Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Rodinné pomery. Škoda na zdraví

Okresný súd Partizánske Spzn: 2T/138/2013 Prameň: ASPI

Autor judikátu