Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 4. októbra do 3. novembra 2022 - Theo National Construct S.R.L. proti Moldavsku

rozsudok z 11. októbra 2022 k sťažnosti č. 72783/11 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku) v kontexte nepriateľského prevzatia obchodnej spoločnosti za pomoci súdov

Sťažovateľom je spoločnosť zameraná na výstavbu ciest so sídlom v Rumunsku. V roku 2007 sa dohodla s moldavským obchodníkom a lídrom politickej strany, pánom S, že vstúpi na moldavský trh cestných stavieb, a stala sa partnerom v spoločnosti Q. s 50-percentnou účasťou na základnom imaní spoločnosti a ako vklad vložila 23 stavebných mechanizmov v hodnote viac ako milión eur.
Zmeny v štatúte spoločnosti Q. boli registrované 3. mája 2007. Hodnota základného imania sa zvýšila zo 14 000 EUR na približne 1 milión EUR. K zmene na pozícii výkonného riaditeľa nedošlo.
Dňa 8. mája 2007 sťažovateľ doviezol 23 stavebných mechanizmov do Moldavska. Na žiadosť moldavských colných orgánov Moldavská obchodná komora (ďalej len "MCC") fyzicky preverila tieto mechanizmy a vydala správu, ktorá potvrdila jej predchádzajúce ocenenie ich hodnoty.
Dňa 16. októbra 2007 spoločnosť Q. podpísala zmluvu na 24,5 milióna EUR so štátom na renovačné práce na verejných cestných komunikáciách, ktoré mali byť ukončené do konca roka 2012. Na tento účel si spoločnosť vzala úvery od niekoľkých bánk vo výške viac ako 1,5 milióna EUR, za ktoré ručila zariadením, ktoré doviezol sťažovateľ, a domom výkonného riaditeľa, ohodnoteným na vyše 400 000 EUR.
Začiatkom roka 2010 sa sťažovateľ dozvedel, že výkonný riaditeľ spoločnosti Q., v rozpore so štatútom spoločnosti, ponúkol niekoľko bezúročných pôžičiek vo výške asi 255 000 EUR partnerskej spoločnosti S., kontrolovanej pánom S. Na žiadosť sťažovateľa došlo k personálnej zmene na poste výkonného riaditeľa spoločnosti Q. a začalo sa konanie na navrátenie pôžičky.
Vzťahy medzi sťažovateľom a partnerskou spoločnosťou sa po týchto udalostiach zhoršili. Spoločnosť S. iniciovala správne konanie proti MCC pred Odvolacím súdom v Kišiňove, v ktorom sa domáhala zrušenia ohodnotenia cestných mechanizmov z 25. apríla 2007 z dôvodu, že toto sa uskutočnilo bez ich fyzického preverenia.
V konaní okrem iného žiadala účasť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).