Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

O platnej úprave zlúčenia obcí a rozdelenia obce

Autor v predkladanom článku analyzuje modifikácie územného základu obce, spočívajúce v zlúčení obcí a rozdelení obce. Zaoberá sa právno-teoreticky a právno-aplikačne problémovými aspektmi platnej právnej úpravy rozdelenia obce a zlučovania obcí. Oba inštitúty porovnáva s obdobnými úpravami v súkromnom práve a zahraničnými obecnými zriadeniami. Analyzuje a hodnotí odraz normatívnej regulácie integračných a dezintegračných zmien územia obce v praxi orgánov aplikácie práva a formuluje návrhy na zmenu legislatívy de lege ferenda.
In the presented article, the author analyses the modifications of the territorial base of the municipality consisting in the merger of municipalities and the division of the municipality. Author also deals with legal theoretical and legal applica tion problematic aspects of the valid legal regula tion of the division of a municipality and the amalgamation of municipalities. He compares both institutes with similar regulations in private law and foreign municipal establishments. He analyses and evaluates the reflection of the normative regulation of integration and disintegration changes in the territory of the municipality in the practice of law enforcement authorities and formulates proposals (options) ofchanging the legislation de lege ferenda.
TOMAŠ, L.: O platnej úprave zlúčenia obcí a rozdelenia obce; Justičná revue, 72, 2020, č. 11, s. 1323 - 1334.

I ÚVOD
Územie obce je jedným zo základných pojmových znakov slovenskej obecnej samosprávy. Dôležité je vhodné územné usporiadanie obce. Právny poriadok preto umožňuje realizovať zmeny v obecnom území. Tieto zmeny sú možné len za podmienok ustanovených právnym poriadkom.
1)
Východiskovú úpravu zmien územia obce obsahuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 2 ods. 3, 4. Zmenou územia obce je zriadenie obce, zrušenie obce, rozdelenie obce, zlúčenie obcí a iná zmena územia obce.
Integračné zmeny (zlučovanie obcí) a dezintegračné zmeny (rozdeľovanie obce) obecného územia
2)
sa v súlade so slovenskými vývojovými tendenciami zmien obecného územia
3)
konkretizujú v samostatnom § 2a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Toto ustanovenie bolo od svojho zavedenia v roku 2001 viackrát novelizované. Aj napriek tomu je, v súvislosti s rozdelením obce, jeho konštrukcia vecne pomerne úzka, obsahovo nepresná a nedostatočná, a pokiaľ ide o zlúčenie obcí do istej miery anomálna. Úvahy o uvedenej problematike budú predmetom právneho výskumu v tomto článku, ktorý si však nedáva za cieľ priniesť komplexný deskriptívny pohľad na modifikácie územného základu slovenských obcí. V tomto smere možno odkázať na komentárovú literatúru.
4)
Naším cieľom je zamerať sa na právno-teoreticky a právno-aplikačne problémové aspekty platnej právnej úpravy rozdelenia obce a zlučovania obcí. Cieľom je tieto problémové aspekty preskúmať vo svetle súčasnej aj staršej rozhodovacej praxe súdov, konfrontovať ich so zahraničnými právnymi úpravami. Záverom v článku formulujeme návrhy na modifikáciu platnej právno-normatívnej platformy obecného zriadenia
de lege ferenda.
II NIE JE ZLÚČENIE AKO ZLÚČENIE (ALEBO ZLÚČENIE OBCÍ SA NEROVNÁ VŠEOBECNÉMU POJMU ZLÚČENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB)
Zákonodarca upravuje zlúčenie obcív § 2 a § 2a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zlúčením obcí (fúziou obcí) zanikajú dve alebo viaceré zlučované obce (pôvodné obce) a vzniká nová obec, ktorá je univerzálnym právnym nástupcom pôvodných obcí. Základným právnym dôsledkom zlúčenia teda bude zánik dvoch (viacerých) obcí a vznik nového subjektu práva (nástupnícka obec), ktorý po každej stránke sukceduje do pozície svojich právnych predchodcov (auktorov). Na začiatku procesných postupov zlučovania obcí teda nestoja dve obce, z ktorých jedna zanikne a druhá, pri zachovaní svojej existencie, bude právnym nástupcom zaniknutej obce.
Z uvedeného vyplýva, že zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení priznáva termínu "zlúčenie obcí" diametrálne odlišný právny význam v porovnaní so všeobecným súkromnoprávnym významom postupu "zlúčenie právnických osôb", ktorý sa traktuje vo vedeckej spisbe
5)
a reguluje predpismi súkromného (občianskeho, obchodného) práva.
6)
Kým zlúčením vo všeobecnosti sa rozumie proces, pri ktorom dochádza k zániku jednej alebo viacerých právnických osôb, pričom jej (ich) nástupcom sa stáva iná už existujúca právnická osoba, pri zlúčení obcí nástupcom zlučovaných obcí sa môže stať len novo vzniknutá (nie už prv existujúca) obec. Jav obdobný zlúčeniu obcí, t.j. zánik jednej alebo dvoch právnických osôb, ktorých právnym nástupcom sa stáva novovzniknutá právnická osoba, označuje právna teória a legislatíva stabilným termínom "
splynutie právnických osôb
".
Obec (jednotka územnej samosprávy) je v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) Občianskeho zákonníka tiež právnickou osobou (druhom právnickej osoby). Pojem "zlúčenie" v kontexte zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení teda predstavuje určité vybočenie zo všeobecne vžitej a dlhodobo zaužívanej terminológie práva právnických osôb. Používanie rovnakých termínov pre obsahovo diferentné javy (objekty, predmety, procesy) pritom možno hodnotiť negatívne. Na základe uvedeného sa domnievame, že zákonodarca by
de lege ferenda
mal zvážiť nahradenie pojmu "zlúčenie obcí" v normatívnom znení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení slovným spojením "splynutie obcí".Táto zmena by vernejšie reflektovala všeobecne zaužívané označenie procesu, pri ktorom dochádza k zániku dvoch alebo viacerých právnických osôb, ktorých univerzálnym sukcesorom sa stáva iná, novozaložená právnická osoba.
Inou alternatívou
de lege ferenda
by mohlo byť zachovanie termínu "zlúčenie obcí" za jeho obsahovej modifikácie. Zlúčením obcí by sa mohol rozumieť postup, ktorého základným právnym dôsledkom bude zánik jednej alebo viacerých obcí, ktorej (ktorých) právnym nástupcom sa stáva už prv existujúca obec. Takýto alebo obsahovo obdobný postup upravujú cudzozemské úpravy. Napr. česká právna úprava obecného zriadenia uvedený postup umožňuje, pričom ho nazýva "pripojením obce".
7)
Právna úprava obecného zriadenia v Spolkovej krajine Durínsko tiež uvažuje o začlenení (včlenení, integrácii) obce do prijímajúcej obce, pričom obecná rada prijímajúcej obce sa na zvyšok funkčného obdobia rozširuje úmerne k počtu obyvateľov obcí, ale najmenej o jedného člena obecnej rady obce, ktorá sa má integrovať'.
8)
Pri využití tejto alternatívy by sa súčasné "zlúčenie obcí" transformovalo na inak označený proces, ideálne na "splynutie obcí". Obe alternatívy by mohli byť druhom zmeny územného základu obce, označovanej integrujúcim termínom "spojenie (fúzia) obcí".
III OBMEDZENOSŤ SLOVENSKEJ KONŠTRUKCIE MOŽNOSTÍ ROZDELENIA OBCE
Ďalšou možnou zmenou územného základu obce je rozdelenie obce. Zákonodarca v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení upravuje len inštitút, ktorý by sa dal označiť ako protipól splynutia právnických osôb podľa všeobecne zaužívaného názvoslovia, prípadne ako protipól súčasného zlúčenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Rozdelením obce zaniká rozdeľovaná (jediná) obec a vznikajú nové obce (dve alebo viaceré nástupnícke obce), ktoré sa stávajú singulárnymi právnymi nástupcami pôvodnej zanikajúcej obce. V zákone nie je zakotvené rozdelenie obce zlúčením, t.j. prípad rozdelenia jedinej obce, ktorá ako právny subjekt zaniká, a ktorej právnymi nástupcami sa stanú iné (dve alebo viaceré), už prv existujúce obce (napr. časť územia pôvodnej obce sa spojís existujúcou obcou Aa iná časť zanikajúcej obce s existujúcou obcou B). Vzhľadom na to nie je možná ani kombinácia oboch postupov. Nepripúšťa sa napríklad, aby jedným singulárnym sukcesorom zanikajúcej obce bola už existujúca obec a druhým singulárnym sukcesorom novovzniknutá obec. Tiež nemôže nastať prípad oddelenia (odčlenenia) časti obce, keď, na rozdiel od rozdelenia obce, pôvodná obec ostáva existovať. Právna úprava nepripúšťa, aby sa z územného základu pôvodnej obce pri zachovaní jej existencie vyčlenila nová obec. Nie je možné ani to, aby sa vyčlenená časť obce spojila s inou, už existujúcou obcou.
V porovnaní s inými právnymi úpravami je slovenská právna úprava rozdelenia obce konštruovaná obsahovo pomerne úzko. Napríklad Hornorakúske obecné zriadenie pozná inštitút nazvaný "Neubildung", kde sa z častí územia susediacich obcí kreuje nová obec.
9)
Obdobný inštitút upravuje Štajerské obecné zriadenie v § 10 ods. 1.
10)
Obecné zriadenie Spolkovej krajiny Porýnie - Falcko upravuje v záujme spoločného dobra viacero územných zmien. Príkladmo umožňuje rozpustenie obce a deľbu jej územia medzi jednu alebo viacero obcí, vyčlenenie častí územia jednej alebo viacerých obcí a následné kreovanie novej obce, či vyčlenenie časti územia jednej obce a jej včlenenie do inej obce.
11)
Český zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) upravuje oddelenie časti obce, kedy sa pri zachovaní existencie pôvodnej obce kreuje z oddeľovanej časti pôvodnej obce nová obec.
12)
De lege ferenda
by bolo vhodné aj v slovenskom právnom poriadku upraviť viacero eventualít rozdelenia obce. Inšpiráciou by pre zákonodarcu mohli byť práve podrobnejšie a precíznejšie právne úpravy obecného zriadenia, platné v okolitých štátoch.
IV VECNÉ NEDOSTATKY ROZDELENIA OBCE PODĽA PLATNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
IV. 1 Všeobecné a špecifické podmienky rozdelenia obce
Proces rozdelenia slovenskej obce sa podľa platnej právnej úpravyviaže jednak na splnenie zákonných podmienok zlučovania obcí, ako aj špecifických prísnych podmienok zakotvených špeciálne pre túto formu zmeny územia obce.
13)
Právna úprava pri rozdelení obce v druhej vete § 2a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení výslovne odkazuje na analogickú aplikáciu procesného režimu zlučovania obcí ("Na rozdelenie obce sa primerane vzťahujú odseky 2 až 4."). Do úvahy prichodí primerané použitie ustanovení o (i) potrebe uskutočnenia miestneho referenda vo veci rozdelenia obce, (ii) náležitostiach dokumentu, ktorý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).