-125076
10) Príkladom môže slúžiť vakcinačná stratégia v Izraeli, i. a.: ELLYATT, H.: Israel's Covid vaccine rollout is the fastest in the world - here are some lessons for the rest of us; publ. 08/01/2021, [cit. 07/10/2021], dostupné: https://www.cnbc.com/2021/01/07/israels-covid-vaccine-rollout-is-the-fastest-in-the-world.html
11) Policy paper, UK COVID-19 vaccines delivery plan; updated 13/01/2021, [cit. 18/04/2021], dostupné online: https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan
12) PUPPINCK, G.: Brief Presentation on Conscientious Objection; European Centre for Law and Justice, publ. 18/11/2016, [cit. 18/04/2021], available online: https://eclj.org/conscientious-objection/echr/bref-expos-sur-lobjection-de-conscience
13) K tomu pozri i. a. Polednova v. Česká republika, č. sťažnosti 2615/10, rozhodnutie z 21. júna 2011.
14) Puppinck, G.: Brief Presentation on Conscientious Objection; European Centre for Law and Justice, publ. 18/11/2016, [cit. 18/04/2021], available online: https://eclj.org/conscientious-objection/echr/bref-expos-sur-lobjection-de-conscience
15) Unknown: Medical Ethicist Weighs In On Connecticut Vote To End Religious Exemptions For Vaccines; Wbur site, publ. 28/04/2021, [cit. 02/05/2021], available online: https://www.wbur.org/hereandnow/2021/04/28/connecticut-religious-exemptions
16) CAPLAN, A.: Anti- Vaccination Movement is Threatening Our Herd Ummunity; publ. 04/12/2019, [cit. 02/05/2021], available online: https://www.wgbh.org/news/national-news/2019/12/04/art-caplan-anti-vaccination-movement-is-threatening-our-herd-immunity
17) ČERNÝ, D.: Očkování by mělo být ve společnosti povinné. Bez výjimek; in Zdravotícke právo a bioetika, publ. 05/10/2019, [cit. 02/05/2021], dostupné online: https://zdravotnickepravo.info/ockovani-by-melo-byt-ve-spolecnosti-povinne-bez-vyjimek/
18) K tomu pozri viac i. a. KRUPA, L.: Indiu sužuje nebezpečná dvojitá mutácia koronavírusu: Mal by sa svet začať báť?; ereprt.sk, uverejnené 17/04/2021, [cit. 07/10/2021], dostupné online: https://ereport.sk/indiu-suzuje-nebezpecna-dvojita-mutacia-koronavirusu-mal-by-sa-svet-zacat-bat/
19) Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky; Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, [cit. 07/10/2021], dostupné online: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Strategia-ockovania-COVID-19.pdf
20) SINGER, P.: The ethics of prioritizing Covid 19 Vaccination; Project Syndicate, the World's opinion page, publ. 19/01/2021, [cit. 01/05/2021], available online: https://www.project-syndicate.org/commentary/ethics-of-covid19-vaccine-priorities-by-peter-singer-2021-01?barrier=accesspaylog
21) Ibid.
22) Unknown: Who should get the Covid.19 vaccine next, a debate; New York Times, publ. 24/12/2020, [cit. 01/05/2021], available online: https://www.nytimes.com/2020/12/24/magazine/who-should-get-the-covid-vaccine-next.html
23) K tomu pozri aj STUDYIN: Iniciatíva dajme deťom hlas, uverejnené 20/05/2021, [cit. 07/10/2021], dostupné online: https://studyin.sk/slovensko/iniciativa-dajme-detom-hlas/
24) Európska komisia: Stratégia EÚ v oblasti vakcín; [cit. 18/04/2021], available online: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_sk
25) KRAMER, J.: Covid 19 vaccines could become mandatory. Here's howitmght work; publ.08/19/2020, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/08/how-coronavirus-covid-vaccine-mandate-would-actually-work-cvd/
26) K tomu pozri i. a. TAYLOR, L.: COVID-19 vaccines: Who's jumping the line - and how to stop it;publ. 08/04/2021, [cit. 07/10/201], online: https://news.trust.org/item/20210128181600-paerm/
27) K tomu pozri bližšie SÝKORA, P.: Seniori musia dostať prednosť; sme.sk., publ. 19/02/2021, [cit. 18/04/2021], online: https://komentare.sme.sk/c/22600650/seniori-musia-dostat-prednost.html
28) Ibid.; pozri tamtiež: štatistika úmrtí, ktorá hovorí, že najviac úmrtí je asi 34,42% vo vekovom rozpätí 75 -84 rokov a nasledujú seniori medzi 65 - 74 rokov (28,39%), pričom učitelia vo veku 18- 55 rokov sa podieľali na úmrtiach asi v 8,25% prípadov.
29) HORÁK, O.: Táto krajina nie je pre starých. Minimalizovať počet úmrtí na Slovensku nebol cieľ, vraví bioetik Sýkora o očkovacej stratégii; denníkN.sk., publ. 26/04/2021, [cit. 07/10/2021], online: https://dennikn.sk/2359545/tato-krajina-nie-je-pre-starych-minimalizovat-pocet-umrti-na-slovensku-nebol-ciel-vravi-bioetik-sykora-o-ockovacej-strategii/
30) Viac k tomu: Schperling, Sch. (2021). Why it is very important to take the covid-19 vaccine.
31) GARAYOVÁ, L.: Bioethics and law in the postmodern society; in: Wissenschaftszeitschrift des Studienzentrums Hohe Warte: conference proceedings, ISSN 2074-854X, Sonderausgabe (Dez. 2014), s. 37 - 45.
32) SÝKORA, P.: Môže byť povinné očkovanie proti koronavírusu etické?; sme.sk, publ. 12/01/2021, [cit. 18/04/2021], online: https://komentare.sme.sk/c/22570021/moze-by-povinne-ockovanie-proti-koronavirusu-eticke.html
33) Pozn. latinský výrok znamenajúci: Pamätaj, že zomrieš!
34) K tomu pozri i. a. MASARYK, R. - BAŠNÁKOVÁ, J. (eds): Rozhodovanie a usudzovanie VI. Jednotlivec a ostatní. Rozhodovanie v sociálnych kontextoch; Olomouc: Univerzita Palckého v Olomouci. 2016, s. 240. ISBN 978-80-244-5033-9.
35) K tomu pozri viac ČERNÝ, D.: Etika očkování; uverejnené 02/03/2021, [cit. 07/10/2021], dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=kpuefuA1Ah4
36) Article Who Cares? - The COVID19 Pandemic, Global Heating and the Future of Humanityl; Torbjörn Tännsjö Stockholm University; published: 25/04/2021, Journal of Controversial Ideas, [cit. 18/04/2021], available online: https://journalofcontroversialideas.org/article/1/1/134
37) Ibid.
38) SÝKORA, P.: Dať sa zaočkovať je o prekonaní vlastného egoizmu; in: Bioetika, Neuro magazine, máj 2021, ako pdf verzia: https://www.ucm.sk/docs/ucm_v_mediach/Sykora_rozhovor_neuro052021.pdf
39) WISE, J.: Covid-19: Is the UK heading towards mandatory vaccination of healthcare workers?; publ. 21/04/2021, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1056
40) COLE, J. P. - SWENDIMAN, K. S.: Mandatory Vaccinations: Precedent and Current Laws; Congressional Research Service, publ. 21/05/2014, [cit. 18/04/2021], available online: https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21414.pdf
41) FINNEGAN, G.: Manadatory vaccination, does it work in Europe?; publ. 27/11/2017, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.vaccinestoday.eu/stories/mandatory-vaccination-work-europe/comment-page-1/
42) DAVEY M.: Australia's no jab, no pay rule has little effect on anti-vaxxer parents-study; 04/102020, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/05/australias-no-jab-no-pay-rule-has-little-effect-on-anti-vaxxer-parents-study
43) Ibid.
44) HAVERKATE, M.-D'ANCONA, F-GIAMBI, C.-JOHANSEN, K.-LOPALCO, P. L.-COZZA, V-APPELGREN, E: On behalf of the VENICE project gatekeepers and contact points. Mandatory and recommended vaccination in the EU; Iceland and Norway: results of the VENICE 2010 survey on the ways of implementing national vaccination programmes. Euro Surveill, 2012;17(22):pii=20183, available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=201830
45) Unknown: Covid-19 vaccine won't be mandatory in US, says Fauci; Medical press, 19/08/2020, [cit. 18/04/2021], available online: https://medicalxpress.com/news/2020-08-covid-vaccine-wont-mandatory-fauci.html
46) DANIE, B. - PAUL, J. et al.: Mandatory covid-19 vaccination: Is it Legal and Is It Right for Your Workplace?; publ. 04/09/2020 [cit. 18/04/2021], available online: https://ogletree.com/insights/mandatory-covid-19-vaccination-is-it-legal-and-is-it-right-for-your-workplace/
47 ČERNÝ, D.: Očkování by mělo být ve společnosti povinné. Bez výjimek; in: Zdravotnícke právo a bioetika, publ. 05/10/2019, [cit. 18/04/2021], available online: https://zdravotnickepravo.info/ockovani-by-melo-byt-ve-spolecnosti-povinne-bez-vyjimek/
48) Pozri štatistiky týkajúce sa následkov neočkovania: Škodlivé následky antiočkovacích hnutí, publikované 26/08/2013, [cit. 11/09/2020], dostupné na: http://www.zdravoveda.eu/paveda/skodlive-nasledky-antiockovacich-hnuti/; i. a. rapídne prepuknutie rubeoly v Poľsku ako dôsledok selektívnej očkovacej politiky; PARADOWSKA-STANKIEWICZ et. al.: Ongoing outbreak of rubella among young male adults in Poland: increased risk of congenital rubella infections, [online], [cit. 10/09/2013] available: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20485
49) SAVULESCU, J.: Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk? Journal of Medical Ethics 2021; 47:78-85.
50) CITRONER, G.: How Delta Variant Has Affected Our Ability to Reach Herd Immunity, Healthline online, publ. 4/09/2021, [cit. 07/10/2021], dostupné: Share on Pinterest https://www.healthline.com/health-news/how-delta-variant-has-affected-our-ability-to-reach-herd-immunity#How-pandemic-could-end-without-herd-immunity
51) GARAYOVÁ, L.: Európska cezhraničná spolupráca v oblasti zdravia: teória a prax; in: Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike, Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2018, s. 27 - 36, ISBN 978-80-89453-57-3.
52) Ibid.
53) WEINREB, G.: Should Israelis refusing the vaccination be punished?; publ. 10/01/2021, [cit. 18/04/2021], available online: globes https://en.globes.co.il/en/article-should-israelis-refusing-covid-vaccine-be-punished-1001356559
54) Covid-19: Is the UK heading towards mandatory vaccination of healthcare workers?; BMJ 2021;373:n1056, publ. 21/04/2021, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1056
55) Ibid.
56) PARSON, R. - HOFFMAN, C.: Mandatory Covid- 19 Vaccines: Coming to a Workplace Near You?; National Law Review, publ. 20/09/2020, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.foley.com/en/insights/publications/2020/08/mandatory-covid-19-vaccines-coming-workplace
57) K tomu pozri aj REISS, D. R.: Can Employers Mandate a Vaccine Under Emergency Use Authorization?; Bill of Health, publ. 24/02/2021, [cit. 18/04/2021], available online: https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2021/02/24/employer-mandate-covid-vaccine-eua/
58) KRAMER, J.: Covid-19 vaccines could become mandatory Here's how it might work; in National geographic, publ. 19/08/2020, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-coronavirus-covid-vaccine-mandate-would-actually-work-cvd
59) Pre testovaných nemôže platiť to isté, čo pre zaočkovaných, TA3, TASR, 26/04/2021, available online: https://www.ta3.com/clanok/1209232/pre-testovanych-nemoze-platit-to-iste-co-pre-zaockovanych-tvrdi-merkelova.html
60) KRAMER, J.: Covid-19 vaccines could become mandatory. Here's how it might work; in: National geographic, publ. 19/08/2020, [cit. 18/04/2021], available online: https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-coronavirus-covid-vaccine-mandate-would-actually-work-cvd
61) KELLAND, K.: What Do Wanning Covid-19 Antibodies Tell Us About Ummunity and Vaccines; Medscape, publ. 30/10/2020 [cit. 18/04/2021], available online: www.medscape.com
62) DE MIGUEL BERIAIN, I. - RUEDA, J.: Immunity passports, fundamental rights and public health hazards: Journal of Medical Ethics 2020; 46:660-661. [cit. 18/04/2021], available online: https://jme.bmj.com/content/46/10/660
63) Vavřička v. Česká republika, sťažnosť č. 47621/13 a päť ďalších sťažností: Novotná v. Česká republika (č. 3867/14); Hornych v. Česká republika (č. 73094/14); Brožík v. Česká republika (č. 19306/15); Dubský v. Česká republika (č. 19298/15); Roleček v. Česká republika (č. 43883/15). Rozhodnutie z 8. apríla 2021.