Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone notárskej činnosti

Okresný súd Ružomberok Spzn: 5C/131/2011 Prameň: ASPI

Uznanie dôvodu a výšky dlhu

Okresný súd Ružomberok Spzn: 6C/482/1997 Prameň: ASPI

Autor judikátu