Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. januára do 2. februára 2021 - L. B. proti Maďarsku

L. B. proti Maďarsku
Sťažovateľom je maďarský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1966 a žije v Budapešti.
Dňa 27. januára 2016 vnútroštátny daňový a colný úrad zverejnil v súlade s vnútroštátnym právom na svojom webovom sídle osobné údaje sťažovateľa v zozname tých daňových dlžníkov, ktorých daňové nedoplatky presiahli 10 miliónov HUF. Zverejnené informácie zahŕňali meno sťažovateľa, adresu, daňové identifikačné číslo a výšku nezaplatenej dane (daňový dlh).
Neskôr sa objavil aj v zozname "najväčších daňových dlžníkov" na webovom sídle daňových orgánov, zatiaľ čo internetové médiá vytvorili interaktívnu mapu daňových dlžníkov zobrazujúcu ich domácu adresu červenou bodkou.
Vo svojej sťažnosti sťažovateľ namietal porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a obydlia v zmysle článku 8 Dohovoru. Tvrdil, že zverejnenie jeho mena a ostatných údajov v zozname daňových dlžníkov nebolo nevyhnutné a hlavným dôvodom sťažnosti bolo jeho verejné zahanbenie.
Rozhodnutie Súdu
Podľa ustálenej judikatúry Súdu, uvoľnenie alebo použitie informácie verejným orgánom o súkromnom živote osoby predstavuje zásah do práv podľa článku 8 ods. 1 Dohovoru
(Leander proti Švédsku
1)
,
odsek 48; a
Rotaru proti Rumunsku,
2)
odsek 46).
Pri posudzovaní, či bol zásah odôvodnený z hľadiska druhého odseku článku 8 Dohovoru, Súd musel zhodnotiť, či orgány konali "v súlade so zákonom", sledovali jeden alebo viacero legitímnych cieľov a či napadnuté opatrenie bolo "nevyhnutné v demokratickej spoločnosti"
(Šantare a Labaznikovs proti Lotyšskú,
3)
odsek 52).
Sťažovateľ nepoprel, že zverejnenie informácií malo právny základ v § 55 ods. 3 a ods. 5 zákona o správe daní. Súd nevidel dôvod tento záver spochybňovať.
Súd je tiež pripravený súhlasiť, že napadnuté opatrenia mali zlepšiť disciplínu pri platbe daní a tým chrániť ekonomické blaho krajiny. Cieľom zverejnenia je ochrana osobitných záujmov tretích strán vo vzťahu k osobám, ktoré majú daňové nedoplatky tak, že umožnia nahliadnuť do finančnej situácie týchto osôb. Je teda legitímne, aby štát chránil práva a slobody iných v zmysle druhého odseku článku 8.
V prejednávanom prípade Súd musel rozhodnúť, či štát zachoval spravodlivú rovnováhu medzi záujmom sťažovateľa na ochrane jeho práva na súkromie a záujmom spoločnosti ako celku a tretích strán na úhrade daní.
Súd prihliadal na špecifický kontext, v ktorom došlo k zverejneniu informácií. Súd považoval za dôležité, že napadnuté opatrenie bolo implementované v rámci všeobecnej daňovej politiky štátu. V tejto súvislosti Súd poukázal na úlohu daní pri financovaní štátneho aparátu, ale tiež pri implementácii hospodárskej a sociálnej politi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).