Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. marca do 15. apríla 2022 - NIT S.R.L. proti Moldavsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 5. apríla 2022 k sťažnosti č. 28470/12 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) a článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku) v kontexte odňatia licencie televíznej spoločnosti

 

Sťažovateľ, televízna spoločnosť Noile Idei Televizate (NIT) S.R.L., vlastnila súkromný televízny kanál (NIT) v Moldavsku. Svoju činnosť začala v roku 1997 a od roku 2004 získala licenciu na celoštátne vysielanie. Od roku 2009 bola hlavným komunikačným zdrojom jedinej opozičnej strany.
V rokoch 2009 - 2011 bola televízna stanica viackrát sankcionovaná za porušenie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany pluralizmu, najmä povinnosti neutrality a nestrannosti vo svojich spravodajských programoch a bulletinoch.
Národný audiovizuálny úrad najmä obvinil televíznu stanicu z nedostatku pluralizmu, politicky zaujatých spravodajských bulletinov favorizujúcich opozičnú politickú stranu a vysielajúcich skreslené spravodajské informácie.
V roku 2012 po tom, čo televízia opakovanie nesplnila požiadavky zákona o pluralizme, ako to ustanovuje článok 7 Audiovizuálneho kódexu z roku 2006, napriek viacerým miernejším sankciám, ktoré jej boli uložené, bola jej odňatá licencia na činnosť.
Sťažovateľ napadol rozhodnutie na vnútroštátnych súdoch, avšak jeho žaloba bola v roku 2013 zamietnutá ako neopodstatnená. Odvolací súd najmä konštatoval, že audiovizuálny úrad nemal inú možnosť, než uložiť takúto prísnu sankciu odňatia licencie televíznej stanici vzhľadom na to, že odmietla dodržiavať vnútroštátnu právnu úpravu o pluralizme televízneho vysielania.
Sťažovateľ namietal porušenie slobody prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru a práva na pokojné užívanie majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru. Tvrdil, že odňatím licencie pre prevádzkovanie televízneho kanálu došlo k porušeniu jeho práva na slobodu prejavu a k zásahu do jeho majetkových práv.
Takisto namietal porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 Dohovoru, pretože konanie týkajúce sa odňatia licencie nebolo, podľa názoru sťažovateľa, spravodlivé. Požiadal Súd, aby preskúmal najmä otázku, či vnútroštátne právo mohlo uložiť povinnosť neutrality a nestrannosti v spravodajských bulletinoch vysielaných súkromnou televíznou stanicou na celoštátnych verejných sieťach.
Dňa 3. marca 2020 Komora Súdu, ktorej bola sťažnosť pridelená, rozhodla o postúpení svojej právomoci rozhodnúť v merite veci Veľkej komore Súdu.
Rozhodnutie Súdu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).