Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Oprava vložených údajov do elektronických systémov verejnej správy

Pre zefektívnenie verejnej správy majú značný význam rôzne registre právnych skutočností, ktoré často tvoria podklad pre individuálnu rozhodovaciu činnosť. Je to tak aj pri ukladaní sankcií za nezaplatenie diaľničných známok. Platby diaľničnej známky sú evidované v elektronickom systéme, ktorý vedie Národná diaľničná spoločnosť. Aplikačná prax odhalila, že do tohto elektronického systému boli vložené nesprávne údaje (informácie), pre opravu ktorých nie sú zavedené ani vypracované algoritmy na ich opravu. V článku sa poukazuje na neúnosnosť tejto situácie.
1)
Various registers of legal facts, which often form the basis for individual decisionmaking, are of considerable importance for streamlining public administration. This is also the case when imposing sanctions for non-payment of highway vignette. Highway vignette payments are registered in an electronic system maintained by the National Highway Company. Application practice has revealed that incorrect data (information) have been entered into this electronic system for the correction of which algorithms for their correction have not been implemented or developed. The article points out the unbearability of this situation.
TÓTHOVÁ, K.: Oprava vložených údajov do elektronických systémov verejnej správy; Justičná revue, 72, 2020, č. 6-7, s. 758 - 765.
 
 
Významným pokrokom v riadení spoločnosti je nesporne elektronická správa vecí verejných. Jej zapojenie do riadenia štátu má nesporne benefity nielen pre vykonávateľov verejnej správy, ale aj pre subjekty ňou spravované, t.j. pre fyzické osoby a právnické osoby.
Správa vecí verejných v právnom štáte sa uskutočňuje prostredníctvom rozhodovacích procesov.
Významnou časťou rozhodovacích procesov v štátnej správe sú aplikačné rozhodovacie procesy. Na racionalizácii štátnej správy
2)
ako samostatnej štátno-mocenskej aktivity má významný podiel informatizácia, digitalizácia, resp. zavádzanie informačnej technológie do tejto aktivity.
Sú to, okrem iného, rôzne registre právnych skutočností, z ktorých správne orgány
3)
čerpajú podklady pre svoju rozhodovaciu aktivitu.
Spomínané registre právnych skutočností môžu viesť k tejto aktivite nielen orgány štátnej správy, ale aj iné právnické osoby zmocnené zákonom
4)
. Spomedzi viacerých právnických osôb možno spomenúť Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., ktorá vznikla na základe zákona č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti. Jej základnou kompetenciou je zabezpečovanie výberu úhrady diaľničných známok za používanie určených komunikácií pre niektoré motorové vozidlá podľa osobitného predpisu
5)
.
Táto akciová spoločnosť, podľa nášho názoru, je subjektom súkromného práva
s kompetenciou majúcou charakter verejnoprávny
, keďže jej aktivita (poskytovanie výpisov z elektronickej evidencie) sa stáva základným "materiálom" pre vyvodzovanie administratívnoprávnej zodpovednosti v oblasti verejnej správy - verejného práva. Či chceme alebo nechceme, treba pripustiť, že výpisy z elektronickej evidencie nadobúdajú verejnoprávny charakter nezanedbateľného významu pre fyzické osoby a právnické osoby v oblasti verejnej správy. Otázkou - či by sa mal vývoj uberať týmto smerom, nepovažujeme v rámci tohto článku za vhodné sa bližšie zaoberať, t.j. či by subjekty súkromného práva mali poskytovať výlučné podklady pre individuálnu rozhodovaciu činnosť v oblasti verejnej správy. Naše stanovisko je záporné a dôvody k nemu sme už viackrát zverejnili.
6)
Národná diaľničná spoločnosť ako správca výberu úhrady diaľničnej známky
v elektronickej podobe elektronickým zariadením
zhromažďuje, spracúva, využíva a uchováva údaje o úhrade diaľničnej známky a o oslobodení od nej
7)
.
V prípade, ak vodič motorového vozidla použije vymedzený úsek ciest bez úhrady diaľničnej známky, dopustí sa priestupku alebo správneho deliktu
8)
.
O uvedených priestupkoch aj o správnych deliktoch nerozhoduje Národná diaľničná spoločnosť, ale na základe ňou vystavených podkladov je príslušný rozhodovať okresný úrad v roz- kaznom konaní.O správnom delikte je miestne príslušný rozhodovať ten okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu.
9)
Príslušný okresný úrad na základe podkladov zaslaných z "elektronických zariadení" Národnej diaľničnej spoločnosti a
bez akýkoľvek ďalších procesných úkonov
vydá písomný Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľovi vozidla (ďalej aj "Rozkaz"). Proti tomuto individuálnemu správnemu aktu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti Rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v Rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí aj listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva
10)
.
Podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona 488/2013 Z.z. - okresný úrad odmietne odpor, ak:
a) neobsahuje predpísané náležitosti zákonom požadovaného odôvodnenia odporu,
b) bol podaný z dôvodu uvedenia údajov o vodičovi vozidla, ktorý viedol vozidlo alebo jazdnú súpravu v čase porušenia povinností a odpor neobsahuje údaje o vodičovi v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu vodiča,
c) bola pokuta už uhradená.
Ako zo skôr uvedeného textu zákona vyplýva,
dôvody odmietnutia odporu zákon upravuje taxatívnym spôsobom. Nepredpokladá sa, že by podklady poskytnuté Národnou diaľničnou spoločnosťou mohli byť nesprávne alebo dokonca aj nezákonné a toto by mohol byť ďalší dôvod zrušenia Rozkazu.
Podľa nášho názoru, právna úprava neodráža a nereflektuje na všetky možné situácie, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť (a ako ďalej bude uvedené, aj sa vyskytujú). Ak vezmeme do úvahy, že výlučné podklady pre vydanie Rozkazu o uložení pokuty za správny delikt sú
iba zaslané výňatky v elektronickej podobe z elektronických zariadení Národnej diaľničnej spoločnosti
a že do týchto zariadení podklady vkladajú príslušné fyzické osoby, potom je nutné pripustiť nasledujúcu realitu: Každá ľudská aktivita má
potenciál omylu
,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).