Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odhaľovanie páchateľa trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami

Tento príspevok sa zameriava na kvalitativno-kvantitativne skúmanie metód a technik, ktoré možno impiementovat pri odhaľovaní páchateľa trestnej činnosti, resp. záujmovej osoby alebo inej entity. V nadväznosti na výsledky výskumnej práce vnútroštátnych a medzinárodných výskumných subjektov v oblasti aktuálnych trendov trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami autor prostredníctvom popisovania systému kryptoaktívv, analýzou jeho špecifík na úrovni transakcii kryptoaktívv, syntézou výsledkov čiastkového poznávania vytvára logicky štruktúrovaný rámec týkajúci sa metód, technik a postupov aplikovateľných pri vykonávaní odhaľovania páchateľa v systéme kryptoaktív. delom príspevku je poskytnúť odbornej verejnosti a oprávneným orgánom ucelený prehlaď o základných princípoch fungovania systému kryptoaktívv, a podnietil tieto subjekty k aplikovaniu skúmaných metód, techník a postupov do svojej praktickej činnosti.

 

This article tocuses on a qualitative-quantitative examlnation ot methods and techniques that can be implemented in the detection and revealing ot perpetrators ot criminal activity, interested parties or other entities. Building úpon the results ot research conducted by domestic and International research subjects in the field ot current trends in criminal activity related to crypto-assets, the author, through the description ot the crypto-assets systém, analysis ot its specifics at the level ot crypto-asset transactions, and synthesis ot partial knowledge results, creates a logically structured tramework concerning methods, techniques, and procedures applicable in the process ot identitying perpetrators within the crypto-assets systém. The aim ot the contribution is to provide the protessional community and authorized authorities with a comprehensive OverView ot the tundamental principles ot the crypto-assets system's tunctioning and to encourage these entities to apply the examined methods, techniques, and procedures in their practical activities.

LIPTÁK, A.: Odhaľovanie páchateľa trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami; Justičná revue, 76, 2024, č. 1, s. 73 – 82.

Kľúčové slová: odhaľovanie páchateľa, kryptoaktíva, zlučovanie verejných adries, trestná činnosť, Bitcoin.

Keywords: perpetrator revealing, crypto-assets, clustering public addresses, criminal activity, Bitcoin.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon; zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok; zákon č. 171/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore; zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Úvod
Na to, aby mohol byť naplnený predmet trestného práva, prezentujúci sa v jeho právnych prameňoch, je potrebné zabezpečiť odhalenie páchateľa. Poznanie odhaleného páchateľa poskytuje orgánom činným v trestnom konaní a súdom informácie, ktoré vedú k precíznejším rozhodnutiam vo veci samej alebo v procesných postupoch trestného konania. Odhalenie páchateľa je nevyhnutným krokom, ktorý predchádza jeho spravodlivému potrestaniu. Príkladom možno uviesť nevyhnutnosť takéhoto poznania pri vzatí obvineného do väzby a so súvisiacimi inštitútmi ako je posudzovanie dôvodov väzby, nahradenia väzby, resp. príkazov na zatknutie, výkon osobnej prehliadky, realizáciu operatívno-pátracej činnosti, či pri vznášaní obvinenia, pri podávaní obžaloby a, samozrejme, aj pri samotnom rozhodovaní o vine a treste a nasledujúcich procesoch trestného konania. Odhaľovanie páchateľa je často náročný proces, ktorý vyžaduje interdisciplinárne skúmanie typické využívaním vyšetrovacích, kriminalistických, forenzných a iných špecifických metód získavania informácií z odrazov, ktoré zanechal páchateľ v objektívne poznateľnej realite. Výsledky tejto činnosti je potrebné veľmi citlivo posudzovať, najmä vzhľadom na skutočnosť a záujem páchateľa ostať v čo najväčšej anonymite. Nezanechávanie stôp alebo ich následné odstraňovanie, kamufláž, úprava miesta činu, využívanie prvkov anonymity sú nevyhnutným znakom každej premyslenej a pripravovanej trestnej činnosti. Za takúto trestnú činnosť možno považovať aj trestnú činnosť súvisiacu s kryptoaktívami. Táto trestná činnosť sa realizuje v špecifickom prostredí, v prostredí systému kryptoaktív. Prostredie systému kryptoaktív poskytuje nové, doposiaľ nepoznané možnosti, štruktúry a väzby, ktoré ovplyvňujú tradičný pohľad na zanechávanie a poznávanie stôp a s tým súvisiace odhaľovanie páchateľa. Princípy samotného odhaľovania však ostávajú rovnaké, pretože objektívne poznávané prostredie nemožno abstrahovať len na hmotné prostredie poznateľné napr. obhliadkou miesta činu a, samozrejme, preto zaň považujeme aj prostredie kybernetické. To prostredie pod seba zahŕňa aj prostredie systému kryptoaktív. Špecifické metódy si vyžadujú aj špecifické nástroje, know-how a špecifické prostriedky na účel odhalenia páchateľa v systéme kryptoaktív.
Základom pre skúmanie tejto problematiky sú poznatky o aktuálnych trendoch páchania trestnej činnosti, ktoré vyplývajú z výskumnej činnosti vedeckých subjektov na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni.
1)
2)
Objektom skúmania tejto odbornej práce bude logicky a štruktúrované, za využitia prvkov kvantitatívno-kvalitatívneho výskumu, poukázať na možnosti odhalenia páchateľa v prostredí systému kryptoaktív a priblížiť odbornej verejnosti špecifiká postupov a alternatív pri odhaľovaní páchateľa trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami. Predmetom skúmania bude v tomto ponímaní charakterizovanie jednotlivých postupov odhaľovania páchateľa pri využití metódy trasovania transakcií kryptoaktívv distribuovanej databáze transakcií. Cieľom je poskytnúť odbornej verejnosti a orgánom činným v trestnom konaní nástroje, techniky a spôsoby slúžiace na zefektívnenie odhaľovania páchateľa, ktorý vykonáva trestnú činnosť v prostredí systému kryptoaktív.
Odhaľovanie páchateľa v systéme kryptoaktív
Jedným z prvkov, na ktorom je postavený systém kryptoaktív, je transakcia kryptoaktív. Transakcie kryptoaktív sú typologický rozdielne vzhľadom na zdrojový kód jednotlivého kryptoaktíva. Technické, kryptografické aspekty jednotlivých transakcií kryptoaktív z hľadiska ich funkčnosti nie sú na účely tohto príspevku smerodajné, a preto od nich abstrahujeme. Dôležitá je však tá skutočnosť, že každá transakcia kryptoaktív je v podstate súborom počítačových dát, ktoré sú v distribuovanej databáze transakcií poznateľné. Nie je pri tom potrebné viazať sa na gramatický výklad slova "transakcia", ktorý nevyhnutne evokuje presun finančných alebo iných oceniteľných hodnôt. Takéto vnímanie transakcie kryptoaktív je síce správne, no príliš konkrétne a oklieštené. Transakciu kryptoaktív teda pre lepšie pochopenie chápme ako určitý súbor dát v distribuovanej databáze transakcií. Distribuovanú databázu transakcií teda možno chápať ako počítačovú sieť, v ktorej sú tieto jednotlivé súbory dát umiestnené tak, aby ich mohol akýkoľvek užívateľ siete poznávať. Táto sieť má mnohé vlastnosti a pravidlá v závislosti od daného kryptoaktíva, to znamená, že prostredie systému kryptoaktíva Bitcoin bude aj na úrovni transakcií kryptoaktív rozdielne napr. od prostredia systému kryptoaktíva Ethereum, to zase od kryptoaktíva Monero, atď. Spoločné však tieto siete, teda distribuované databázy transakcií jednotlivých kryptoaktív majú to, že fungujú na t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).