Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Osoba oprávnená podať dovolanie. Právo na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 143/2020 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2021 Strana: 32 Číslo: 7/2021

Dovolacie konanie. Prípustnosť dovolania

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 115/2020 Prameň: ZSP. Zväzok: 6 Ročník: 2020 Strana: 256 Číslo: 56/2020

Bezdôvodné obohatenie v spotrebiteľskom vzťahu - plynutie subjektívnej premlčacej lehoty. Posúdenie prípustnosti dovolania

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 51/2020 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2020 Strana: 165 Číslo: 35/2020

Aplikácia § 390 CSP

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 282/2019 - 48 Prameň: ASPI

Nové dôkazy v odvolacom konaní

Ústavný súd SR - senát Spzn: III. ÚS 141/2019 - 10 Prameň: ASPI

Primeranosť výšky náhrady trov konania

Ústavný súd SR - senát Spzn: III. ÚS 114/2017 - 87 Prameň: ASPI

Súdny prieskum reštrukturalizačného plánu

Ústavný súd SR - senát Spzn: III. ÚS 138/2019 - 12 Prameň: ASPI

Zásada perpetuatio fori

Ústavný súd SR - senát Spzn: IV. ÚS 163/2019 - 22 Prameň: ASPI

Prieskum exekučného titulu exekučným súdom

Ústavný súd SR - senát Spzn: IV. ÚS 160/2019 - 35 Prameň: ASPI

Ochranné opatrenie zhabania veci

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 230/2019 - 26 Prameň: ASPI

Nečinnosť sudcu pri vznesenej námietke zaujatosti

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 384/2019 Prameň: Zb.Us. Číslo: 62/2019

Príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie sporu

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 356/2019 - 27 Prameň: ASPI

Porušenie práva na obhajobu

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 367/2019 - 12 Prameň: ASPI

Náhrada škody v trestnom konaní

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 481/2019 - 17 Prameň: ASPI

Neodkladné opatrenie a svojvôľa všeobecného súdu

Ústavný súd SR - senát Spzn: I. ÚS 191/2019 Prameň: Zb.Us. Číslo: 30/2019

Porušenie práva na spravodlivé súdne konanie

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 168/2019 - 62 Prameň: ASPI

Fikcia doručenia žaloby fyzickej osobe

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 340/2019 - 9 Prameň: ASPI

K dobrovoľnému vydaniu veci v trestnom konaní

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 341/2019 - 21 Prameň: ASPI

Formalizmus pri výklade a aplikácii právnych predpisov

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 165/2019 Prameň: Zb.Us. Číslo: 28/2019

Autor judikátu