Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Konkurz na majetok spoločníka v s.r.o., ktorej je jediným spoločníkm

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 43CoKR/5/2016 - 100 Prameň: Zb.NS Zväzok: 7 Ročník: 2017 Strana: 137 Číslo: 70/2017

Aktívna legitimácia v konkurznom konaní. Náležitosti veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 25 CoKR 9/2014 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 2016 Strana: 64 Číslo: 34/2016

Ochrana dlžníka zo zmenky proti nepoctivému nadobúdateľovi zmenky

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 43CoZm/48/2014 Prameň: ASPI

Vydeďovacie dôvody uvedené v listine o vydedení

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 16Co/537/2014 Prameň: ASPI

Majetok úpadcu. Úpadca ako leasingový nájomca

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 25 CoKR 2/2014 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 2016 Strana: 60 Číslo: 33/2016

K určeniu neplatnosti ručiteľského vyhlásenia

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 13Co/221/2013 Prameň: ASPI

Nemajetnosť povinného ako zákonný dôvod pre zastavenie exekúcie

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 17CoE/64/2014 Prameň: ASPI

Neprijateľné podmienky v spotrebiteľskej zmluve. Výkon rozhodnutia

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 41CoE/159/2014 Prameň: ASPI

Zábezpeka na daň z pridanej hodnoty

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 23S/5/2014 Prameň: ASPI

Úvaha súdu ? moderácia zmluvnej pokuty s poukazom na ustálenú judikatúru

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 13Co/668/2013 Prameň: ASPI

Schválenie právneho úkonu vykonaného za maloletého súdom

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 14CoP/78/2013 Prameň: ASPI

Voľba súdneho exekútora

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 41CoE/267/2013 Prameň: ASPI

Doručovanie súdnym exekútorom

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 43CoE/173/2013 Prameň: ASPI

Fiktívne rozhodnutie. Nepriznanie náhrady trov konania

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 23S/92/2013 Prameň: ASPI

Dobrovoľné ručenie za spoločníka v s.r.o.

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 17Co/6/2013 Prameň: ASPI

Prenesenie príslušnosti súdu. Maloletí

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 17CoP/21/2013 Prameň: ASPI

Zamietnutie návrhu na zrušenie rozhodcovského rozsudku

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 17Co/51/2013 Prameň: ASPI

Nárok na poskytnutie právnej pomoci

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 26Sp/22/2012 Prameň: ASPI

Uznanie dlhu v čase, keď k plneniu podľa zmluvy o pôžičke (úvere) nedošlo

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 17CoE/214/2012 Prameň: ASPI

Autor judikátu