Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. septembra do 4. októbra 2022 - De Legé proti Holandsku

rozsudok zo 4. októbra 2022 k sťažnosti č. 58342/15 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte uloženia daňovej pokuty za nedodanie všetkých potrebných dokumentov pre uplatnenie úľavy na dani

 

Sťažovateľ je holandský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1934 a žije v El Campello v Španielsku. On a jeho manželka žili v Holandsku až do roku 2000, kedy sa presťahovali do Španielska.
V priebehu vyšetrovania holandských rezidentov vlastniacich bankové účty v zahraničí mali sťažovateľ a jeho manželka v roku 2007 deklarovať akékoľvek minulé aj súčasné zahraničné bankové účty, ktoré vlastnili po roku 1994 a predložiť kópie všetkých bankových výpisov z účtov za obdobie 1995 - 2000. Sťažovatelia odmietli splniť túto požiadavku s odvolaním sa na právo neobviniť samých seba v zmysle článku 6 Dohovoru.
Daňový inšpektor obom oznámil, že si nesplnili svoju informačnú povinnosť a nedodali požadované informácie odôvodňujúce výšku dane z príjmov a z kapitálového majetku, preto im bude daň vyrubená na základe odhadu.
V novembri 2007 daňový inšpektor napísal sťažovateľovi, že jeden alebo viacero bankových účtov vedených na meno sťažovateľa alebo jeho manželky sú alebo boli vedené v banke X v Luxembursku a že majú údaje o pohyboch na účtoch v rôznych dátumoch medzi rokmi 1994 - 1996. Oboznámil sťažovateľa o svojom úmysle zvýšiť zdaniteľný príjem sťažovateľa za rok 1995 na základe predpokladaných obratov z investícií a na základe údajov o úrokovej sadzbe získaných z národného štatistického úradu, a tiež zvýšiť kapitál k 1. januáru 1996 v súlade s priemerným zvýšením obratov na účtoch veľkého počtu majiteľov účtov banky X v Luxemburgu v rokoch 1994 - 1996.
Potom vydal príslušné rozhodnutie, ktorým dorubil daň z príjmov, aj príspevky do národného systému sociálneho zabezpečenia za rok 1995 a kapitálovú daň za rok 1996 a uložil tiež zákonom stanovenú pokutu vo výške 100% výšky dorubenej dane za úmyselné konanie v rozpore so všeobecný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).