Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Judikáty

Bezdôvodné obohatenie. Premlčanie nároku v občianskom práve

Krajský súd Košice Spzn: 2Co/206/2013 Prameň: ASPI

Prevod obchodného podielu a uznanie dlhu len jedným z manželov

Krajský súd Košice Spzn: 4Co/37/2012 Prameň: ASPI

Paušálna odmena exekútora

Krajský súd Košice Spzn: 16CoE/24/2012 Prameň: ASPI

Náhrada trov exekučného konania

Krajský súd Košice Spzn: 14CoE/206/2013 Prameň: ASPI

Nebezpečný recidivista. Obnova konania

Krajský súd Košice Spzn: 6Ntok/1/2013 Prameň: ASPI

Nútené nerozlučné procesné spoločenstvo

Krajský súd Košice Spzn: 11Co/133/2012 Prameň: ASPI

Vybavovanie vecí týkajúcich sa spoločných vecí manželov

Krajský súd Košice Spzn: 6Co/45/2012 Prameň: ASPI

Spôsob dojednania výšky provízie v sprostredkovateľskej zmluve

Krajský súd Košice Spzn: 3Cob/180/2012 Prameň: ASPI

Objektívna zodpovednosť advokáta za škodu

Krajský súd Košice Spzn: 11Co/127/2012 Prameň: ASPI

Zodvpovednosť zamestnanca za stratu

Krajský súd Košice Spzn: 11 Co 72/2012 Prameň: ASPI

Čiastočný odklad exekúcie

Krajský súd Košice Spzn: 16CoE/66/2011 Prameň: ASPI

Miestna príslušnosť v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

Krajský súd Košice Spzn: 7CoP/155/2012 Prameň: ASPI

Zmluva o pôžičke uzavretá len jedným z manželov

Krajský súd Košice Spzn: 6Co/238/2011 Prameň: ASPI

Pristúpenie účastníka do konania

Krajský súd Košice Spzn: 11Co/405/2011 Prameň: ASPI

Odstránenie neoprávnenej stavby a zriadenie vecného bremena

Krajský súd Košice Spzn: 2Co/268/2009 Prameň: ASPI

Zamietnutie návrhu na vklad nehnuteľnosti

Krajský súd Košice Spzn: 5 S 8/98 Prameň: Zb.NS Zväzok: 6 Ročník: 1999 Strana: 64 Číslo: 127/1999

Záložné právo

Krajský súd Košice Spzn: 6 S 6/96 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 1999 Strana: 61 Číslo: 66/1999

Vzdanie sa odvolania v správnom konaní

Krajský súd Košice Spzn: 4 S 241/96 Prameň: Zb.NS Zväzok: 4-5 Ročník: 1998 Strana: 205 Číslo: 70/1998

Správny poriadok

Krajský súd Košice Spzn: 4 S 121/95 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 1996 Strana: 96 Číslo: 32/1996

Autor judikátu