Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Práva transsexuálov v medzinárodnom kontexte, výzvy pre slovenskú právnu úpravu

Legislatíva EÚ, ako aj viaceré odporúčania Rady Európy, podobne aj judikatúra ESĽP vysielajú štátom jednoznačný signál, že je pozitívnou povinnosťou štátu, aby nielenže nevytváral prekážky, ale zabezpečil administratívno-právne prostredie akceptácie zmeny pohlavia, pretože otázka rodovej identity je súčasťou osobnej identity a práva na súkromný život.Z tohto dôvodu sa autori zaoberajú aj neprijateľným podmieňovaním tejto zmeny na želané pohlavie, neodôvodnenými požiadavkami na sterilizáciu či kastráciu.

EU legislation, several Council of Europe recommendations, as well as ECtHR case law, send a clear signal to states that it is a positive obligation for the state not only to stop creating barriers but also to provide an administrative and legal environment for gender acceptance, as gender identity is part of personal identity and rights to privacy. For this reason, the authors also address the unacceptable conditioning of this change at the request by unjustified requirements for sterilization or castration.

ERDŐSOVÁ, A. – GARAYOVÁ, L. – KOVÁČ, P.: Práva transsexuálov v medzinárodnom kontexte, výzvy pre slovenskú právnu úpravu; Justičná revue, 74, 2022, č. 6-7, s. 725 – 738.

Kľúčové slová: transsexualizmus, evolutívny vývoj judikatúry ESĽP, pozitívne povinnosti štátu, súkromný život, rodová identita, pohlavie a rod.

Key words: transsexualism, evolutive interpretation of the European Convention on Human Rights, positive state obligations, private life, gender identity, sex and gender.

Právne predpisy/legislation: Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky; Charta Organizácie Spojených národov; Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; Rada OSN pre ľudské práva: Rezolúcia 32/2, Ochrana pred násilím a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, A/HRC/RES/32/2, 2016.

1 Úvod
Pohlavie je biologická kategória, ktorá vypláva z anatomických, fyziologických, genetických a hormonálnych rozdielov v rámci biologických druhov.
2)
Vo všeobecnosti, kombinácia pohlavných chromozómov XX definuje ženské pohlavie a kombinácia chromozómov XY definuje pohlavie mužské.
3)
Ide teda o binárnu, biologicky podmienenú a nemennú kategóriu. Rod (v angličtine "gender", v nemčine veľmi výstižne "soziales Geschlecht") v súčasnosti chápeme ako sociálnu a kultúrnu rolu priradenú mužom a ženám. Je to súbor vlastností, činností a znakov formovaný výchovou, vzdelaním, prostredím, očakávaniami alebo jazykom. Rod predstavuje dynamickú a meniteľnú kategóriu, ktorá sa môže meniť časom alebo sa môže líšiť v rámci jednotlivých kultúr.
4)
Treba tiež podotknúť, že už uvedené chápanie pohlavia a rodu ešte nepreniklo do oblasti práva, kde sa tieto pojmy ešte stále chápu ako synonymá.
V súvislosti s úvahami o pohlaví a rode treba vysvetliť aj ďalšie pojmy, ktoré s nimi súvisia, a to intersexualita, transrodovosť a transsexualita.
Intersexualita je pojem označujúci osoby s genetickými, hormonálnymi alebo fyzickými pohlavnými charakteristikami, ktoré nemožno označiť ako typicky mužské alebo ženské.
5)
O transrodovosť ide vtedy, ak sa správanie alebo osobnostné charakteristiky jedinca odlišujú od tradičných predstáv v tom, akí by mali byť muži a aké by mali byť ženy. Do tejto kategórie patria jedinci, ktorí si menia rod akýmkoľvek spôsobom. Pojem transrodová osoba (anglicky trans alebo transgender person) zahŕňa široký okruh osôb, ako sú najmä transsexuáli (pred aj po operačnou zmenou pohlavia), transvestiti, crossdresseri či androgýnne pôsobiaci jedinci.
6)
Transrodovosť ako fenomén prešla v ostatnom období veľmi intenzívnym a dramatickým vývojom, a to nielen v medicínskej oblasti. Problematika dnes však nestojí už na tom, že možnosti rôznych medicínskych odborov vo vzájomnej previazanosti dokážu realizovať plne funkčné operatívne zmeny pohlavia. Transsexuáli totiž predstavujú len časť transrodových osôb, no z hľadiska práva predstavujú v súčasnosti mimoriadne zaujímavý problém. Ide o ľudí, ktorí zažívajú intenzívnu a dlhotrvajúcu nespokojnosť vyplývajúcu z pocitov nevhodnosti svojho rodu, ktorý im bol pripísaný pri narodení, i nesúlad či nespokojnosť s genetickým pohlavím. Prispôsobujú svoj fyzický vzhľad a rodovú rolu s cieľom odrážať svoju rodovú identitu a súlad s ňou (súlad s tým, kým sa vnútorne cítia byť). Transsexuálny muž je človek, ktorý sa narodí s telom ženy, ale ktorého rodová identita je mužská a mení sa s cieľom žiť trvale ako muž. Transsexuálna žena je človek, ktorý sa narodí s mužským telom, ale ktorého rodová identita je ženská a mení sa s cieľom žiť trvale ako žena. Transsexuálni ľudia pred operáciou sú tí, ktorí ešte nepodstúpili chirurgický zákrok. Postoperační transsexuálni ľudia sú tí, ktorí podstúpili chirurgický zákrok. Neoperovaní transsexuálni ľudia sú tí, ktorí bez ohľadu na dôvod nemôžu alebo nechcú podstúpiť chirurgický zákrok.
7)
V dosluhujúcej 10. revízii medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) v rámci položky F64 (Poruchy sexuálnej identity) sú uvedené diagnózy F64.0 Transsexualizmus a F.64.2 porucha sexuálnej identity v detstve. Transsexualizmus je definovaný ako túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického alebo hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím. Porucha sexuálnej identity v detstve je porucha, ktorá sa zvyčajne zjavuje po prvý raz v skorom detstve (a vždy dobre pred pubertou) charakterizovaná trvalou a intenzívnou nespokojnosťou s určeným pohlavím a s túžbou byť (alebo s nástojením na tom, že je) opačného pohlavia; stále zamestnávanie odevmi a aktivitami opačného pohlavia a zavrhovanie vlastného pohlavia. Diagnóza vyžaduje hlbokú poruchu normálnej pohlavnej identity; nestačí na to samopašnosť dievčat alebo dievčenské správanie chlapcov.
8)
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v 11. revízii MKCH nahrádza diagnózu transsexualizmu rodovým nesúladom (v angličtine gender incongruence). Ten definuje WHO takto: "
výrazný a trvalý nesúlad medzi prežívaným rodom jedinca a jemu priradeným pohlavím, ktorý často vedie k túžbe po tranzícii, aby jedinec mohol žiť a byť prija tý ako osoba prežívaného rodu.
"
9)
Časť transsexuálov chce dosiahnuť operačnú zmenu pohlavia a tým súlad medzi rodom a fyzickým vzhľadom. Operačná zmena pohlavia predstavuje u transsexuálov zavŕšenie procesu liečby. Na našom území nikdy neexistoval všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by upravoval postup pri liečbe transsexuálov a zmene pohlavia. Ako zaujímavosť uvádzame, že v období od 14.3.2002 do 31.12.2004 § 38 ods. 4 zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti obsahoval splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu v gescii Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej v texte aj "MZ"), ktorý by takýto postup upravil. Jediným preukázateľne existujúcim dokumentom v tejto oblasti je mimoriadne stručné oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktoré vyšlo v čiastke č. 3-4 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SRv roku 1981, nazvané "Liečebné zákroky u intersexuálov, transsexuálov, sexuálnych deviantov a postup pri vydávaní posudku pre zápis v matrike transsexuálnych osôb." Toto oznámenie sa, navyše, nachádza niev normatívnej, ale informatívnej časti vestníka.
Slovenský právny poriadok sa zmenou pohlavia a jej právnymi dôsledkami zaoberá vo viacerých právnych predpisoch. Zákon č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v § 8 ods. 2 upravuje zmenu rodného čísla na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia. Čo sa týka zmeny mena a priezviska, zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku umožňuje jednak zmenu na neutrálne meno a priezvisko u osoby, u ktorej prebieha zmena pohlavia (§ 6 ods. 6), ako aj pri ukončenej zmene pohlavia (§ 7). Zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti v § 5 ods. 6 upravuje vznik brannej povinnosti u občana, ktorý podstúpil zmenu pohlavia na mužské. Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách umožňuje podľa § 68 ods. 12 na základe žiadosti osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo k zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, vydať náhradný doklad o absolvovaní štúdia. V prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti operácia na zmenu pohlavia podlieha v súlade s vyhláškou Ministerstvo zdravotníctva SR Z 341/2013 Z.z. so súhlasom zdravotnej poisťovne na účel jej preplatenia.
Na tomto mieste treba zároveň poznamenať, že o nerovnosti a diskriminácii z dôvodu pohlavia môžeme hovoriť iba v takom rozsahu, v akom právo s kategóriou pohlavia pracuje. Je nesporné, že pohlavie má biologickú podstatu a s týmto významom binaritu preberá aj právny systém. Pri úvahách, ak by právo v jeho abstraktnej podstate prebralo rovnako abstraktne neutrálnosť aj vo vzťahu k pohlaviu, totiž by zrejme všade používalo len pojem osoba v právnom slova zmysle, potom si vieme predstaviť, že sa aspoň dočasne tým otvára nový problém. Aby sme sa totiž mohli venovať problémom napríklad rovnosti pri prístupe k zamestnaniu, rovnosti pri odmeňovaní za prácu alebo diskriminácii z dôvodu pohlavia na pracovisku, mali by sme binaritu zachovať ako východisko k vyrovnávaniu rozdielov. Neutralita by musela nadväzovať na odstránenie akýchkoľvek, aj skrytých foriem rozlišovania. Pre zjednodušenie uvádzame príklad. V rámci EÚ je dnes navrhovaná legislatíva, ktorá by mala byť do pár rokov implementovaná v členských štátoch. Jej podstatou je požiadavka, aby do r. 2026 mali vo všetkých firmách obchodovateľných na burzách 40-percentné zastúpenie ženy. Tieto kvóty sú, samozrejme, číselným vyjadrením niečoho, čo má však oveľa hlbšiu podstatu. V danej súvislosti je zaujímavým príkladom príbeh o Bostonskom symfonickom orchestri, kde sa podarilo jednoduchou metódou zvýšiť zastúpenie žien zo 6 % na 30 %. Uchádzačky/ov nechali hrať za oponou a tak výberová komisia volila bez akýchkoľvek predsudkov, iba podľa hry na nástroj. Bezchybný príklad, ale zrejme zložitejšie realizovateľný, ak pôjde o dosahovanie kvót tam, kde je prirodzene menej žien, napríklad v technologickom odvetví. Ak sa vrátime na začiatok, totiž k neutralite, zrejme nebude možné vyrovnávať akékoľvek rozdiely v diskriminácii na základe príslušnosti k pohlaviu. Na druhej strane, v dlhodobej perspektíve sa tieto rozdiely možno vyrovnajú samy.
Podľa metaanalýzy 21 štúdií je prevalencia transsexualizmu u natálnych mužov 1: 14 705 a natálnych žien 1: 38 461, pričom zistená metaanalytická prevalencia bola 4,6 jedincov na 100 000 obyvateľov.
10)
Pri počte obyvateľom Slovenskej republiky treba podľa týchto údajov predpokladať viac ako 250 jedincov, ktorých sa táto problematika môže týkať.
2 Práva transrodových osôb v medzinárodnom kontexte
V roku 2012 sieť právnych expertov Európskej komis
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).