Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Aktuálnosť zásady "mater semper certa est"

Autorka skúma, či zásada „mater semper certa est“ platí vždy a za každých okolností, rozoberá, či je určenie materstva v súčasnej dobe tak jednoduché a isté, vzhľadom na to, že sa tradičné vzorce rodiny, ktoré platili počas dlhého obdobia, modifikovali a rozvíjala sa asistovaná reprodukcia. Následne zisťuje, či má byť skutočnosť pôrodu za každých okolností jedinou relevantnou okolnosťou pre určovaniematerstva, pričomtiež posudzuje rozsudky slovenských súdov, ktoré rozhodovali o určení materstva inak ako prostredníctvom zisťovania skutočnosti pôrodu.

The author examines whether the principle “mater semper certa est” always applies in all circumstances, discusses whether the determination of motherhood is currently so simple and certain, given that the traditional patterns of the family that have been in force for a long time, have been modified and assisted reproduction has also developed. Then she ascertains whether the fact of childbirth should in all circumstances be the only relevant circumstance for determining motherhood and assesses the judgments of Slovak courts, which decided on the determination of motherhood other than by ascertaining the fact of childbirth.

VÁCLAVOVÁ, V.: Aktuálnosť zásady „mater semper certa est“; Justičná revue, 74, 2022, č. 8-9, s. 917 – 924.

Kľúčové slová: rodičovstvo, materstvo, určovanie materstva, zásada „mater semper certa est“, oocyt, embryo, skutočnosť pôrodu, infertilita.

Key words: parenthood, motherhood, maternity determination, principle “mater semper certa est”, oocyte, embryo, the fact of childbirth, infertility.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úvod
Zásada
"mater semper certa est"
vznikla v období starovekého Ríma. Už od tohto obdobia je definícia matky dieťaťa jasná, jednoznačná a nemenná. V Slovenskej republike zákonodarca predmetnú zásadu explicitne vyjadril prijatím zákona o rodine č. 36/2005 Z. z., odkedy je zákon pri určovaní materstva nekompromisný a hovorí, že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. Predmetná zásada však bola rešpektovaná už pred jej zákonným zakotvením, pričom potreba jej explicitného právneho zakotvenia bola podmienená zmenami, respektíve vývojom medicínskych postupov. Problematika určovania nielen materstva, ale rodičovstva celkovo, nepochybne patrí k závažným právnym otázkam vzhľadom na to, že rieši a určuje osobný status, následkom čoho sa dieťa zaradído širšieho spoločenstva a napokon aj do celej spoločnosti.
1 Právny rámec zásady "mater semper certa est" v slovenskom právnom poriadku
Ako uvádza J. Lazar, včasné určenie rodičovstva napomáha k stabilite rodičovského vzťahu, pričom základom vzťahu je biologická skutočnosť splodenia dieťaťa.Závisíod spoločnosti, či tento pokrvný zväzok uzná aj po právnej stránke.
1)
Prostredníctvom vlastnej legislatívy stanovuje každý štát osobitne pravidlá pre určenie základného rodinnoprávneho vzťahu. V súčasnosti zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "Zákon o rodine") materstvo upravuje v ustanoveniach § 82 a § 83. Dané ustanovenia sú kogentné, čo znamená, že nie je prípustné sa od nich akokoľvek odchýliť.Aj pri utajených pôrodoch sa za matku dieťaťa považuje tá žena, ktorá ho porodila, avšak s tým rozdielom, že sa jej údaje nezapíšu na matrike.
Ustanovenie § 82 Zákona o rodine, upravujúce materstvo, je základnou normou ustanovujúcou civilný status človeka, ktorý má nepochybne pre každú osobu zásadný význam, preto je potrebné, aby bola úprava materstva jednoznačná a stabilná. V záujme dieťaťa zákonodarca stále zotrváva na materstve založenom na skutočnosti pôrodu, ktorá je, okrem iného, aj v súlade s európskymi štandardmi a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.
2 Vplyv asistovanej reprodukcie na aktuálnosť zásady "mater semper certa est"
S rozvíjajúcou sa vedou sa objavujú stále nové situácie vedúce k tomu, že tradičná úprava sa v mnohých ohľadoch môže javiť prekonaná, čo je aj prípad zásady
"mater semper certa est"
, ktorej znenie prináša v súčasnej spoločnosti rôzne, teda i sporné názory. Určenie materstva však považujeme za smerodajné a prioritné, keďže od tohto určenia je priamo závislé určenie otcovstva.
Zásada, ktorá bola počas dlhého obdobia stabilná a nemenná, však nielen pokrokom vedy, ale aj zmenou tradičných rodinných vzorcov prináša pochybnosti, pričom by sa mohlo zdať, že odpoveď na otázku, kto je rodičom dieťaťa, je jasná, aj keď nejasnosti či pochybnosti sa môžu objavovať len pri určovaní otcovstva.
Otázky súvisiace s inštitútom určovania rodičovstva sú v dnešnej dobe čoraz viac problematické vzhľadom na to, že rodičovstvo nie je vždy a za každých okolnostílen genetické, gestačné a sociálne zároveň. Sociálny rodič nemusí byť súčasne aj rodičom gestačným a genetickým. Dokonca už ani geneticky príbuzná matka dieťaťa nemusí byť zároveň i matko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).