Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 4. októbra do 3. novembra 2022 - Vegotex International S.A. proti Belgicku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 3. novembra 2022 k sťažnosti č. 49812/09 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte zmeny právnej úpravy v priebehu daňového konania a následnej aplikácie novej právnej úpravy v tomto konaní

Sťažovateľom je belgická spoločnosť so sídlom v Antverpách v Belgicku. Spoločnosť namietala proti dodatočnému daňovému konaniu týkajúcemu sa dorubenia dane vo výške 298 813 EUR spolu s úrokom z omeškania, a proti retroaktívnej aplikácii článku 49 zákona z 9. júla 2004, ktorý nadobudol účinnosť v priebehu odvolacieho konania. Tvrdila, že keby sa neuplatnilo príslušné ustanovenie novely zákona retroaktívne, jej daňový dlh by bol premlčaný na základe judikatúry kasačného súdu (rozsudok z 10. októbra 2002).
Spoločnosť ďalej namietala dĺžku konania, ktoré začalo v októbri 1995, kedy jej daňové orgány oznámili zámer opraviť daňové priznanie a dorubiť daň. Konanie skončilo 13. marca 2009 rozsudkom kasačného súdu, ktorý zamietol dovolanie spoločnosti.
Premlčacie lehoty v daňových veciach
Podľa platnej právnej úpravy daňové dlhy sa premlčujú po piatich rokoch od dátumu, kedy sa daň stala splatnou. Keď sa plynutie premlčacej lehoty preruší, začne plynúť nová premlčacia lehota, ktorá sa môže prerušiť rovnakým spôsobom a ktorá uplynie po piatich rokoch od poslednej skutočnosti, ktorá prerušila plynutie predchádzajúcej lehoty, pokiaľ medzičasom nezačalo právne konanie.
V rozsudku z 10. októbra 2002 kasačný súd rozhodol, že "výzva na zaplatenie" je "krokom v súdnom konaní, ktorý si vyžaduje exekučný orgán a predchádza zablokovaniu", v dôsledku čoho, ak ju štát doručil pri neexistencii "nesporne splatnej" sumy dane, nemohla prerušiť plynutie premlčacej lehoty.
Táto nová judikatúra, ktorá znamenala, že výzva na zaplatenie nemôže prerušiť plynutie premlčacej lehoty, ak je vyrubenie dane sporné, urýchlila reakciu zákonodarcu. Zákonodarca rozhodol, že je potrebné konať "s cieľom predchádzať situácii, v ktorej v dôsledku nečinnosti správnych orgánov platne prerušiť plynutie premlčacej lehoty pre vymáhanie daňových dlhov, ktoré neboli určité s pevne stanovenou výškou a okamžite splatné, sa mnohé z nich premlčali", a že je potrebné prijať opatrenia "osobitne presvedčivé z hľadiska údajov týkajúcich sa nedoplatkov na dani z príjmov, ktoré preukazujú, že sporné vyrubenie dane predstavuje viac ako 40 % týchto nedoplatkov."
Zákonodarca preto zaviedol mechanizmus na prerušenie plynutia premlčacej lehoty (keď po zániku dôvodu prerušenia premlčacia lehota plynie ďalej) a mechanizmus na zastavenie plynutia premlčacej lehoty (keď po zániku dôvodu zastavenia začne plynúť nová premlčacia lehota). Pri prijatí novely zákona z 22. decembra 2003 bol predmetný mechanizmus zakotvený do zákona o dani z príjmov z roku 1992 (daňový kódex). Okrem iného, aj na základe stanoviska
Conseil d'État
(Štátnej rady), zákonodarca do zákona z 9. júla 2004 zaradil aj "interpretačné právne ustanovenie vzťahujúce sa na prípady, na ktoré odkazuje kasačný súd v rozsudkoch z 10. októbra 2002 a 21. februára 2003". Išlo o § 49, ktorý uvádza: "Bez ohľadu na skutočnosť, že výzva na zaplatenie predstavuje prvý krok vo vlastnom konaní ..., [musí sa] vykladať ako úkon prerušujúci plynutie premlčacej lehoty v zmysle článku 2244 Občianskeho zákonníka aj v prípade, že sporný daňový dlh nie je určitý a má pevnú výšku."
Viacero daňovníkov podalo žaloby na ústavný súd, v ktorých sa domáhali zrušenia § 49 zákona z 9. júla 2004. Žaloby boli zamietnuté 7. decembra 2005.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušeni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).