Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Plynutie premlčacej doby. Ochrana spotrebiteľa

Okresný súd Prešov Spzn: 12C/186/2012 Prameň: ASPI

Autor judikátu