Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Niekoľko poznámok k navrhovanej úprave konania štatutárneho orgánu v novom súkromnom práve (2. časť)

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

Druhá časť príspevku čitateľa oboznamuje s komparatívnym aspektom analyzovanej problematiky, vrátane perspektív nového českého súkromného práva. V závere autor prezentuje pripomienky na zlepšenie navrhovaných legislatívnych riešení.

The second part ot the contribution intorms the reader with the comparative aspect ot analysed topic, including perspectives ot the new Czech private law. The conclusion ot contribution presents ideas tor improvement ot the proposed legal solutions.

DEÁK, M.: Niekoľko poznámok k navrhovanej úprave konania štatutárneho orgánu v novom súkromnom práve (2. časť); Justičná revue, 75, 2023, č. 12, s. 1428 – 1447.

Kľúčové slová: štatutárny orgán, nové súkromné právo.

Key words: statutory body, new civil law.

Právne predpisy/legislation: navrhovaná právna úprava konania štatutárneho orgánu v zmysle návrhov vypracovaných pracovnými skupinami zriadenými pri Ministerstve spravodlivosti SR, Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností.


Všetci musíme v živote robiť rozhodnutia. To ťažké na nich je žiť s nimi. A nikto nám v tom nedokáže pomôcť
1)
IV Komparatívny pohľad
4.1 Úprava stretu záujmov v zastúpení podľa všeobecného občianskeho zákonníku z roku 1811
Všeobecný občiansky zákonník
2)
3)
pre všetky dedičné nemecké krajiny (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie, ABGB) bol vyhlásený cisárskym patentom z 1. júna 1811 splatnosťou pre všetky krajiny, ktoré v tej dobe tvorili rakúske cisárstvo (s výnimkou Uhorska). Pre územie Uhorska bol podľa kabinetného listu zo dňa 31. decembra 1851 ABGB vyhlásený ako platné právo tzv. absolutistickými patentmi (zo dňa 29. novembra 1852, č. 246 r. z.).
4)
Právny základ stretu záujmov v zastúpení predstavovali ustanovenia § 1009 - § 1019 OZ 1811, upravujúce práva a povinnosti zmluvných strán. Ustanovenie § 1009 OZ1811 zmocnencovi ukladalo povinnosť obstarať konanie podľa svojho sľubu a podľa udelenej plnej moci. Musel pritom
postupovať pilne a poctivo.
5)
Právna úprava demonštratívne vypočítavala, ako si mal zmocnenec pri výkone príkazu počínať. Obsah týchto povinností bol vzhľadom na to, že zmocnenec mal konať namiesto zmocniteľa, daný obsahom plnenia. Tým bola
daná jeho zvláštna pozornosť a starostlivosť, pretože musel konať nielen ako riadny hospodár, ale taktiež tak, aby jeho konanie zodpovedalo záujmom zmocniteľa,
teda zmocnenec si musel byť vedomý toho, ako by konal zmocniteľ.
6)
Tým, že právna úprava prikazovala zmocnencovi konať riadne a pilne, právna úprava zmocnencovi ukladala zvýšenú mieru starostlivosti, než aká sa predpokladala pri ostatných zmluvách. Táto povinnosť sa prejavovala v tom, že zmocnenec musel pri vykonávaní príkazu dbať výhradne na záujmy zmocniteľa.
7)
Súdna prax požadovala, aby zmocnenec zachoval, resp. vyvinul minimálny stupeň starostlivosti, aký možno očakávať podľa všeobecných názorov od každého riadneho človeka, a to aj v prípade, že poverenie prijal len z ochoty.
8)
Literatúra dovodzovala, že zmocnenec mal povinnosť byt verný, čo sa dovodzovalo z toho, že zmocnenec mal konať tak, akoby konal sám zmocniteľ.
Ak mal odborné vedomosti, ktoré zmocniteľovi chýbali, mal konať tak, akoby konal zmocniteľ, keby tieto vedomosti mal - zmocnenec totiž mal svojimi znalosťami doplniť znalosti zmocniteľa a tieto mal dať k dispozícii záujmom zmocniteľa. So zásadou vernosti súvisí, že zmocnenec nesmel prijímať príkazy rôznych osôb, ktorých záujmy sa krížia (napr. prijatie príkazu na predaj domu a súčasne príkazu na kúpu toho istého domu od dvoch osôb, ktoré sledujú rôzne záujmy, alebo príkazy od dvoch osôb na kúpu toho istého domu).
Pri otázke
samo kontrahovania
literatúra hľadala odpoveď na otázku, či zmocnenec môže byť druhou stranou v prípadoch, keď má zmocnenec uzatvoriť na účet alebo menom zmocniteľa zmluvu. V oboch prípadoch sa dovodzovalo, že to je možné. V prvom prípade nedochádzalo k uzatvoreniu žiadnej zmluvy, v ktorej bol zmluvnou stranou zmocnenec, pretože účelom príkazu bolo zaobstarať pre zmocniteľa určitú vec a túto dodáva zmocnenec zo svojho majetku. V druhom prípade zmocnenec uskutočnil prejav vôle jednak svojím menom, jednak menom zmocniteľa a k uzatvoreniu zmluvy dochádzalo. Základným predpokladom samo kontrahovania bola skutočnosť, že sa uskutočňuje v záujme zmocniteľa.
V opačnom prípade totiž bolo takéto konanie neplatné pre rozpor s dobrými mravmi.
Pripúšťalo sa, aby bolo samo kontrahovanie výslovne v samotnej zmocňovacej zmluve pripustené, či vylúčené. Ak o ňom zmluva mlčala, tak platila jeho zásadná prípustnosť, avšak v medziach vyššie uvedeného.
9)
Uvedené závery rešpektovala aj súdna prax, podľa ktorej zmocnenec bol oprávnený konať sám ako zmluvná strana zmocniteľa. Uvádzalo sa, že nie je vylúčené, aby pri kúpe tá istá osoba zastupovala obe zmluvné strany.
10)
4.2 Úprava stretu záujmov v zastúpení vo vybraných krajinách
(Bürgerliches Gesetzbuch, ďalej len BGB
11)
) v ustanovení § 181 BGB agentovi zakazuje, ak to nie je výslovne s principálom dohodnuté, aby robil právne úkony v mene principála so sebou samým, vo vlastnom mene alebo ako agent tretej strany. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď právny úkon spočíva v poskytovaní plnenia zo strany agenta (teda plnení záväzku agenta, resp. druhej zmluvnej strany, ktorú agent súčasne zastupuje).
Quebecký občiansky zákonník (Civil Code of Québec, ďalej len CCQ
12)
) v ustanovení § 2138 CCQ v rámci úpravy príkaznej zmluvy príkazníkovi ukladá povinnosť splniť príkaz, ktorý prijal, pričom je pritom povinný pri jeho vykonávaní postupovať s náležitou starostlivosťou
(with prudence and diligence).
Taktiež je povinný konať čestne a lojálne v najlepšom záujme príkazcu. Má povinnosť vyhnúť sa situáciám, keď sa dostáva do pozície konfliktu záujmov so záujmami príkazcu. Otázku prípadného konfliktu záujmov výslovne upravuje ustanovenie čl. 2143 CCQ tak, že ak príkazník súhlasí so zastupovaním osôb, ktorých záujmy vzájomne kolidujú alebo môžu kolidovať, musí o tejto skutočnosti informovať každého z príkazcov. Táto povinnosť mu nevzniká, ak to možno dovodiť z predchádzajúcej praxe strán a v prípade, ak si je každý z príkazcov vedomý dvojitého príkazu. Právna úprava aj v tomto prípade príkazníkovi kladie povinnosť konať nestranne. Ak príkazca o dvojitom príkaze nemohol vedieť, je oprávnený domáhať sa neplatnosti konania príkazníka v prípade, že jeho konaním utrpí ujmu. Ďalej pravidlá o kolízii záujmov dopĺňa ustanovenie čl. 2147 CCQ, podľa ktorého sa príkazník nemôže stať stranou konania, ktoré sa v príkaze zaviazal vykonať pre príkazcu, okrem prípadov, keď s tým príkazca vysloví súhlas alebo keď príkazca o tom, že príkazník je druhou zmluvnou stranou, vie. Oprávnenie dovolať sa neplatnosti v prípade porušenia uvedeného zákazu náleží len príkazcovi.
Holandský občiansky zákonník (Burgerlijk Wetboek, ďalej len BW
13)
) v ustanovení čl. 3:68 BW samovstup agenta umožňuje len vtedy, ak je obsah právneho úkonu uskutočňovaného v zastúpení určený v takom rozsahu, že prípadný konflikt záujmov medzi agentom a principálom je vylúčený. Uvedené platí v prípade, ak nebolo dohodnuté niečo iné. V rámci regulácie záväzkového práva pri úprave príkaznej zmluvy ustanovenie čl. 7:416 ods. 1 BW precizuje, že príkazník môže pri právnom úkone súčasne vystupovať ako druhá zmluvná strana len v prípade, že obsah právneho úkonu uskutočňovaného príkazníkom je dostatočne jasne určený tak, aby bol prípadný konflikt záujmov príkazcu a príkazníka vylúčený. Podľa ustanovenia čl. 7:416 ods. 2 BW príkazník, ktorý je oprávnený konať vo vlastnom mene, môže konať ako druhá zmluvná strana len v prípade, že obsah právneho úkonu uskutočňovaného príkazníkom je dostatočne jasne určený tak, aby bol prípadný konflikt záujmov príkazcu a príkazníka vylúčený. Ak je príkazcom v zmysle ustanovenia čl. 7:416 ods. 3 BW spotrebiteľ, príkazník musí mať pod sankciou neplatnosti písomný súhlas od spotrebiteľa na to, aby mohol pri právnom úkone vystupovať súčasne ako druhá strana. Podľa ustanovenia čl. 7:417 ods. 1 BW môže byť príkazník pri robení právneho úkonu v mene príkazníka súčasne príkazníkom iného príkazcu ako druhej zmluvnej strany len v prípade, že obsah právneho úkonu uskutočňovaného príkazníkom je dostatočne jasne určený tak, aby bol prípadný konflikt záujmov dotknutých príkazcov vylúčený. Ak je príkazcom v zmysle ustanovenia čl. 7:417 ods. 3 BW spotrebiteľ, príkazník musí mať pod sankciou neplatnosti písomný súhlas od spotrebiteľa na to, aby mohol pri právnom úkone vystupovať súčasne ako príkazník druhej zmluvnej strany. Podľa ustanovenia čl. 7:417 ods. 3 BW nemá príkazník právo na odmenu v prípade, že vyššie uvedené ustanovenia o dvojitom príkaze poruší. Tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením uvedených ustanovení. Odchylné dojednania v neprospech príkazcu nie sú možné. Podľa ustanovenia čl. 7:418 ods. 1 BW platí, že ak má príkazník mimo prípadov upravených v ustanovení čl. 7:416 a 7:417 BW priamy alebo nepriamy záujem na uskutočnení právneho úkonu, má povinnosť o tejto skutočnosti informovať príkazcu s výnimkou prípadov, keď obsah právneho úkonu uskutočňovaného príkazníkom je dostatočne jasne určený tak, aby bol prípadný konflikt záujmov príkazcu a príkazníka vylúčený. Podľa ustanovenia čl. 7:418 ods. 2 BW nemá príkazník právo na odmenu v prípade, že vyššie uvedené ustanovenia o kolízii záujmov poruší. Tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením uvedených ustanovení.
Rekodifikovaný občiansky zákonník v Maďarsku
 (2013. évi V. tôrvény a Polgári Tôrvénykônyvrôl, ďalej len OZ HU) v zmysle ustanovenia čl. 6:13 ods. 2 OZ HU konflikt záujmov predpokladá v prípadoch, keď agent vystupuje súčasne ako druhá zmluvná strana alebo ak vystupuje ako zástupca druhej zmluvnej strany. V prípade, že principál o konflikte záujmov v dobe udeľovania zastupiteľského oprávnenia vedel, právo namietať právny úkon urobený v zastúpení principálovi v zmysle čl. 6:13 ods. 3 OZ HU nevzniká.
Rekodifikovaný český občiansky zákonník (zákon č. 89/2012 Sb., ďalej len NOZ) v rámci všeobecných ustanovení o zastúpení (§ 436 a nasl. NOZ) vytvára právny základ pre reguláciu konfliktu záujmov v zastúpení. Ako všeobecné pravidlo platí, že zástupcom nemôže byt osoba, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpenej osoby (§ 437 ods. 1 NOZ). Citované ustanovenie stanovuje všeobecne pre celú oblasť zastúpenia pravidlo, že zastúpiť iného nemôže ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného. Konanie zástupcu v prípade porušenia uvedeného zákazu bude sankcionované relatívnou neplatnosťou v zmysle § 580 NOZ
14)
), avšak len v prípade, že tretia osoba vedela alebo musela vedieť o tom, že záujem zmocnenca je v rozpore so záujmom zmocniteľa. Z uvedeného pravidla platia určité výnimky. Pri zmluvnom zastúpení je kolízia v záujmoch prípustná za predpokladu, že o nej zastúpený vedel alebo o nej musel vedieť. Zákon v danom prípade dáva prednosť autonómii vôle zastúpeného.
Uvedené pravidlo je odlišné od predchádzajúcej úpravy § 22 ods. 2 ObčZ, pretože v danom prípade bol zastúpený chránený vždy.
15)
Prípadný rozpor v záujmoch teda podľa novej právnej úpravy nemá bez ďalšieho a vždy za následok (absolútnu) neplatnosť konania zástupcu. Právna úprava dáva zastúpenému možnosť dovolať sa relatívnej neplatnosti len v prípade, že tretia osoba o kolízii v záujmoch vedela (resp. o nej musela vedieť).
16)
Obdobne ako v predchádzajúcej úprave pri zákonnom zastúpení, postačuje samotná možnosť rozporu v záujmoch, zatiaľ čo pri zmluvnom zastúpení musí rozpor reálne existovať.
17)
Konanie v kolízii záujmov nie je ponímané ako prekročenie zastupiteľského oprávnenia, teda prípadom, keď agent koná
ultra vires.
Pri konflikte záujmov nedochádza k prekročeniu zastupiteľského oprávnenia, zástupca má kompetenciu konať, avšak robí tak vädne a porušuje rozhodné pravidlá správy.
18)
Konflikt záujmov právna úprava výrazne nesankcionuje a navyše de facto schvaľuje v prípade, že o rozpore záujmov zastúpený vedel alebo musel vedieť. Literatúra uvádza, že v prípade, ak agent konal v rozpore so záujmami principála, pričom takýmto konaním principálovi vznikne škoda, principál nebude mať k dispozícii ani deliktnú ochranu, pretože konanie agenta v danom prípade sotva bude dosahovať úmyselný rozpor s dobrými mravmi. Navyše, je potrebné chrániť dobrú vieru druhej zmluvnej strany. Slabou náplasťou je obrana principála, ktorý sa môže dovolať okolnosti rozporu (voči druhej zmluvnej strane), ak táto osoba (druhá zmluvná strana) o rozpore konania agenta so záujmami principála vedela alebo musela vedieť.
19)
Ustanovenie § 437 ods. 2 NOZ pritom stanoví
vyvrátiteľnú domnienku o existencii rozporu v záujmoch
v prípade, keď zástupca súčasne zastupuje toho, s kým v zastúpení koná (teda tretiu osobu), a tiež vtedy, ak koná vo vlastnej záležitosti.
Vo vzťahu k otázke kolízie záujmov platí aj
v prípade zmluvného zastúpenia
všeobecná úprava kolízie záujmov v zmysle § 437 NOZ. Platí však zvláštne pravidlo, podľa ktorého je pri zmluvnom zastúpení možné, aby zástupca konal aj v prípade kolízie záujmov, avšak len za predpokladu, že zastúpený o tomto rozpore vedel alebo musel vedieť. V rámci úpravy zákonného zastúpenia platí všeobecné pravidlo, podľa ktorého súd zastúpenému vymenuje kolízneho opatrovníka v prípadoch, keď dôjde k stretu záujmu zákonného zástupcu alebo opatrovníka so záujmom zastúpeného, alebo ak dôjde k stretu záujmov tých, ktorí sú zastúpení tým istým zákonným zástupcom alebo opatrovníkom, alebo v prípade, ak takýto stret záujmov hrozí (§ 460 NOZ).
20)
V Perspektívny a výzvy úpravy stretu záujmov v zastúpení v novom českom súkromnom práve
Analýzou právnej úpravy prejavu vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti
21)
sme na inom mieste
22)
dospeli k záveru, že kapitálová obchodná spoločnosť potrebuje pre jej aktívnu účasť v právnych vzťahoch zastúpenie, ktoré jej umožňuje prejavovať vôľu, ktorá je jej určitým algoritmom pričítaná. Vzhľadom na to, že právne úpravy formulujú pre prípad zmluvného a zákonného zastúpenia odlišné pravidlá pre prípadný stret záujmov, pre odstránenie výkladových nejasností sa javí ako nevyhnutné, aby právna úprava výslovne vymedzila, či konanie štatutárneho orgánu je prípadnom zmluvného alebo zákonného (či prípadne iného) zastúpenia, a aby jednoznačne vymedzila s tým spojenú otázku aplikácie regulácie stretu záujmov zmluvného, resp. zákonného zastúpenia na konanie štatutárneho orgánu s prítomnou kolíziou v záujmoch. Uvedené platí o to viac, že v právnej teórii síce panuje zhoda na tom, že štatutárne orgány predstavujú zástupcov právnickej osoby, menej jasná je však už povaha tohto zastúpenia (zmluvné, zákonné, resp. iné - zastúpenie orgánmi), no ešte menej sa zdá byť jasné to, či vôbec a prípadne v akom rozsahu na konanie člena štatutárneho orgánu možno aplikovať reguláciu stretu záujmov zmluvného, resp. zákonného zastúpenia.
Nová úprava českého občianskeho zákonníka upúšťa od koncepcie priameho konania štatutárnym orgánom právnickej osoby. Teoreticky vychádza z toho, že právnické osoby sú umelé konštrukcie, ktoré môžu konať len prostredníctvom fyzických osôb. Nový občiansky zákonník spôsobilosť vytvoriť vlastnú vôľu a túto prejaviť právnym konaním upravuje len v prípade človeka. Tvorbu vôle právnickej osoby výslovne normuje § 151 NOZ tak, že vôľu právnická osoba nemá. Vôľu majú len členovia orgánov právnickej osoby a tá nahradzuje vôľu právnickej osoby, za ktorú tieto orgány rozhodujú.
23)
Priame konanie štatutárneho orgánu právnickej osoby je nahradené konceptom zastúpenia.
Zastúpenie právnickej osoby je ponímané ako samostatná kategória zastúpenia, stojaca mimo zákonného a zmluvného zastúpenia.
Zákonnému zastúpeniu sa blíži v tom smere, že zákon určuje, kto je zástupcom právnickej osoby pri konaní jej menom. Svojím zmyslom a účelom je však toto zastúpenie zmluvné, pretože nejde o ochranu (aspoň nie v prvom rade), ale ide predovšetkým o uskutočňovanie jej práv a zakladanie jej povinností voči tretím osobám. V tomto zmysle koná zákonný zástupca právnickej osoby ako jej zmocnenec (zmluvný zástupca). Zákonné zastúpenie právnickej osoby v pravom zmysle slova predstavuje prípad, keď právnická osoba nemá štatutárny orgán, v dôsledku čoho nemôže konať, a súd takejto právnickej osobe ustanoví ako zákonného zástupcu opatrovníka. Opatrovníka možno právnickej osobe ustanoviť aj v prípade, keď sú záujmy člena štatutárneho orgánu v rozpore so záujmami právnickej osoby a chýba iný člen štatutárneho orgánu spôsobilý zastupovať právnickú osobu.
24)
Ani nová právna úprava nedáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či
sa ustanovenia o kolízii záujmov, vylučujúce účinky zastúpenia, vzťahujú aj na konanie štatutárneho orgánu právnickej osoby.
25)
Vzhľadom na to, že konanie člena štatutárneho orgánu právnickej osoby je konaním zástupcu (§ 164 NOZ), je potrebné posúdiť väzbu medzi úpravou stretu záujmov zástupcu a zastúpeného podľa občianskeho zákonníkaa úpravou konfliktu záujmov podľa zákona o obchodných korporáciách.
26)
Ako väčšinové stanovisko je v teórii prijímaný záver, že ustanovenia o kolízii záujmov je potrebné aplikovať aj na konanie štatutárneho orgánu. V tomto smere sa uvádza, že ak teda bude konať člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorého záujem je v rozpore so záujmom právnickej osoby, s treťou osobou, a v prípade, že táto tretia osoba o tejto okolnosti vedela alebo o nej musela vedieť, právnická osoba sa tejto skutočnosti môže dovolať za podmienok podľa § 437 ods. 2 NOZ. Právne konanie uskutočnené v takomto konflikte záujmov bude relatívne neplatné. Na konanie štatutárneho orgánu sa uplatní aj vyvrátiteľná domnienka § 437 ods. 2 NOZ. Pre obchodné korporácie úpravu kolízie záujmov modifikuje úprava ustanovení § 54 a nasl. ZoK. Právna úprava obchodných korporácií konflikt záujmov pripúšťa, je však založená na notifikačných povinnostiach. Ak členovia štatutárneho orgánu obchodnej korporácie v prípade kolízie záujmov predvídanej ustanovením § 54 a nasl. ZoK nesplnia notifikačne povinnosti (povinnosť informovať príslušný orgán obchodnej korporácie), potom bude nutné aj na nich vztiahnuť zákaz zakotvený v ustanovení § 437 NOZ. V danom prípade by členovia štatutárneho orgánu nemohli obchodnú korporáciu zastupovať a obchodná korporácia by sa mohla tejto skutočnosti dovolať (príslušné právne konanie ju pritom nebude zaväzovať), avšak len za predpokladu, že tretia osoba o kolízii záujmov vedela alebo vedieť musela.
27)
Uvádza sa, že hoci ustanovenie § 54 ZoK predstavuje úpravu
lex specialis,
to však automaticky neznamená vylúčenie aplikácie ustanovenia § 437 NOZ aj na obchodné korporácie a to predovšetkým v prípade, ak člen orgánu obchodnej korporácie porušil povinnosť obsiahnutú v ustanovení § 54 resp. § 55 ZoK.
28)
Nie je to však jednotne prijímaný názor. Časť právnej spisby v tomto smere poukazuje na to, že všeobecná regulácia konfliktu záujmov vo všeobecnom súkromnom práve predpokladá, že konflikt byť nemá. Naproti tomu regulácia obchodných korporácií stojí na úvahe, že konflikt záujmov pri správe korporácií existuje
29)
a je snahou korporátneho práva
ex ante
motivovať k rozumným a transparentným riešeniam, a to tak heteronómnym, ako aj autonómnym právom. Zákon však ide ešte ďalej a predpokladá ďalšie pravidlá pre rizikové konanie, a to predovšetkým notifikáciou hypotetického hroziaceho konfliktu záujmov podľa § 54 ZoK a notifikáciu self-dealingu. Obe tieto pravidlá dopĺňajú všeobecnú povinnosť konať so starostlivosťou riadneho hospodára podľa § 159 NOZ a sú tak súčasťou širšej fiduciárnej obligácie, ktorá existuje medzi korporáciou a členom jej orgánu. Preto platí, že všeobecný zákaz stretu záujmov, normovaný v § 437 ods. 1 NOZ, nie je použiteľný na členov orgánu obchodných korporácií, a to nezávisle od vedomosti alebo nevedomosti o strete záujmov. Z toho potom vyplýva aj záver, podľa ktorého úprava zákona o obchodných korporáciách vylučuje aplikovateľnosť § 437 ods. 2 NOZ na konanie štatutárneho orgánu. To sa odvodzuje zo skutočnosti, že funkčná povaha konfliktu záujmov v obchodných korporáciách nie je náhodné pravidlo riešiace len konflikt záujmov, ale ide o doplnok či kolaterál starostlivosti riadneho hospodára a pravidla podnikateľského úsudku. Ak platí, že vo vnútri správy obchodnej korporácie je konflikt záujmov mysliteľný, teda preto neplatí § 437 ods. 1 NOZ, je nekonzistentné súčasne dovodzovať, že však aj napriek tomu platí zákonná sankcia, totiž § 437 ods. 2 NOZ. Právna úprava stretu záujmov, ako ju formuluje § 54 a nasl. ZoK v spojení so starostlivosťou riadneho hospodára a ďalšími zložkami fiduciárnej obligácie, tvoria voči občianskoprávnej úprave
lex specialis,
a preto sa § 437 NOZ nepoužije. Porušenie pravidiel o strete záujmov podľa zákona o obchodných korporáciách môže viesť k porušeniu starostlivosti riadneho hospodára s tým, že ochranu korporácie či iného s právnym záujmom pre nepoctivosť člena orgánu a tretej osoby poskytuje koncepcia neplatnosti právneho konania pre porušenie poctivosti (dobrých mravov).
30)
Pri posudzovaní otázky aplikácie § 437 ods. 1 NOZ (ako všeobecného ustanovenia o neprípustnosti kolízie v záujmoch pre oblasť všeobecného občianskeho práva) aj na zastúpenie právnickej osoby členom jej štatutárneho orgánu teda vzniká výkladový problém, či zastúpenie právnickej osoby členom štatutárneho orgánu je zmluvným alebo zákonným zastúpením (§ 437 ods. 1 NOZ totiž v prípade zmluvného zastúpenia umožňuje zastupovanie zástupcom s prítomným rozporom v záujmoch za predpokladu, že zastúpený o takomto rozpore vedel alebo musel vedieť).
31)
V teórii nie sú ustálené ani závery vo vzťahu
k otázke dôsledkov zastúpenia právnickej osoby členom štatutárneho orgánu s prítomným konfliktom záujmov.
Pre všeobecné súkromné právo sú následky konania zástupcu v konflikte záujmov upravené v § 437 ods. 2 NOZ, ktoré je zvláštnou úpravou vo vzťahu k § 440 ods. 1 NOZ (podľa ktorého, ak zástupca prekročí zastupiteľské oprávnenie, právne konanie zastúpeného zaväzuje len v prípade, ak prekročenie bez zbytočného odkladu schváli, pričom uvedené platí aj v prípade, keď za iného právne koná osoba, ktorá na to nebola oprávnená). Prípadom, keď za zastúpeného koná osoba, ktorá na to nie je oprávnená, by mohol byť aj prípad, ak zástupca koná v nedovolenom konflikte záujmov. V tomto prípade by platilo, že ak koná zástupca v nedovolenom konflikte záujmov, o ktorom tretia osoba vedela alebo musela vedieť, konanie zastúpeného nezaväzuje, ak nebolo právne relevantným spôsobom schválené. Zastúpený by sa v danom prípade nebránil námietkou neplatnosti, ani námietkou zdanlivosti právneho konania, ale námietkou, že konanie zástupcu zastúpeného nezaväzuje. Konanie zástupcu, ktorý konal v rozpore záujmov, o ktorom tretia osoba vedela alebo vedieť musela, zastúpeného nezaväzuje a zastúpený sa toho môže dovolať tak voči tretej osobe, ako aj voči zástupcovi. Časť teórie preto považuje aplikáciu § 440 NOZ za vhodnú a žiaducu, avšak súčasne sa uvádza, že jazykový výklad, zrejme, nasvedčuje tomu, že zastúpený sa podľa § 437 NOZ môže brániť len námietkou relatívnej neplatnosti (a nie námietkou toho, že konanie zástupcu zastúpeného nezaväzuje).
32)
Vzhľadom na naznačené výkladové úskalia, zrejme, neprekvapí, že aj rozhodovacia prax sa v týchto kalných vodách do určitej miery stráca. Podľa pôvodného stanoviska sa prípadná aplikácia ustanovenia § 437 NOZ na konanie člena štatutárneho orgánu odvíjala od toho, či si člen štatutárneho orgánu splnil informačnú povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 54 ods. 1, ods. 2 ZoK.
33)
Dovolací súd uzatvoril, že v pomeroch obchodných korporácií konflikt záujmov členov (štatutárnych) orgánov a obchodných korporácií rieši § 54 ZoK. Ak si člen (štatutárneho) orgánu splní svoju informačnú povinnosť podľa § 54 ods. 1 a ods. 2 ZoK, no kontrolný či najvyšší orgán obchodnej korporácie mu nepozastaví výkon jeho funkcie (§ 54 ods. 4 ZoK),
môže obchodnú korporáciu zastupovať bez ohľadu na stret záujmov. Ustanovenie § 437 NOZ sa v tomto prípade neuplatní.
V tomto prípade obchodnej korporácii tiež nemožno vymenovať opatrovníka podľa § 165 ods. 2 NOZ (pre takýto postup nie je dôvod, pretože obchodná korporácia má člena štatutárneho orgánu oprávneného za ňu konať).
Ak však člen štatutárneho orgánu poruší povinnosť informovať o (možnom) strete záujmov podľa § 54 ods. 1 a ods. 2 ZoK, bráni existujúci rozpor záujmov tohto člena štatutárneho orgánu so záujmami obchodnej korporácie tomu, aby za obchodnú korporáciu právne konal (na konanie takéhoto člena štatutárneho orgánu dopadá § 437 NOZ so všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi).
Ak sú splnené ostatné podmienky § 165 ods. 2 NOZ, možno takejto obchodnej korporácii vymenovať opatrovníka.
34)
Tento právny záver následne dovolací súd rozvinul aj v opačnom smere, teda že konflikt záujmov členov (štatutárnych) orgánov a obchodných korporácií rieši ustanovenie § 54 ZoK,
pričom ak si člen (štatutárneho) orgánu splní svoju informačnú povinnosť podľa § 54 ods. 1, ods. 2 ZoK a kontrolný čin najvyšší orgán obchodnej korporácie mu výkon jeho funkcie nepozastaví, môže obchodnú korporáciu zastupovať bez ohľadu na stret záujmov; ustanovenie § 437 NOZ sa v takomto prípade neuplatní.
35)
V kontexte právnych úkonov nedotknutých stretom záujmov dovolací súd vychádza z toho, že
členovia štatutárneho orgánu majú oprávnenie aj naďalej právnickú osobu zastupovať vo veciach, v ktorých neboli dotknutí ich konfliktom záujmov.
Zároveň vo vzťahu k prípadnému menovaniu opatrovníka právnickej osobe z dôvodu prítomného stretu v záujmoch platí, že ak členovia štatutárneho orgánu v súlade s ustanovením § 54 ZoK informujú valné zhromaždenie o strete záujmov, pre ktorý bol právnickej osobe ustanovený kolízny hmotnoprávny opatrovník, pričom valné zhromaždenie výkon ich funkcie nepozastavilo, uvedený stret záujmov nebráni tomu, aby právnickú osobu zastupovali aj vo veciach dotknutých stretom záujmov. Dôvod, pre ktorý bol právnickej osobe súdom menovaný opatrovník podľa § 165 ods. 2 NOZ, odpadol a funkcia menovaného opatrovníka
ex lege
zanikla. Úlohou opatrovníka menovaného podľa § 165 ods. 2 NOZ je zastupovať právnickú osobu v rozsahu, v ktorom tak nemôžu robiť (pre rozpor v záujmoch) členovia jej štatutárneho orgánu. Akonáhle sú tieto právne konania uskutočnené, prípadne je menovaný či zvolený nový člen štatutárneho orgánu, ktorý nie je v strete záujmov a môže právnickú osobu zastupovať bez obmedzenia, prípadne stret záujmov odpadne z iného dôvodu (napr. je v obchodnej korporácii vyriešený postupom podľa § 54 ZoK), odpadá dôvod, pre ktorý bol kolízny opatrovník právnickej osobe menovaný; jeho funkcia preto bez ďalšieho
(ex lege)
zaniká.
36)
Zároveň bolo dovolacím súdom vo vzťahu k povahe zastúpenia právnickej osoby jej štatutárnym orgánom (zmluvné, resp. zákonné) ustálené, že
ide o zastúpenie svojho druhu.
37)
Dovolací súd v tomto smere uzatvoril, že akokoľvek je vzťah medzi členom štatutárneho orgánu a právnickou osobou, o ktorej orgán ide, vzťahom zmluvným (vzniká na základe súhlasného prejavu vôle právnickej osoby a dotknutého člena), rozsah zastupiteľského oprávnenia je primárne upravený zákonom a v jeho medziach zakladateľským právnym úkonom.
Člena štatutárneho orgánu nemožno považovať za zmluvného zástupcu právnickej osoby (konajúceho na základe plnomocenstva), ale ani za typického zákonného zástupcu či opatrovníka právnickej osoby.
S ohľadom na špecifiká postavenia člena štatutárneho orgánu sa dovolací súd prikláňa k záveru, že nejde ani o zmluvného ani o zákonného zástupcu. Zastúpenie členom štatutárneho orgánu je zastúpením svojho druhu
(sui generis),
na ktorého nedopadá ani úprava zmluvného zastúpenia (§ 441 až § 456 NOZ) ani úprava zákonného zastúpenia (§ 457 až § 488 NOZ).
38)
Zároveň dovolací súd zopakoval závery z predchádzajúcej rozhodovacej praxe, podľa ktorej ak sú členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby považovaní za jej zástupcu, tak je na nich potrebné - v rozsahu, v ktorom zvláštna úprava orgánov právnických osôb neurčuje (ako
lex specialis)
odlišne - aplikovať všeobecné ustanovenia upravujúce zastúpenie (teda Dielu 1 Hlavy III Prvej časti NOZ).
39)
Ohľadom možných nárokov právnickej osoby, ktorej štatutárny orgán s prítomným stretom záujmov konal, dovolací súd uzatvoril, že ak koná zástupca, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného, je týmto konaním zastúpený viazaný vždy, ak bola tretia osoba (s ktorou zástupca konal) v dobrej viere, že zástupcovi svedčí zastupiteľské oprávnenie (že medzi záujmami zástupcu a zastúpeného nie je rozpor poprípade, že existujúci rozpor neobmedzuje zastupiteľské oprávnenie zástupcu). Ak tretia osoba nie je v dobrej viere, zastúpený nie je konaním zástupcu viazaný, môže ho však v súlade s ustanovením § 440 NOZ dodatočne schváliť (ratihabovať).
Nedostatku zastupiteľského oprávnenia zástupcu (spôsobeného nedovoleným stretom záujmov) sa zastúpený dovoláva v zmysle § 437 ods. 2 NOZ tým, že právne konanie zástupcu bez zbytočného odkladu dodatočne neschváli.
40)
V rozhodovacej praxi dovolacieho súdu taktiež možno vypozorovať
prístup, podlá ktorého úprava stretu záujmov medzi členom štatutárneho orgánu a obchodnou korporáciou vychádza z obdobných východísk ako úprava stretu záujmov medzi zástupcom a zastúpeným pri zmluvnom zastúpení,
kedy rozpor v záujmoch (za predpokladu, že o ňom zastúpený vie alebo o ňom vedieť musí), zastupiteľské oprávnenie neobmedzuje zástupcu a zástupca je napriek prítomnému rozporu oprávnený zastúpeného zastupovať.
41)
Vychádza sa pritom z toho, že ak zástupca koná aj napriek prítomnému rozporu so záujmami zastúpeného, prekračuje zastupiteľské oprávnenie, keďže koná v záležitosti, v ktorej nie je oprávnený zastupovať. Ak je totiž tretia osoba s ohľadom na všetky okolnosti v dobrej viere, že medzi záujmami zástupcu a záujmami zastúpeného nie je rozpor, prípadne že existujúci rozpor neobmedzuje zastupiteľské oprávnenie zástupcu, je zastúpený konaním zástupcu viazaný bez ohľadu na to, že zástupca prekročí svoje zastupiteľské oprávnenie. Inými slovami, zastúpeného v tomto prípade viaže konanie osoby, ktorá ho nebola oprávnená pri danom právnom konaní zastúpiť.
Zákonodarca tu dáva prednosť ochrane dobrej viery tretej osoby pred ochranou záujmov zastúpeného.
Prípadné nároky zastúpeného voči zástupcovi (prekračujúcemu svoje zastupiteľské oprávnenie) nie sú pritom dotknuté. Naproti tomu ak tretia osoba vedela či musela vedieť o tom, že zástupca nie je pre rozpor v záujmoch oprávnený za zastúpeného konať, nie je dôvod poskytovať jej ochranu. Zákon pre tento prípad poskytuje ochranu len zastúpenému, ktorého záujem je (alebo môže byť) zasiahnutý excesívnym konaním svojho zástupcu. Robí tak prostredníctvom právnej úpravy následkov prekročenia zastupiteľského oprávnenia (konania v strete záujmov) zástupcom. Zákon zástupcovi odníma oprávnenie zastupovať v prípade, ak sú jeho záujmy v strete so záujmami zastúpeného. Ak koná zástupca v strete záujmov, koná v záležitosti, pre ktorú mu nesvedčí oprávnenie zastupovať (svoje zastupiteľské oprávnenie prekračuje). Dôsledkom konania bez zastupiteľského oprávnenia, resp. prekročenia zastupiteľského oprávnenia pritom nie je neplatnosť právneho konania uskutočneného (neoprávneným) zástupcom, takéto konanie len zastúpeného nezaväzuje, pričom zastúpenému zostáva právo ho dodatočne schváliť (ratihabovať) a tým ho urobiť záväzným aj pre seba. Výklad, podľa ktorého je právne konanie uskutočnené zákonným zástupcom konajúcim v strete záujmov absolútne neplatné, či dokonca zdanlivé, odporuje ako zneniu ustanovenia § 437 ods. 2 NOZ (ktoré dáva obranu proti konaniu zástupcu v strete záujmov výslovne do rúk zastúpeného, bez ohľadu na povahu zastúpenia), tak aj jeho zmyslu a účelu. V dôsledku uvedeného výkladu totiž zastúpený nemôže dosiahnuť to, aby bol konaním zástupcu viazaný a to ani vtedy, ak je takéto konanie pre zastúpeného výhodné. Dovolací súd taktiež spochybnil prevládajúci názor, podľa ktorého dôsledkom porušenia zákazu zastupovať v strete záujmov je relatívna neplatnosť právneho konania uskutočneného zástupcom. Tento výklad bez rozumného dôvodu spája s nedostatkom (prekročením) zastupiteľského oprávnenia odlišné právne dôsledky, než aké má táto právna skutočnosť v iných prípadoch. Súčasne je v jeho dôsledku zastúpenému poskytovaná slabšia ochrana než zodpovedá spravodlivému usporiadaniu vzťahov medzi zástupcom, zastúpeným a treťou osobou. Napriek tomu, že tretia osoba nie je v dobrej viere (vie alebo musí vedieť, že zástupca nie je oprávnený v danej záležitosti konať za zastúpeného), je v dôsledku naznačeného výkladu ponechané na aktivite zastúpeného, či sa - vznesením námietky relatívnej neplatnosti - záväzkov vyplývajúcich z konania uskutočneného neoprávneným zástupcom zbaví. Inak povedané, hoci je to právne zastúpený, ktorého ako jediného (vo vzťahu zastúpený, zástupca, tretia osoba) právna úprava chráni (a má chrániť), výklad inklinujúci k relatívnej neplatnosti uskutočneného právneho konania ako dôsledku porušenia zákazu zastupovať v strete záujmov núti práve jeho, aby svojim aktívnym konaním zabránil tomu, že bude konaním neoprávneného zástupcu zaviazaný. Do tej doby, než tak urobí, je pritom zaviazaný (právne konanie je platné).
Dovolací súd uzatvoril, že v prípade stretu záujmov ide o ďalšiu situáciu prekročenia zastupiteľského oprávnenia, ktorý nie je dôvodné posudzovať odlišne od iných prípadov prekročenia zastupiteľského oprávnenia či konania bez zastupiteľského oprávnenia.
V prípade absencie dobrej viery tretej osoby, že zástupca bol oprávnený za zastúpeného konať, je zastúpený jediný, koho je potrebné v danej situácii chrániť pred dôsledkami konania zástupcu (konajúceho v nedovolenom strete záujmov). Za takejto situácie zodpovedá spravodlivému usporiadaniu vzťahov (medzi zastúpeným, zástupcom a treťou osobou), aby zastúpený nebol nútený robiť žiadne aktívne kroky preto, aby sa z uskutočneného právneho konania vyviazal. Teda, aby tak ako v iných obdobných situáciách (viď § 440 NOZ), ak nechce byť konaním zástupcu viazaný, mohol zostať pasívny. Súčasne uvedený výklad zastúpenému umožňuje, aby vo všetkých prípadoch, kedy bude právne konanie považovať pre neho za výhodné, ho dodatočne schválil (postupom podľa § 440 NOZ).
42)
VI Pohľad de lege lerenda
Dôležitosť teoretického rozpracovania koncepcie zastúpenia právnickej osoby jej štatutárnym orgánom podčiarkuje aj okolnosť, že ambíciou rekodifikácie občianskeho práva, v časti všeobecnej právnej úpravy právnických osôb, je vytvorenie všeobecného právneho základu pre založenie, vznik, názov vrátane jeho ochrany, vnútornú štruktúru orgánov právnickej osoby, rozhodovanie vo vnútri orgánov, konanie právnickej osoby navonok, zodpovednosť členov orgánov, zrušenie právnickej osoby a jej likvidáciu a zánik právnickej osoby. Rekodifikované právo obchodných spoločností sa v rámci všeobecnej právnej úpravy obmedzí len na právnu úpravu tých inštitútov, pri ktorých sa vo vzťahu k právnym formám obchodných spoločností vyžaduje osobitná úprava a súčasne sa bude vzťahovať na všetky alebo viaceré (najmä kapitálové) právne formy obchodných spoločností. Z toho vyplýva, že všeobecná právna úprava obchodných spoločností sa v novom prameni práva obchodných spoločností zúži a bude obsahovať najmä spoločnú úpravu kapitálových spoločností, týkajúcu sa povinností a zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností (pravidlo podnikateľského úsudku, osobitný režim právnych následkov konania v rozpore s povinnosťou lojality), práv a povinností spoločníkov obchodných spoločností, pravidiel ochrany kapitálu (a veriteľov) obchodných spoločností a osobitných povinností obchodných spoločností a ich štatutárnych orgánov vo vzťahu k hroziacemu úpadku obchodnej spoločnosti.
43)
Vzhľadom na vyššie naznačené úvahy môže byť v tomto smere otázne, či si právne rozpracovanie spôsobu, akým štatutárny orgán svoju právnickú osobu zastupuje, vrátane jednoznačnej úpravy vo vzťahu k aplikácii regulácie stretu záujmov právnej úpravy zastúpenia aj na konanie štatutárneho orgánu, nevyžaduje ešte detailnejšie prepracovanie paragrafového znenia navrhovanej právnej úpravy.
Platí totiž, že člen štatutárneho orgánu vo všeobecnosti vystupuje ako správca cudzieho majetku, ktorý zastupuje vlastníka majetku, korporácie navonok, pričom disponuje oprávnením robiť v mene obchodnej spoločnosti právne úkony.
44)
Otázkou zostáva, či toto oprávnenie samostatne alebo v spojení s reálnym mocenským základom postavenia štatutárneho orgánu (oprávnením na výkon obchodného vedenia, riadenia obchodnej spoločnosti), spočívajúcom v oprávnení rozhodovať o vnútorných záležitostiach právnickej osoby, o tom, aké sú jej potreby a ako bude vedená
45)
, dáva štatutárnemu orgánu právo určovať, čo bude záujmom obchodnej spoločnosti. Člen štatutárneho orgánu nie je investor, a preto sa u neho už z povahy veci stretávajú dve protichodné záujmové oblasti - jeho vlastný záujem maximálne zužitkovať vo vlastný prospech riadiace postavenie v korporácii na strane jednej a záujem, ktorý má mat ako správca majetku korporácie a investícií spoločníkov, a to záujem na hospodárskom prospechu korporácie na strane druhej.
46)
Z novej úpravy stretu záujmov pri konaní člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti českého súkromného práva vyplýva
pre budúcu rekodifikáciu slovenského súkromného práva sčasti neuzatvorená otázka -
ako sa koncepčne postaviť k prípustnosti konfliktného konania člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Ak slovenský zákonodarca bude nasledovať legislatívne riešenie nového súkromného práva v Českej republike, bude vhodné úpravu prípustnosti stretu záujmov pri konaní člena štatutárneho orgánu rozpracovať detailnejšie v tom smere, či konfliktné konanie bude prípustné len v prípade splnenia predpokladaných notifikačných povinností a nečinnosti príslušného orgánu oprávneného konfliktné konanie zakázať (resp. oprávneného zastupiteľské oprávnenie člena štatutárneho orgánu s prítomnou kolíziou záujmov suspendovať či delegovať na kontrolný orgán spoločnosti), alebo konfliktné konanie bude koncipované ako
en bloc
prípustné aj v prípade nesplnenia príslušných notifikačných povinností či nerešpektovania zákazu konfliktného konania prejaveného príslušným orgánom, pričom následkom bude prípadná zodpovednosť člena štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú spoločnosti.
47)
Z koncepčného hľadiska by bolo vzhľadom na publikované diskusie k rozoberanej problematike vhodné detailnejšie rozpracovať koncepciu úpravy zastúpenia právnickej osoby (obchodnej korporácie) štatutárnym orgánom, jednoznačne určiť, o aký druh zastúpenia pôjde, a predovšetkým jednoznačne stanoviť (či vylúčiť) prípadnú subsidiárnu aplikáciu úpravy zmluvného či zákonného zastúpenia (vrátane úpravy konfliktu záujmov pri konaní zmluvného či zákonného zástupcu) aj na konanie štatutárneho orgánu.
48)
Z teoretického hradiska totiž zostáva naďalej otázne, v akom rozsahu, v akých prípadoch, za akých okolností a s akými následkami
49)
sa majú ustanovenia o kolízii záujmov pri konaní člena štatutárneho orgánu prejaviť v korporačnom usporiadaní kapitálových obchodných spoločností.
Ak ustanovenia o strete záujmov slúžia k naplneniu zásady ochrany minoritných spoločníkov a zásady ochrany všetkých spoločníkov pred svojvôľou štatutárnych orgánov
50)
, je otázne, či zákonodarca úpravou stretu záujmov nemá chrániť spoločníkov aj pred samotnými spoločníkmi
51)
, a to tak, že bude zakazovať (resp. vylučovať) právne úkony štatutárneho orgánu s prítomnou kolíziou záujmov bez ohľadu na to, či úkony realizuje štatutárny orgán dosadený majoritným spoločníkom alebo štatutárny orgán koná pod vplyvom konfliktného externého záujmu.
Inšpiratívnou v tomto smere môže byť koncepcia nemeckej právnej úpravy. V nemeckom právnom prostredí štatutárny orgán obchodnej spoločnosti zastáva postavenie zástupcu spoločnosti. Ustanovenie § 181 BGB zástupcovi zakazuje, ak to nie je výslovne so zastúpeným dohodnuté, aby robil právne úkony v mene zastúpeného so sebou samým vo vlastnom mene alebo ako zástupca tretej strany. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na prípady, kedy právny úkon spočíva v poskytovaní plnenia zo strany zástupcu (teda v plnení záväzku zástupcu, resp. druhej zmluvnej strany, ktorú zástupca súčasne zastupuje). Zvláštna úprava platí pri úkonoch člena predstavenstva so samotnou akciovou spoločnosťou, kedy sa zastupiteľské oprávnenie člena predstavenstva prenáša na dozornú radu. Ak má akciová spoločnosť vstúpiť do právneho vzťahu s členom štatutárneho orgánu, aplikuje sa zvláštna úprava § 112 AktG, podľa ktorého v týchto prípadoch spoločnosť voči členom štatutárneho orgánu zastupuje dozorná rada. Konanie člena štatutárneho orgánu na jednej strane zmluvy vlastným menom a na druhej strane zmluvy menom spoločnosti bude neplatné pre rozpor s § 112 AktG, pričom § 181 BGB sa nepoužije.
Pri formulovaní konkrétnych pravidiel bude pritom vhodné zohľadniť aj prípadné špecifiká jednoosobových spoločností
52)
a to aj s poukázaním na to, že v štruktúrach jednoosobových spoločností je časté ignorovanie pravidiel chrániacich majetok obchodných spoločností (rozdeľovanie majetku spoločnosti spoločníkom, tunelovanie spoločnosti), ale aj zlyhávanie zodpovednostných mechanizmov (najmä zodpovednosť členov orgánov spoločnosti za spôsobenú škodu) mimoriadne škodlivé pre podnikateľské prostredie a osobitne pre veriteľov obchodných spoločností.
53)
V tomto smere je potrebné vnímať určitý obrat v tom zmysle, že zatiaľ čo základné koncepty práva obchodných spoločností boli postulované na pozadí veľkých verejne obchodovateľných akciových spoločností a konfliktov v nich súperiacich záujmov (roztrúsení akcionári proti riadiacim orgánom),
v súčasnosti sa však pozornosť sústreďuje na menšie spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorých sú konfliktné situácie odlišné od veľkých korporácií a základný konflikt je skôr medzi záujmami jednotlivých spoločníkov, resp. medzi veriteľmi spoločnosti a spoločníkmi.
54)
V tomto kontexte bude vhodné úpravu konfliktu záujmov v prípade zastúpenia zosúladiť predovšetkým s úpravou konfliktu záujmov v súvislosti s výkonom funkcie štatutárneho orgánu.
55)
Netreba zabúdať, že prípadná výslovná úprava stretu záujmov v novej právnej úprave práva obchodný spoločností nemusí byť komplexná
56)
, pretože
úprava stretu záujmov má širší rozmer a teoretický základ.
57)
Zároveň pritom platí, že zastupovanie právnickej osoby je jednou zo základných pôsobností štatutárneho orgánu
58)
a preto by sme mali vedieť, ako (ne)môže štatutárny orgán v infikovaných konfliktných konaniach právnickú osobu zaväzovať, resp. s akými následkami tak môže robiť.
59)
Z nášho pohľadu by bolo vhodné toto ustáliť ešte pred samotným prijatím rekodifikovaného súkromného práva.
60)
Platí totiž, že zástupca má vždy konať v záujme zastúpeného
61)
, pričom pre prípad, že medzi záujmami zástupcu a zastúpeného je rozpor, má mu právna úprava zastupiteľské oprávnenie odobrať.
Dokončenie poznámky pod čiarou č. 24:
Jan Dědič uvádza, že zastúpenie právnickej osoby štatutárnym orgánom má niektoré črty zmluvného zastúpenia (predovšetkým, pokiaľ ide o právny dôvod vzniku zastúpenia, pretože bez vôle danej osoby stať sa členom štatutárneho orgánu, a teda aj zastupovať právnickú osobu toto zastúpenie nemôže vzniknúť).
Ide však o zákonný dôsledok ustanovenia do funkcie člena štatutárneho orgánu.
Uvádza pritom, že o prípad zákonného zastúpenia v zmysle § 457 NOZ nejde a že je vhodnejšie hovoriť o zastúpení na základe zákona. Z toho dovodzuje, že na zastúpenie právnickej osoby členmi štatutárneho orgánu nemožno aplikovať ustanovenia o zmluvnom zastúpení obsiahnuté v §441 a nasl. NOZ ani §457 a nasl. NOZ.
Zastúpenie právnickej osoby členom štatutárneho orgánu nie je ani zmluvným, ani zákonným zastúpením, ale ide o zvláštny druh zastúpenia na základe zákona a pričom sa naň aplikujú len všeobecné ustanovenia o zastúpení a zvláštna úprava zastúpenia členmi štatutárneho orgánu (§ 164, 165 NOZ).
Dědič, J. Úprava konfliktu záujmu v zákone o obchodných korporáciách ve vazbě na nový občiansky zákonník. Právni rozhledy, 2014, č. 15-16, s. 524 a nasl. Systém www.beckonline.cz. Marek Juráš dochádza k záveru, že zastúpenie právnickej osoby je prípadom zákonného zastúpenia. Argumentuje tým, že pri zmluvnom zastúpení je z povahy veci nevyhnutné právne konanie zastúpeného, ktorým druhú osobu splnomocni, aby ho zastupovala. Pretože zmluvné zastúpenie vzniká právnym konaním, musí byt splnomocnenec svojprávny, teda musí mat právom aprobovanú schopnosť vytvoriť vôľu a prejaviť ju cestou právneho konania. Piati, že kto nemá svojprávnosť, nemôže ani sám pre seba založiť zmluvné zastúpenie. Podlá nového občianskeho zákonníka právnická osoba nemá svojprávnosť. Právnická osoba teda nemôže uskutočnil také konanie, ktorým by splnomocnila inú osobu, aby ju zastupovala, čo je podstatou zmluvného zastúpenia. Zastúpenie právnickej osoby preto nie je v prípade štatutárneho orgánu zmluvným zastúpením.
Dôvod, pre ktorý možno považovať zastúpenie právnických osôb štatutárnymi orgánmi a zamestnancami za zákonné zastúpenie, spočíva v jeho inštitucionálnej povahe. Zákonný zástupca má pôsobnosť vymedzenú zákonom a zastúpený z povahy veci nemôže ovplyvnil rozsah tejto pôsobnosti bez toho, aby to umožňoval zákon.
Preto je člen štatutárneho orgánu vždy zákonným zástupcom právnickej osoby. Juráš, M. Zastúpení právnické osoby v civilným právu - aktuálni problémy. Právni rozhledy, 2014, č. 12, s. 428 a nasl. Systém www.beckonline.cz.
Zoznam použitej literatúry:
 • Eliáš, K. K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. Právník, 1999, č.4
 • Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch. Bratislava: C. H. Beck, 610 s.
 • Deák, M. Prejav vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti vo vybraných zahraničných právnych úpravách. Právnik č. 4/2015
 • Deák, M. Prejav vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby v zahraničných úpravách. Inšpirácie pre modifikácie domácej úpravy? (1. časť). Justičná revue 67, 2015, č. 6-7, s. 729-746
 • Deák, M. Prejav vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby v zahraničných úpravách. Inšpirácie pre modifikácie domácej úpravy? (2. časť). Justičná revue, 67, 2015, č. 8-9, s. 915-966
 • Deák, M. Stret záujmov pri konaní člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Obchodně právní revue č. 2/2016, s. 46 - 54
 • Dědič, J. Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník. Právní rozhledy, 2014, č. 15-16
 • Eichlerová, K. Obchodní korporace a svéprávnost. Právny obzor, 2014, č. 4
 • Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací. Praha: Auditorium, 2010
 • Havel, B. Konflikt zájmů při správě obchodních korporací (vztah § 437 odst. 2 ObčZ a § 54 a násl. ZoK). Právní rozhledy, 2015, č. 8, s. 272 a nasl. Systém www.beckonline.cz
 • Hupka, J. Die Vollmacht. Eine civilistische Untersuchung mit besonderer Berüsksichtigung des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1900
 • Frey, Ch. Die Vertretung verselbständigter Rechtsträger in europäischen Ländern. Teil VI. Frankreich. Berlin: Duncker & Humblot, 2003
 • Havel, B. Konflikt zájmů při správě obchodních korporací (vztah § 437 odst. 2 ObčZ a § 54 a násl. ZoK). Právní rozhledy, 2015, č. 8
 • Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure. Dostupné online: https://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf
 • Juráš, M. Zastoupení právnické osoby v civilním právu - aktuální problémy. Právní rozhledy, 2014, č. 12, s. 428 a nasl. Systém www.beckonline.cz
 • Klunzinger, E. Einführung in das Bürgerliche Recht. 15., überarbeitete und erweiterte Auflage. München: Verlag Franz Vahlen München, 2011
 • Lasák, J., Dědič, J., Pokorná, J., Čáp, Z. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021
 • Lasák, J. Ve jménu korporace: derivativní žaloby vůči členům statutárního orgánu. Obchod- něprávní revue, 2010, č. 3, s. 74 a nasl. Systém www.beckonline.cz
 • Lavický, P. a kol. Občanský zákoník. I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2014
 • Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Dostupný online: <https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2022/02/Legislativny-zamer-oOSaS_2021. pdf>
 • Luby, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2002
 • Návrh znenia pre úpravu právnických osôb s odôvodnením. Dostupný online: <https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2022/08/Pravnicke-osoby_v2_12_7_2022_s-odov odnenim.pdf>
 • Pelikán, R. Právní subjektivita. Praha: Wolters Kluwer, 2012
 • Rozhovor s Michalom Skřejpkom zverejnený na portáli dňa 12.1.2012. Dostupný na: <http://www.epravo.cz/top/efocus/michal-skrejpek-ten-kdo-nezna-historii-zustane-az-do-s ve-smrti-malym-ditetem-ktere-sice-nektere-veci-umi-ale-nic-nechape-79922.html>
 • Rouček, F, Sedláček, J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákonníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§ 859 až 1089). Praha: V. Linhart. Reprint Praha: Codex Bohemia, 1998
 • Sedláček, J. Obligační právo II. Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních. Brno, 1946. Reprint Praha: Wolters Kluwer, 2010
 • Schelleová, I., Schelle, K. Civilní kodexy 1811 - 1950 - 1964.1. vydanie. Brno: Masarykova univerzita
 • Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014
 • Štenglová, I. Střet záujmů člena statutárního orgánu kapitálové obchodní korporace ve vazbě na principy corporate governance. Bulletin advokácie č. 11/2019
 • Tichý, L. Obecná část občanského práva. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2014, 392 s.
 • Tichý, L. Základní otázky smluvního zastoupení. Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Systém ASPI.
 • Žitňanská, L. Návrh novelizácie občianskeho zákonníka a právo obchodných spoločností. Súkromné právo č. 6/2018. Systém ASPI.
Zoznam použitej judikatúry:
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 3.1.2001, sp. zn.: 29 Cdo 2011/2000
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 26.10.2004, sp. zn. 29 Odo 1137/2003
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 28.1.2009, sp. zn. 29 Cdo 1807/2007
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 25.11.2015, sp. zn. 29 Cdo 4235/2013
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 8.12.2015, sp. zn. 29 Cdo 4384/2015
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 31.10.2017, sp. zn.: 29 Cdo 387/2016
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 23.10.2018, sp. zn.: 20 Cdo 3298/2018
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 23.7.2019, sp. zn.: 27 Cdo 4593/2017
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 17.12.2019, sp. zn.: 27 Cdo 1382/2019
 • rozhodnutie NS ČR zo dňa 17.3.2020, sp. zn.: 27 Cdo 3495/2019
1) Film The Words.
2) K tomu bližšie porovnaj Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch. Bratislava: C. H. Beck, s. 367 a nasl.
3) Ďalej len OZ 1811.
4) Schelleová, I., Schelle, K. Civilní kodexy 1811 - 1950 - 1964.1. vydanie. Brno: Masarykova univerzita, s. 19.
5) Rôzne preklady občianskeho zákonníka z roku 1811 používali odlišné termíny. Možno sa tak stretnúť aj s tým, že zmocnenec mal povinnosť konať pilne a bez lesti alebo starostlivo a poctivo. Zmocnenec zmocniteľovi zodpovedal za výkon zmocnenia len v prípade, ak túto povinnosť opomenul. Súdna prax dovodzovala, že zmocnenec nekonal s náležitou starostlivosťou, ak zneužívajúc dôveru zmocniteľa za vykonanie zmocnenia prijme od protistrany alebo od tretej osoby bez vedomia zmocniteľa odmenu alebo inú odplatu. In: Rouček, F., Sedláček, J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákonníku občianskemu a občianske právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§ 859 až 1089). Praha: V. Linhart. Reprint Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 601. V podmienkach úpravy platnej na Slovensku bol povereník povinný konať verne a so starostlivosťou starostlivého hospodára. Luby, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2002, s. 496.
6) Rouček, E, Sedláček, J. a kol. Komentár k Československému obecnému zákonníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§ 859 až 1089). Praha: V. Linhart. Reprint Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 978.
7) Sedláček, J. Obligační právo II. Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních. Brno, 1946. Reprint Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 53.
8) Rouček, E, Sedláček, J.a kol. Komentář k Československému obecnému zákonníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§ 859 až 1089). Praha: V. Linhart. Reprint Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 978.
9) Rouček, F., Sedláček, J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákonníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§ 859 až 1089). Praha: V. Linhart. Reprint Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 596.
10) Rouček, F., Sedláček, J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákonníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§ 859 až 1089). Praha: V. Linhart. Reprint Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 590, 624.
11) Paragrafové znenie dostupné napr. na: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html
12) Paragrafové znenie dostupné napr. na: https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/CCQ-1991
13) Paragrafové znenie dostupné napr. na: http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook022.htm
14) Dávid, R. In: Lavický, P. a kol. Občanský zákoník. l. Obecná část (§ 1 -654). Komentář. 1 .vydanie. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1660.
15) Dávid, R. In: Lavický, P. a kol. Občanský zákoník. l. Obecná část (§ 1 -654). Komentář. 1 .vydanie. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1660.
16) To pritom platí len v prípade zmluvného zastúpenia. Hoci následok porušenia zákazu konfliktu záujmov prináša § 437 ods. 2 NOZ, ktoré je síce formulované ako všeobecné, dopadá len na prípady zmluvného zastúpenia, pretože pre zákonné zastúpenie je dané pravidlo v § 460 NOZ. Havel, B. Konflikt zájmů při správě obchodních korporací (vztah § 437 odst. 2 ObčZ a § 54 a násl. ZoK). Právní rozhledy, 2015, č. 8, s. 272 a nasl. Systém www.beckonline.cz
17) Svoboda, K. In: Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1043. K obdobným záverom nepriamo dochádza aj Jan Dědič, ktorý uvádza, že na rozdiel od úpravy obsiahnuté! v § 437 NOZ, v prípade § 54 ZoK nejde až o situáciu, keď už stret záujmov nastal, postačuje, že takýto stret už len hrozí. Úprava stretu záujmov v § 54 ZoK má preto preventívnu povahu a má konaniu v konflikte záujmov zabránit alebo aspoň dať obchodnej korporácii príležitosť, aby prijala opatrenia potrebné na to, aby konflikt v záujmoch člen orgánu obchodnej korporácie nemohol využiť pre seba. Dědič, J. Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník. Právní rozhledy, 2014, č. 15-16, s. 524 a nasl. Systém www.beckonline.cz
18) Aj preto bol, zrejme, zvolený koncept relatívnej neplatnosti, pretože ten jednak predpokladá záväznosť konania a súčasne akcentuje aktívne konanie zastúpeného. Havel, B. Konflikt zájmů při správě obchodních korporací (vztah § 437 odst. 2 ObčZ a § 54 a násl. ZoK). Právní rozhledy, 2015, č. 8, s. 272 a nasl. Systém www.beckonline.cz
19) tichý, L. Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 339. Podľa časti teórie obchodná korporácia nemá právo dovolať sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu svojho štatutárneho orgánu s poukazom na skutočnosť, že záujem štatutárneho orgánu bol v rozpore so záujmom korporácie. Zákon o obchodných korporáciách totiž obsahuje špecifickú úpravu týkajúcu sa stretu záujmov medzi členom orgánu obchodnej korporácie a obchodnou korporáciou. Svoboda, K. In: Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentár. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1038.
20) Podľa § 165 ods. 2 NOZ platí, že súd vymenuje právnickej osobe opatrovníka, a to aj bez návrhu, ak sú záujmy člena štatutárneho orgánu v rozpore so záujmami právnickej osoby a (kumulatívne) ak právnická osoba nemá iného člena orgánu schopného ju zastupovať. K tomu judikatúra uzatvorila, že vymenovanie opatrovníka právnickej osobe predstavuje zásah súdu do vnútorných pomerov právnickej osoby, ktorý je krajným riešením (ultima ratio), ku ktorému je namieste prikročiť až vtedy, ak dôsledky rozporov medzi záujmami člena štatutárneho orgánu a právnickej osoby nemožno preklenúť inak (právnická osoba by ináč zostala bez zástupcu oprávneného za ňu konať). Platí totiž, že aktu je iný člen orgánu, ktorý je oprávnený za právnickú osobu konať (či už ide o člena štatutárneho orgánu, alebo o likvidátora), právnickej osobe nemožno opatrovníka podľa § 165 ods. 2 NOZ vymenovať. Obdobne, ak už právnická osoba má vymenovaného opatrovníka, ktorý je oprávnený za ňu konať z iného dôvodu, nie je namieste postupovať podľa § 165 ods. 2 NOZ, aj ak by záujmy člena štatutárneho orgánu boli v rozpore so záujmami právnickej osoby a nebol by tu (stricto sensu) iný člen orgánu oprávnený za právnickú osobu konať. Rozhodnutia NS ČR zo dňa 25.11.2015, sp. zn. 29 Cdo 4235/2013, alebo zo dňa 8.12.2015, sp. zn. 29 Cdo 4384/2015.
21) K tomu bližšie porovnaj aj Deák, M. Prejav vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby v zahraničných úpravách. Inšpirácie pre modifikácie domácej úpravy? (1. časť). Justičná revue 67, 2015, č. 6-7, s. 729 - 746. A Deák, M. Prejav vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti ako právnickej osoby v zahraničných úpravách. Inšpirácie pre modifikácie domácej úpravy? (2. časť). Justičná revue, 67, 2015, č. 8-9, s. 915 - 966.
22) Deák, M. Prejav vôle kapitálovej obchodnej spoločnosti vo vybraných zahraničných právnych úpravách. Právnik č. 4/2015, s. 343.
23) Juráš, M. Zastoupení právnické osoby v civilním právu - aktuálni problémy. Právní rozhledy, 2014, č. 12, s. 428 a nasl. Systém www.beckonline.cz
24) Tichý, L. Obecná část občanského práva. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 342 a nasl. Bohumil Havel uvádza, že podstata zastúpenia je pri výkone funkcie kľúčová, pričom dospieva k záveru, že ide o prípad zákonného zastúpenia, pretože funkcia je síce vecou dobrovoľnej dohody, ale vzťah, ktorý vzniká, nie je vzťahom per se zmluvným, ale vzťahom, na ktorý sa použije príkaz len primerane. Uvádza, že výkon funkcie člena orgánu je výkonom súkromného poriadku, ktorý sa dohodou len napĺňa, jeho funkcionalita je však daná zákonom. Havel, B. Konflikt zájmů při správě obchodních korporací (vztah § 437 odst. 2 ObčZ a § 54 a násl. ZoK). Právní rozhledy, 2015, č. 8, s. 272 a nasl. Systém www.beckonline.cz. Pozri dokončenie tejto poznámky pod čiarou za príspevkom.
25) Teória nie je ustálená ani v otázke, či na konanie členov štatutárneho orgánu za právnickú osobu je potrebné aplikovať všeobecné ustanovenia o zastúpení podľa § 436 - § 440 NOZ. Jan Lasák dospieva k záveru o subsidiárnej aplikácii všeobecných ustanovenie zastúpení na konanie členov štatutárneho orgánu za právnickú osobu. In: Lavický, P. a kol. Občanský zákoník. I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 1 .vydanie. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 842. K opačnému záveru dospieva Tomáš Dvořák a Karel Svoboda. In: Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 538,1037. Kateřina Eichlerová poznamenáva, že zákon člena štatutárneho orgánu sice označuje za zástupcu, nemožno ho však považovat za zástupcu v zmysle § 436 a nasl. NOZ, ale je ho potřebné považovat za zástupcu sui generis, ktorého postavenie je samostatne upravené v časti pojednávajúcej o právnických osobách a zo všeobecných ustanovení o zastúpení na člena štatutárneho orgánu možno len podporne použit pravidlo o zákaze zastupovania pri strete záujmov, a to len v tom prípade, ak dôjde k excesu z pravidiel o strete záujmov zakotvených v zákone o obchodných korporáciách. Eichlerová, K. Obchodní korporace a svéprávnost. Právny obzor, 2014, č. 4, s. 348.
26) Dědič, J. Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník. Právní rozhledy, 2014, č. 15-16, s. 524 a nasl. Systém www.beckonline.cz. Jan Lasák v tomto smere uvádza, že úprava stretu záujmov v práve obchodných spoločností do určitej miery nadväzuje na ustanovenie § 437 NOZ o konfliktoch záujmov medzi zástupcom a zastúpeným. Môže byt pritom sporné, či právna úprava konfliktu záujmov obsiahnutá v ustanovení § 54 ZOK vylučuje úpravu konflitku záujmov obsiahnutú v ustanovení § 437 NOZ. In: Lasák, J., Dědič, J., Pokorná, J., Čáp, Z. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydanie. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 457, 458.
27) Jan Lasák. In: Lavický, P. a kol. Občanský zákoník. I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 836, 842. Obdobne i Jan Dědič, ktorý uvádza, že všeobecná úprava kolízie v záujmoch pri zastúpení sa na konanie štatutárneho orgánu obchodnej korporácie nepoužije, pretože zákon o obchodných korporáciách špecificky upravuje dôsledky konfliktu záujmov pre členov štatutárneho orgánu v § 54 a nasl. ZoK. Pre prípad, že si člen štatutárneho orgánu svoju oznamovaciu povinnosť nesplní, presadí sa zákaz konať podľa § 437 NOZ. Dědič, J. Obecná úprava právnických osob v novém občanském zákoníku (se zaměřením na její význam pro obchodní korporace). Obchodní právo, 2012, č. 1, s. 9. Alebo i Kateřina Eichlerová, ktorá uvádza, že § 437 NOZ sa na členov štatutárneho orgánu uplatní podporne, ak nebudú dodržané pravidlá o strete záujmov zakotvené v zákone o obchodných korporáciách. V režime novej právnej úpravy teda platí, že stret záujmov sa prednostne rieši podľa zákona o obchodných korporáciách. Ak ale člen štatutárneho orgánu nedodrží informačnú povinnosť stanovenú v § 54 a § 55 ZoK, či ak poruší zákaz uzatvoriť zmluvu uloženú § 56 ods. 2 ZoK, dostaneme sa mimo režimu zákona o obchodných korporáciách a na vec bude potrebné aplikovať § 437 NOZ. Eichlerová, K. Obchodní korporace a svéprávnost. Právny obzor, 2014, č. 4, s. 347.
28) Jan Lasák. In Lasák, J., Dědič, J., Pokorná, J., Čáp, Z. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydanie. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 458, 469.
29) V tomto smere je vhodné poznamenať, že úprava konfliktu záujmov v zákone o obchodných korporáciách je širšia než úprava stretu záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 437 NOZ, pretože dopadá nielen na zastúpenie, ale na všetky záležitosti súvisiace s výkonom funkcie a vzťahuje sa nielen na členov orgánov, ktorí majú právne postavenie zástupcu obchodnej korporácie, ale aj na členov iných orgánov. Dědič, J. Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník. Právní rozhledy, 2014, č. 15-16, s. 524 a nasl. Systém www.beckonline.cz.
30) Havel, B. Konflikt zájmů při správě obchodních korporací (vztah § 437 odst. 2 ObčZ a § 54 a násl.ZoK). Právní rozhledy, 2015, č. 8, s. 272 a nasl. Systém www.beckonline.cz. Voči uvedenému výkladovému prúdu boli prezentované aj nesúhlasné stanoviská. Napr. Jan Dědič argumentuje, že § 437 NOZ je potrebné aplikovať aj na konanie člena štatutárneho orgánu pri zastúpení obchodnej korporácie (taktiež to platí aj vo vzťahu k prokuristovi). Ak člen štatutárneho orgánu alebo prokurista nesplní informačnú povinnosť podľa § 54 ZoK a v konflikte záujmov bude konať ako zástupca obchodnej korporácie, potom sa táto korporácia proti osobe, ktorá vedela alebo vedieť mala, že člen orgánu koná v nedovolenom konflikte záujmov, bude môcť brániť námietkou, že ju konanie orgánu alebo prokuristu nezaväzuje v zmysle § 437 ods. 2 NOZ. Aplikácia § 437 NOZ pripadá do úvahy aj v prípade, keď člen štatutárneho orgánu obchodnej korporácie síce splnil svoju informačnú povinnosť, ale príslušný orgán obchodnej korporácie mu podľa § 56 ods. 2 ZoK konať zakáže. Nerešpektovanie zákazu konať, ktorý bol vydaný podľa § 56 ods. 2 ZoK, nemôže mat za následok neplatnosť právneho konania podľa § 48 ZoK, pretože tá je viazaná na prípady, ked súhlas najvyššieho orgánu obchodnej korporácie s právnym konaním nie je vyslovený, hoci takýto súhlas vyžaduje zákon. Ak sa zákaz zastupovať v konflikte záujmov vzťahuje aj na členov štatutárnych orgánov, potom je potrebné na dôsledky jeho porušenia taktiež aplikovať pravidlá stanovené zákonom. Obrátený postup by znamenal, že bude chránená i nepoctivá tretia osoba, ktorá vedela alebo musela vedieť, že člen štatutárneho orgánu obchodnej korporácie má zakázané danú zmluvu uzatvoriť a napriek tomu koná, ba dokonca s osobou, s ktorou je zmluva uzatváraná, by mohol byt on sám. Vzhľadom na už uvedené sa Jan Dědič domnieva, že § 437 ods. 2 NOZ je aplikovateľný aj napriek existencii § 47 ZoK na konanie člena štatutárneho orgánu obchodnej korporácie, ktorý zastupoval obchodnú korporáciu v konflikte záujmov, hoci takéto konanie bolo príslušným orgánom obchodnej korporácie zakázané a osoba, s ktorou člen štatutárneho orgánu v konflikte záujmov konal, o tomto zákaze vedela alebo musela vedieť. Dědič, J. Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník. Právní rozhledy, 2014, č. 15-16, s. 524 a nasl. Systém www.beckonline.cz. Obdobne aj Jan Lasák. In: Lasák, J., Dědič, J., Pokorná, J., Čáp, Z. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydanie. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 458.
31) Jan Dědič dovodzuje, že vzhľadom na špecifickú povahu zastúpenia právnickej osoby jej štatutárnym orgánom nemožno ustanovenie §437 ods. 1 NOZ (prípustnostzastupovania s prítomnou kolíziou záujmov v prípade vedomostí zastúpeného o uvedenej kolízií) na zastúpenie právnickej osoby členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby použit. Dědič, J. Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník. Právní rozhledy, 2014, č. 15-16, s. 524 a nasl. Systém www.beckonline.cz.
32) Dědič, J. Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník. Právní rozhledy, 2014, č. 15-16, s. 524 a nasl. Systém www.beckonline.cz.
33) Rozhodnutie NS ČRzo dňa 8.12.2015, sp.zn.29 Cdo 4384/2015. Dovolacie konanie bolo v danej veci paradoxne iniciované v súvislosti s trestným konaním, keďže pôvodní konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným A. a B. malí spoločností spáchaním trestného činu sprenevery spôsobiť škodu. Následne došlo k zmene v osobách konateľov spoločnosti tak, že došlo k zápisu osoby C., D. (obaja synovia pôvodného konateľa A.) a B. Štátna zástupkyňa spoločnosti ustanovila pre potreby trestného konania na výkon práv poškodeného opatrovníka (advokáta) a to s odôvodnením, že rodinné vzťahy konateľov C. a D. k obvinenému A. a postavenie konateľa B. v prebiehajúcom trestnom konaní zakladajú stret záujmov súčasných konateľov so záujmami spoločnosti. Návrh na zahájenie konania v prejednávanej veci podal advokát splnomocnený konateľom D. Súd prvého stupňa spoločnosti ustanovil opatrovníka, odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil. Dovolanie Najvyšší súd Českej republiky zamietol.
34) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 8.12.2015, sp. zn. 29 Cdo 4384/2015. M konkrétnej veci podľa dovolacieho súdu rozpor v záujmoch predstavovala situácia, kedy jeden z konateľov spoločnosti a otec zostávajúcich dvoch konateľov sú trestne stíhaní za trestný čin sprenevery, ktorým mali spoločnosti spôsobiť škodu. Tento záver si osvojuje aj rozhodnutie NS ČR zo dňa 5.10.2022, sp. zn.: 31 Čdo 1640/2022, podľa ktorého ak člen voleného orgánu požiadavkám ustanovenia § 54 ZoK nevyhovie (stret záujmov či úmysel uzatvoriť zmluvu neoznámi), poprípade mu príslušný orgán pozastaví výkon funkcie, či ak mu zakáže uzatvoriť dotknutú zmluvu, dopadá na jeho konanie všeobecná úprava stretu záujmov zástupcu a zastúpeného (§ 437 NOZ).
35) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 17.12.2019, sp. zn.: 27 Cdo 1382/2019. M označenej veci bol žalobkyni menovaný opatrovník podľa § 165 ods. 2 NOZ z dôvodu stretu záujmov medzi žalobkyňou a jej konateľmi. Dňa 18.7.2016 sa konalo valné zhromaždenie, na ktorom bol odvolaný jeden z konateľov žalobkyne a na jeho miesto bola zvolená nová konateľka. Zároveň si na tomto valnom zhromaždení bývalý konateľ aj zostávajúci konateľ splnili svoju informačnú povinnosť a kontrolný, resp. najvyšší orgán obchodnej korporácie im výkon ich funkcie nepozastavil. Obdobne aj rozhodnutie NS ČR zo dňa 17.3.2020, sp.zn.:27 Cdo 3495/2019.
36) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 17.3.2020, sp.zn.:27 Cdo 3495/2019. Uvedené rozhodnutie prináša aj zaujímavé procesné otázky spojené s prípadným zápisom či výmazom menovaného opatrovníka právnickej osoby v obchodnom registri.
37) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 23.7.2019, sp.zn.:27 Cdo 4593/2017. V označenej veci sa spoločnosť s ručením obmedzeným domáhala vydania bezdôvodného obohatenia vo výške 1 200 000 Kč, ktoré žalovaní prijali od žalobkyne ako plnenie zo zmluvy o budúcej zmluve. Túto zmluvu pritom za žalobkyňu podpísal len jeden konateľ, hoci za ňu boli oprávnení konať len dvaja konatelia spoločne. Prvostupňový súd žalobu zamietol, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Dovolací súd podané dovolanie vyhodnotil ako dôvodné a rozhodnutia predchádzajúcich súdov zrušil. Podľa odvolacieho súdu bolo rozhodujúce, že žalobkyňa podľa zmluvy plnila, čím bez zbytočného odkladu zmluvu o budúcej zmluve schválila a s účinkami ex tunc zhojila prekročenie zastupiteľského oprávnenia konateľa, ktorý zmluvu podpísal sám, hoci podľa stavu zápisu mal konať spoločne s druhým konateľom. Otázka zásadného právneho významu položená v rámci dovolacieho konania znela, či ustanovenie § 440 NOZ o prekročení zastupiteľského oprávnenia možno aplikovať aj na konanie štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo či ustanovenia o konaní štatutárneho orgánu predstavujú špeciálne ustanovenia, ktoré vylučujú aplikáciu ustanovenia § 440 NOZ.
38) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 23.7.2019, sp. zn.:27 Cdo 4593/2017. Na uvedené rozhodnutie odkazujú aj neskoršie dovolacieho súdu. Za všetky napr. rozhodnutie NS ČR zo dňa zo dňa 5.10.2022, sp.zn.:31 Cdo 1640/2022.
39) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 23.7.2019, sp. zn.: 27 Cdo 4593/2017.
40) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 5.10.2022, sp. zn.: 31 Cdo 1640/2022. V predmetnej veci pôvodná veriteľka uzatvorila s dlžníkom zmluvu o pôžičke, na základe ktorej pôvodná veriteľka dlžníkovi poskytla 5 630 000 Kč. Zmluvu o pôžičke pritom uzatváral za pôvodnú veriteľku, ako aj za dlžníka bývalý konateľ spoločnosti, ktorý bol zároveň aj konateľom pôvodnej veriteľky. Zmluvou o postúpení pohľadávky pôvodná veriteľka postúpila na bývalého konateľa pohľadávku dlžníka Postúpenie pohľadávky sa nijak nepremietlo do účtovníctva dlžníka a dlžník o pohľadávke naďalej účtoval ako o záväzku voči pôvodnej veriteľke. Dlžníka jeho bývalý konateľ uzatvorili dohodu o urovnaní, v ktorej sa dlžník zaviazal, že bývalému konateľovi zaplatíš 630 000 Kčs tým, že o sporoch z dohody o urovnaní má rozhodovať rozhodca. Pri uzatváraní dohody o urovnaní za dlžníka konal bývalý konateľ, pričom ani táto dohoda o urovnaní sa do účtovníctva nepremietla. Dlžník sa následne žalobou domáhal zrušenia rozhodcovského nálezu. Súd prvého stupňa žalobe vyhovel a rozhodcovský nález zrušil, rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil aj odvolací súd. Dovolanie žalovaného bolo zamietnuté. Dovolateľ argumentoval, že v prípade ak si člen štatutárneho orgánu nesplní informačnú povinnosť podľa pravidiel o strete záujmov, je namieste použiť úpravu § 48 ZoK, ktorej je potrebné dat prednosť pred všeobecnou občianskoprávnou úpravou.
41) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 5.10.2022, sp. zn.: 31 Cdo 1640/2022.
42) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 5.10.2022, sp. zn.: 31 Cdo 1640/2022.
43) Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností, s. 13 - 14. Dostupný online: https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2022/02/Legislativny-zamer-ZoOSaS_2021 .pdf
44) Havel, B. Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací. Praha: Auditorium, 2010, s. 78.
45) Eliáš, K. K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. Právník, 1999, č. 4, s. 298 a nasl.
46) Pokorná, J. In Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 92.
47) Otázka prípustnosti konfliktného konania člena štatutárneho orgánu je pritom aktuálna nielen pre obchodné spoločnosti, ale má všeobecný dosah aj pre ostatné druhy právnických osôb.
48) Deák, M. Stret záujmov pri konaní člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Obchodně právní revue č. 2/2016, s. 54.
49) Jan Lasák v tomto smere naznačuje, že hoci konanie v konflikte záujmov v novom súkromnom práve v Českej republike neplatnosť uskutočneného právneho konania nespôsobuje, obchodná korporácia sa ho však v zmysle § 437 ods.2 ZoK môže dovolať, čo v dôsledku znamená, že obchodná korporácia nebude právnym konaním člena štatutárneho orgánu viazaná. Upozorňuje však aj na možný výklad, podľa ktorého takéto konanie v konflikte záujmov spôsobí relatívnu neplatnosť práve v dôsledku infikovaného právneho konania. Naznačuje, že v extrémnych prípadoch nemožno vylúčiť ani absolútnu neplatnosť pre rozpor s dobrými mravmi (§ 588 NOZ). In: Lasák, J., Dědič, J., Pokorná, J., Čáp, Z. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydanie. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 458.
50) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 3.1.2001, sp. zn.: 29 Cdo 2011/2000.
51) V rozhodnuti NS ČR zo dňa 28.1.2009, sp.zn.:29 Cdo 1807/2007, Najvyšší súd ČR dovodil, že § 196a ods. 3 českého ObchZ, okrem iného, slúži k ochrane spoločnosti pred zneužitím postavenia ich orgánov, spoločníkov a ďalších osôb oprávnených spoločnosť zaväzovať či vykonávať určitý vplyv. Obdobne aj rozhodnutie NS ČR zo dňa 26.10.2004, sp. zn.: 29 Odo 1137/2003.
52) V právnej spisbe bol prezentovaný aj názor, že v prípade jednočlennej spoločnosti, v ktorej je jediný spoločník súčasne sám štatutárnym orgánom, je konflikt záujmov z povahy veci vylúčený. In: Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 97.
53) Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Dostupný na: https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2022/02/Legislativny-zamer-ZoOSaS_2021 .pdf
54) Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností, s. 9. Dostupný online: https://www.justice. gov.sk/dokumenty/2022/02/Legislativny-zamer-ZoOSaS_2021 .pdf
55) Ich vzájomné nezosúladenie, zdá sa, prináša určité výkladové problémy. Dědič, J. Úprava konfliktů zájmů v zákoně o obchodních korporacích ve vazbě na nový občanský zákoník. Právní rozhledy, 2014, č. 15-16, s. 524 a nasl. Systém www.beckonline.cz
56) Štenglová, I. Střet záujmů člena statutárního orgánu kapitálové obchodní korporace ve vazbě na principy corporate governance. Bulletin advokácie č. 11/2019, s. 29 a nasl. Uvedená autorka uvádza prípad, kedy člen orgánu kandiduje vo voľbách do miestnej samosprávy v obci, s ktorou spoločnosť vedie dlhodobý spor, ako aj prípad, kedy si člen predstavenstva korporácie prevádzkujúcej obchodný reťazec v tomto reťazci zakúpi olovrant.
57) Jan Lasák v tomto kontexte uvádza, že úprava potenciálnych konfliktov záujmov je podstate širšia než je úprava stretu záujmov zástupcu a zastúpeného, pretože zatiaľ čo ustanovenie § 437 NOZ dopadá len na zastúpenie, ustanovenie § 54 ZoK dopadá zásadne na všetky záležitosti súvisiace s výkonom funkcie. In: Lasák, J., Dědič, J., Pokorná, J., Čáp, Z. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydanie. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 458.
58) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 31.10.2017, sp. zn.: 29 Cdo 387/2016.
59) K tomu porovnaj obrat v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ohľadom posudzovania následkov prítomného stretu v záujmoch zástupcu a zastúpeného. Zatiaľ čo v rozhodnutí NS ČR zo dňa 23.10.2018, sp. zn.: 20 Cdo 3298/2078 dovolací súd dospel k záveru, že rozpor medzi záujmami zástupcu a záujmami zastúpeného umožňuje zastúpenému namietať relatívnu neplatnosť právneho konania zástupcu, v rozhodnutí NS ČR zo dňa 5.10.2022, sp.zn.:31 Cdo 1640/2022 sa od uvedeného právneho názoru dovolací súd odklonil a uzatvoril, že následkom prítomného stretu v záujmoch nie je relatívna neplatnosť konania uskutočneného v zastúpení, ale možnosť zastúpeného dovolať sa uvedeného rozporu tým, že toto konanie bez zbytočného odkladu dodatočne neschváli.
60) Ani dlhodobo diskutovaná otázka súbežného pomeru pracovnoprávneho pomeru s funkciou člena štatutárneho orgánu, zdá sa, nie je (ani teoreticky) vyriešená. Obdobne Žitňanská, L. Návrh novelizácie občianskeho zákonníka a právo obchodných spoločností. Súkromné právo č. 6/2018. Systém ASPI.
61) Rozhodnutie NS ČR zo dňa 5.10.2022, sp. zn.: 31 Cdo 1640/2022.