Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Zmena už určenej príslušnosti súdu

Krajský súd Bratislava Spzn: 11CoP/147/2015 Prameň: ASPI

Zásada perpetuatio fori. Miestna príslušnosť súdu

Krajský súd Bratislava Spzn: 5NcC/10/2015 Prameň: ASPI

Udelenie povolenia na pobyt cudzinca. Zákonom stanovené podmienky

Krajský súd Bratislava Spzn: 1S/100/2014 Prameň: ASPI

Nesúlad miesta vystavenia zmenky a adresy trvalého pobytu

Krajský súd Bratislava Spzn: 4CoZm/53/2013 Prameň: ASPI

Odvolanie proti výroku o náhrade trov exekučného konania

Krajský súd Bratislava Spzn: 18CoE/177/2014 Prameň: ASPI

Námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu

Krajský súd Bratislava Spzn: 4CoZm/22/2013 Prameň: ASPI

Pristúpenie do konania. Trovy konania - zastavenie konania

Krajský súd Bratislava Spzn: 11Co/119/2014 Prameň: ASPI

Prevzatie ručiteľského záväzku jedným z manželov

Krajský súd Bratislava Spzn: 8Co/1/2012 Prameň: ASPI

Vyhotovovanie písomných úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch v štátnom jazyku

Krajský súd Bratislava Spzn: 8Co/645/2013 Prameň: ASPI

Infozákon a ochrana súkromnoprávnych vzťahov účastníkov zmluvy.

Krajský súd Bratislava Spzn: 5S/1597/2012 Prameň: ASPI

Prenášanie zodpovednosti za škodu na štát

Krajský súd Bratislava Spzn: 6Co/326/2012 Prameň: ASPI

Spresnenie, doplnenie, resp. oprava označenia žalovaného z orgánu štátu na štát

Krajský súd Bratislava Spzn: 6Co/245/2012 Prameň: ASPI

Kritériá na určenie výšky nemajetkovej ujmy

Krajský súd Bratislava Spzn: 5Co/381/2011 Prameň: ASPI

Prenášanie zodpovednosti za škodu na štát

Krajský súd Bratislava Spzn: 11Co/38/2012 Prameň: ASPI

Právo na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonným trestným stíhaním

Krajský súd Bratislava Spzn: 2Co/192/2010 Prameň: ASPI

Zmluva o pôžičke. Súhlas manželky a relatívna neplatnosť

Krajský súd Bratislava Spzn: 6Co/292/2012 Prameň: ASPI

Autor judikátu