Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Náhrada trov vedľajšieho účastníka konania

Krajský súd Prešov Spzn: 11Co/91/2014 Prameň: ASPI

Námietka proti zmenkovému platobnému rozkazu

Krajský súd Prešov Spzn: 3CoZm/18/2014 Prameň: ASPI

Zmluva o spotrebiteľskom úvere. Postúpenie pohľadávky

Krajský súd Prešov Spzn: 6Co/119/2013 Prameň: ASPI

Postup pri pomernom rozdelení náhrady trov konania

Krajský súd Prešov Spzn: 7Co/47/2014 Prameň: ASPI

Výlučná miestna príslušnosť súdu

Krajský súd Prešov Spzn: 20CoP/26/2013 Prameň: ASPI

Všeobecne o obmedzení vlastníckeho práva

Krajský súd Prešov Spzn: 9Co/78/2012 Prameň: ASPI

Námietka premlčania. Zmluva o úvere

Krajský súd Prešov Spzn: 16Co/138/2013 Prameň: ASPI

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Krajský súd Prešov Spzn: 16Co/107/2013 Prameň: ASPI

Platnosť zmluvy o obchodnom zastúpení

Krajský súd Prešov Spzn: 1Cob/92/2012 Prameň: ASPI

Zmluva o úvere. Ročná percentuálna miera nákladov

Krajský súd Prešov Spzn: 4Co/32/2013 Prameň: ASPI

Zodpovednosť za trvanie poistného vzťahu

Krajský súd Prešov Spzn: 7Cob/50/2012 Prameň: ASPI

Príslušnosť súdu a záujem maloletého dieťaťa

Krajský súd Prešov Spzn: 21CoP/15/2013 Prameň: ASPI

Vylučovacia žaloba - náhrada trov konania

Krajský súd Prešov Spzn: 7Co/179/2012 Prameň: ASPI

Individuálne dojednanie zmluvnýých podmienok. Spotrebiteľské úvery

Krajský súd Prešov Spzn: 18Co/109/2011 Prameň: ASPI

Odstúpenie od zmluvy o budúcej zmluve. Zatajenie dôležitej skutočnosti

Krajský súd Prešov Spzn: 18Co/51/2011 Prameň: ASPI

Neprijateľná rozhodcovská doložka

Krajský súd Prešov Spzn: 6CoE/66/2012 Prameň: ASPI

Nedostatočné vedenie zdravotnej dokumentácie u pacientky

Krajský súd Prešov Spzn: 1S/130/2010 Prameň: ASPI

Autor judikátu