Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na súdnu ochranu, spravodlivý proces a námietka započítania podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. apríla 2019, sp. zn. 4 Cdo 3/2019

A. Úvod k problémom
Publikované rozhodnutie dovolacieho súdu sa zaoberá štyrmi podstatnými a zaujímavými právnymi otázkami, a to:
1. otázkou rozlíšenia pojmov prípustnosti a dôvodnosti dovolania v civilnom súdnom konaní v zmysle zásady, že dovolací súd si musí byť pri výklade a aplikácii podmienok pripustenia dovolania vedomý toho, že strana sporu ním vždy sleduje ochranu svojich subjektívnych práv a až následne rozhodne, či bolo dovolanie dôvodné alebo nedôvodné. Tým sa dosiahne väčší vklad dovolacieho súdu do rozhodovania nižších súdov;
2. otázkou nepreskúmateľnosti rozhodnutia odvolacieho súdu, ktorú podraďuje pod dovolací dôvod podľa ustanovenia § 420 písm.f) CSP, lebo súdnym rozhodnutím je vždy determinovaný ďalší postup v konaní a obidve zložky (rozhodnutie a faktický postup) splývajú vo všeobecnom pojme "procesný postup" súdu v konaní;
3. otázkou kompenzačnej námietky ohľadne pohľadávky, ktorá je rovnako dokázateľná, ako zažalovaná pohľadávka a
4. otázkou premlčania poskytnutej zálohy na kúpu nehnuteľnosti, ktorá sa potom nezrealizovala.
Uvedené rozhodnutie konštatovalo, že súčasťou záruk spravodlivého procesu, vyplývajúcich hlavne z Čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj "Dohovor"), je teda požiadavka riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, ktorého zmyslom je oboznámiť strany sporu s úvahami, na ktorých súd založil svoje rozhodnutie. Jeho nevyhnutný rozsah sa pritom odvíja od predmetu konania a povahy rozhodnutia, ako aj od návrhov a argumentov uplatnených stranami sporu, s ktorými sa súd musí adekvátne vysporiadať.
Ako celok odôvodnenie rozhodnutia musí stranám sporu umožňovať poznateľnosť týchto úvah súdu, ktoré boli relevantné pre výsledok konania, a tým aj preskúmateľné z hľadiska zákonnosti, vecnej správnosti a spravodlivosti.
B.
I. Skutkové okolnosti prípadu a obsah napadnutých rozhodnutí
1.1. Žalobcovia sa žalobou podanou na Okresnom súde Nové Zámky (ďalej len "okresný súd") dňa 28. novembra 2006 domáhali na žalovaných zaplatenia sumy 519 956 Sk s príslušenstvom, na tom skutkovom základe, že podľa dohody z 13. augusta 1997 odovzdali žalovaným sumu 350 000 Sk ako preddavok na budúcu kúpnu cenu za rodinný dom, za žalovaných uhradili aj zvyšok úveru vo výške 168 956 Sk a zaplatili za nich i daň z domovej nehnuteľnosti a poistné v sume 6 716 Sk, ale keď k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo, ide o bezdôvodné obohatenie na ich strane, ktoré musia vydať.
1.2. Žalovaní vo vyjadrení uznali, že ako zálohu za kúpnu cenu za budúci prevod nehnuteľnosti prevzali od žalobcov sumu 350 000 Sk, ale táto a ostatné sumy boli žalobcami skonzumované užívaním predmetnej nehnuteľnosti, resp. vznesenou námietkou započítania pohľadávky v sume 332 000 Sk z titulu vydania bezdôvodného obohatenia za to, že ich nehnuteľnosti žalobcovia bezplatne užívali za obdobie od júna 2005 až do 18. novembra 2008.
2.1. Okresný súd v poradí druhým rozsudkom z 11. augusta 2016 uložil žalovaným povinnosť zaplatiť žalobcom titulom vrátenia preddavku na kúpnu cenu sumu 11 641,27 EUR (350 000 Sk) s 9-percentným ročným úrokom z omeškania od 28. novembra 2006 až do zaplatenia v lehote do 15 dní, vo zvyšku žalobu zamietol a zaviazal žalovaných zaplatiť žalobcom náhradu trov konania.
2.2. Započítaciu pohľadávku žalovaných v sume 11 020,38 EUR (332 000 Sk), vzniknutú ako finančnú protihodnotu za bezplatné užívanie predmetných nehnuteľností od júna 2005 do 18. novembra 2008, považoval za právne bezpredmetnú, lebo išlo o pohľadávku spornú, takže podľa názoru okresného súdu nemohla byť pohľadávkou započítateľnou podľa § 580 Občianskeho zákonníka.
3. Krajský súd v Nitre na odvolanie ob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).