Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Marek Ivančo, PhD.

Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 4


Právna versus skutková otázka v kontexte zisťovania obsahu právneho úkonu a rozhodovacej činnosti súdov

V predkladanom článku sa autori zaoberajú témou skutkovej a právnej otázky, a to najmä v kontexte uznesenia Najvyššieho súdu SR (ďalej aj "NS SR" alebo "najvyšší súd"), vedenom pod sp.zn. 3 Cdo 27/2019, v ktorom NS SR uvádza, že výsledok zisťovani...

Vybrané otázky odvolacích dôvodov (2. časť) - Vady rozhodnutia

Autor sa v dvoch na seba nadväzujúcich článkoch venuje vybranej problematike odvolacích dôvodov v civilnom procese. Na inak relatívne ustálenú problematiku sa pokúša nazerať prizmou naďalej aktuálnych otázok, ktorých stručný náčrt je uvedený v úvo...

Vybrané otázky odvolacích dôvodov (1. časť) - Vady konania

Autor sa vo dvoch na seba nadväzujúcich článkoch venuje vybranej problematike odvolacích dôvodov v civilnom procese. Na inak relatívne ustálenú problematiku sa pokúša nazerať prizmou naďalej aktuálnych otázok, ktorých stručný náčrt je uvedený v úv...