Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 4. októbra do 3. novembra 2022 - Juszczyszyn proti Poľsku

rozsudok zo 6. októbra 2022 k sťažnosti č. 35599/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie), článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 18 Dohovoru (obmedzenie použitia práv na iný účel) v spojitosti s článkom 8 Dohovoru v kontexte zákonnosti zriadenia poľského disciplinárneho senátu a zákonnosti pozastavenia výkonu funkcie sudcu pre jeho rozhodovanie

Sťažovateľ je poľský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1972 a žije v meste Olsztyn v Poľsku. Je sudca.
Pre pozadie udalostí, týkajúcich sa krízy právneho štátu v Poľsku, pozri rozsudok vo veci
Reczkowicz proti Poľsku
1)
a tiež rozsudok vo veci
Grzpda proti Poľsku
2)
).
V roku 2019 bol sťažovateľ preložený na Krajský súd v Olsztyni. Tam pri prejednávaní odvolania v občianskoprávnej veci vydal príkaz, ktorým nariadil vedúcemu kancelárie Sejmu, aby do 1 týždňa od doručenia žiadosti predložil kópie zoznamov kandidátov na sudcov do "novej" Národnej rady súdnictva (NSR), ktorí boli následne zvolení Sejmom 6. marca 2018. Nariadil tiež, aby boli predložené aj vyjadrenia občanov, ktorí odvolali svoju podporu kandidátom (pre podrobnejšie informácie o voľbách do "novej" NSR pozri citovaný rozsudok
Reczkowicz
).
Otázky vznikli okolo vymenovania sudcu prvostupňového súdu, keďže bol vymenovaný novou NSR, a to z hľadiska najnovšej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie
3)
k otázke, či tento sudca bol oprávnený rozhodovať vo veci.
Dňa 25. novembra 2019 minister spravodlivosti ukončil preloženie sťažovateľa na krajský súd. Podľa tlačového vyjadrenia ministerstva, toto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu aktivít sťažovateľa, ktoré "predstavovali neprijateľný zásah do činnosti ústavných orgánov štátu ...", pričom "žiaden sudca nemá právo posudzovať status iného sudcu".
Proti sťažovateľovi sa začalo disciplinárne konanie. Bol mu dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu až do prijatia rozhodnutia vo veci obvinení, ktoré vzniesol sudca M. N., predseda súdu, ktorý bol takisto vymenovaný novou NSR.
Dňa 23. decembra 2019 disciplinárny senát v prvom stupni, okrem iného, konštatoval, že konanie sťažovateľa neodôvodňovalo jeho suspendovanie. Avšak v druhostupňovom rozhodnutí potvrdil, že význam porušenia, kompromitovanie dôstojnosti sudcovskej funkcie, jednoznačné a hrubé porušenie zákona, disciplinárne previnenie podľa zákona o organizácii všeobecných súdov z roku 2001, výnimočne zlý príklad pre ostatných sudcov, narúšanie kompetencií prezidenta republiky, protiprávnosť príkazu a hrozba chaosu, ak by sa prijala prax, že každý sudca bude zasahovať do výsadných práv prezidenta, plne odôvodnili potrebu suspendovať sťažovateľa z jeho sudcovských povinností a uložené potrestanie vo forme 40 % zrážky zo mzdy bolo prijateľné.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).