Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Advokátsky koncipient v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

In this paper, we will focus on the rights of the defense in the European arrest warrant procedure, addressing the legal question of whether it is possible for a lawyer to be represented in this procedure by a trainee lawyer, without in any way adversely affecting the rights of the defense of the requested person, and if we consider that this is possible, we shall determine the minimum criteria that should be met in the provision of legal aid through a trainee lawyer for individual acts in the context of a European arrest warrant procedure.

KOLLÁROVÁ, B.: Advokátsky koncipient v konaní o európskom zatýkacom rozkaze; Justičná revue, 73, 2021, č. 3, s. 348 - 358.
 
Úvod
Členské štáty Európskej únie vydávajú európske zatýkacie rozkazy, ktoré sú v podstate súdne rozhodnutia vydávané s cieľom zatknúť a následne odovzdať vyžiadanú osobu do iného členského štátu, či už na účel trestného stíhania, výkonu trestu alebo ochranného opatrenia. Keďže tu dochádza k zásahom do základných ľudských práv a slobôd, je potrebné, aby každá vyžiadaná osoba mala prístup k poskytnutiu právnej pomoci aspoň v minimálnom rozsahu. Akými právnymi predpismi, v akom rozsahu a akými osobami je toto právo na obhajobu zabezpečované v konaní o európskom zatýkacom rozkaze v Slovenskej republike, bude predmetom tohto príspevku. Konkrétne sa zameriame na to, či je možné, aby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze mohol advokáta zastúpiť advokátsky koncipient, pričom či by takéto poskytovanie právnej pomoci vyžiadaným osobám nebolo v rozpore s ich právom na obhajobu. Uvedieme si možnosti, za akých by to bolo možné, prípadne aj dôvody, ktoré by svedčili v neprospech takého právneho názoru.
1 Právo na obhajobu
Osoba, voči ktorej sa vedie trestné konanie, môže svoju obhajobu vykonávať sama (materiálna obhajoba). Keďže však ide o konanie, ktoré môže byť pre laickú verejnosť značne komplikované, je na mieste, aby si takáto osoba radšej zvolila odbornú právnu pomoc. Je to z toho dôvodu, že v tomto konaní môže byť po uznaníviny následkom práve uloženie rôznych trestov, pričom tým najzávažnejším je trest odňatia slobody. Okrem toho, v trestných veciach poznáme aj ďalšie procesné postupy, a to v rámci medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorých výsledkom, za splnenia zákonom stanovených podmienok, môže byť fyzické odovzdanie vyžiadaných osôb do iných štátov, či už na trestné stíhanie alebo na výkon trestu odňatia slobody. Zásadu práva na obhajobu v slovenskom právnom poriadku nájdeme v Ústave Slovenskej republiky, kde je vyjadrená tak, že "...obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu."
1)
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších prepisov (ďalej len "Trestný poriadok") zase hovorí,že "... každý, proti komu sa vedie trestné konanie, má právo na obhajobu."
2)
Toto ustanovenie Trestného poriadku sa však nevzťahuje len na obvineného, ale aj na osobu podozrivú zo spáchania trestného činu, obžalovaného, odsúdeného, alebo na vyžiadané osoby v extradičnom konaníalebo v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. Cieľom tejto zásady je chrániť záujmy a práva takejto osoby. V prípade, že by došlo k porušeniu práva na obhajobu, každý procesný úkon, ktorý by bol dotknutý týmto porušením, by bol vadný a neúčinný. Právo obvineného na obhajobu zahŕňa aj právo mať obhajcu, ktorého účelom je radenie mu v spôsobe obhajoby (formálna obhajoba). "Obhajca predovšetkým dbá na to, aby v priebehu celého trestného konania boli v prospech obvineného využité všetky práva a prostriedky obhajoby, ktoré Trestný poriadok obvinenému poskytuje, aby nebol obvinený pre neznalosť predpisov trestného práva, ale aj pre neznalosť iných relevantných právnych predpisov ukrátený na svojich právach."
3)
Podľa Trestného poriadku "obhajcom môže byť len advokát."
4)
Advokátom je vlastne fyzická osoba, ktorá bola zapísaná do zoznamu advokátov, vedeného Slovenskou advokátskou komorou.
5)
Trestný poriadok pozná obhajobu povinnú (§ 37, § 38 Trestného poriadku), zvolenú (§ 39 Trestného poriadku), ustanovenú (§ 40 Trestného poriadku), náhradnú (§ 42 Trestného poriadku). My sa budeme ďalej venovať práve zabezpečeniu obligatórnej formy obhajoby, a to vo vzťahu k osobitnému konaniu v rámci trestného práva procesného, ktorý je upravený zákonom č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 154/2010 Z.z."). Tento zákon má vo vzťahu k Trestnému poriadku postavenie
lex specialis.
Na konanie o európskom zatýkacom rozkaze sa však môžu aplikovať ustanovenia Trestného poriadku v prípade, ak v osobitnom zákone absentujú potrebné ustanovenia na konkrétnu situáciu, a to vzhľadom na ustanovenie § 1 odsek 2 zákona č. 154/2010 Z.z., podľa ktorého "na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Všeobecný predpis o trestnom konanísa použije aj vo vzťahu k členským štátom na konanie o vydaní osôb na trestné stíhanie, výkon trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia, na ktoré nemožno uplatniť postup podľa tohto zákona."
6)
1.1 Právo na obhajobu v konaní o európskom zatýkacom rozkaze
Právo na obhajobu je teda kľúčovou zásadou premietnutou aj do konania o európskom zatýkacom rozkaze. "Tento pojem má rôzne alternatívy v závislosti od tradíciía terminológie v jednotlivých štátoch. Ani rôzne právne dokumenty sa pri tomto pojme nestotožňujú, a to tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom (európskom) kontexte. Trestné právo tiež pozná alternatívy v podobe pojmov "právo na právnu pomoc" a "právo na prístup k advokátovi". V princípe ide o synonymá."
7)
Podľa nášho vnútroštátneho práva však obhajoba v trestných veciach môže byť okrem obhajcu za splnenia určitých podmienok zabezpečená aj advokátskym koncipientom. "Pri úkonoch trestného konania sa môže dať obhajca zastúpiť advokátskym koncipientom, ak s tým obvinený súhlasí a) v prípravnom konaní, ak ide o konanie o prečine a zločine s výnimkou obzvlášť závažného zločinu, b) v konaní pred súdom, ak ide o konanie o prečine."
8)
Otázka v tomto prípade znie, či možno toto ustanovenie Trestného poriadku aplikovať aj na konanie o európskom zatýkacom rozkaze, aj keď ide o osobitný druh trestného konania, pričom aplikáciou tohto ustanovenia nebude nijakým spôsobom zhoršené postavenie vyžiadanej osoby, čo sa týka poskytnutia adekvátneho právneho zastúpenia. Účelom tohto konania je totiž odovzdať osobu do iného členského štátu, teda môžeme hovoriť o závažnom zásahu do základných ľudských práv a slobôd, pretože toto konanie je často spojené s väzobným obmedzením osobnej slobody vyžiadanej osoby, a to jej vzatím do predbežnej alebo vydávacej väzby.
Aby sme sa touto otázkou mohli bližšie zaoberať, je najskôr potrebné pozrieť sa na ustanovenia, ktoré nám priamo upravujú konanie o európskom zatýkacom rozkaze a v rámci nich aj právo na prístup vyžiadanej osoby k obhajcovi. Zákon č. 154/2010 Z.z. iba stroho zakotvil, že "v konaní o európskom zatýkacom rozkaze musí mať vyžiadaná osoba obhajcu."
9)
Pričom bližšie túto právnu úpravu nevymedzil. Na úrovni európskeho práva nám právo na obhajobu vymedzuje článok 11 odsek 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV tak, že "vyžiadaná osoba, ktorá je zatknutá s cieľom výkonu európskeho súdneho zatykača, má právo na pomoc právneho zástupcu a tlmočníka v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávajúceho členského štátu."
10)
Aj v tomto ustanovení absentuje akékoľvek bližšie spresnenie toho, čo sa má rozumieť pod pojmom pomoc právneho zástupcu.
Ďalším posilnením práva na právnu pomoc pre vyžiadanú osobu došlo prostredníctvom smernice 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi. Táto v preambule uviedla, že "osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači (ďalej len "vyžiadané osoby"), by mali mať právo na prístup k obhajcovi vo vykonávajúcom členskom štáte, aby mohli účinne vykonávať svoje práva podľa rámcového rozhodnutia 2002/584/SW."
11)
Prístup k obhajcovi musí mať vyžiadaná osoba už po zadržaní.
12)
"Touto smernicou nie sú dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa právnej pomoci, ktoré sa uplatňujú v súlade s chartou a EDLP."
13)
Táto smernica však už dáva odpoveď na to, koho možno v tomto konaní považovať za obhajcu. "Pojem obhajca v tejto smernici znamená akúkoľvek osobu, ktorá je v súlade s vnútroštátnym právom, napríklad na základe akreditáci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).